ŠILINĖS: Jaunimo ir gyvenančių ne Lietuvoje tautiečių diena (2015 09 12)
Paskelbta: 2015-09-12 16:50:25

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Šeštadienį, rugsėjo 12-ąją, atlaiduose Dievo Motinos Gimimą šventė Kauno arkivyskupijos jaunimas bei jaunimas iš kitų Lietuvos vietų, piligrimai iš tolesnių kraštų – (Punsko) bei krikščionių šeima – karo pabėgėliai iš Irako, Vilniaus arkivyskupijos rūpesčiu radusi taikaus gyvenimo prieglobstį Lietuvoje (šios šeimos jaunoji  karta nešė Mišių atnašas). Tądien melstasi ne tik už jaunimą – Lietuvos ir Bažnyčios ateitį. Dievo malonės melsta ir lietuviams, pasklidusiems po visą pasaulį.

Fotografija Marijos Stanulytės

Šioje jaunatviškoje, tikėjimo bendrystės džiaugsmą alsuojančioje piligrimų minioje, kuri šeštadienį ypač gausiai susirinko švęsti iškilmingos Eucharistijos sakralioje aikštėje, buvo vyskupijų Jaunimo centrų, kitų Lietuvos jaunimo organizacijų atstovai, moksleiviai, studentai, mokytojai, dėstytojai, katechetai,  proto negalią turinčius žmones, jų artimuosius ir bičiulius Lietuvoje jungianti „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenė, Šiluvą dviračiais pasiekęs Baisogalos parapijos jaunimas.

Kartu Eucharistiją šventė jaunieji Kauno arkivyskupijos piligrimai. Šia malda jie užbaigė dviejų dienų atlaidams skirtą programą „Teesie Tavo valia“ (Mt 6, 10), kurią parengė Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras. 250 jaunų žmonių dalyvavo piligriminiame žygyje ir nuo penktadienio popietės keliavo pėsčiomis iš Lyduvėnų, kartu su sesėmis vienuolėmis, kunigais apmąstė „Tėve mūsų“ maldą ir vidurnaktį pasiekė Šiluvą (išsamiau žr. >>).

Fotografija Marijos Stanulytės

Šie ir kiti Jaunimo dienos piligrimai meldė Šventosios Dvasios dovanų Lietuvos jaunimui ir visiems jo ugdytojams iškilmingoje Eucharistijoje, kur juos sveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Jo vadovaujamą Eucharistiją koncelebravo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupo pagalbininkas augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas bei jaunimo sielovadininkai kunigai.

Homiliją sakęs arkivysk. S. Tamkevičius jaunųjų Šiluvos piligrimų dėmesį atkreipė į Evangelijos pasakojimą apie jaunuolį, kuris, spręsdamas jaunam žmogui kylantį būties kausimą, klausė Jėzaus, ką turi daryti, kad laimėtų amžinąjį gyvenimą. Jėzus aiškiai ir trumpai atsakė, kas padėtų jam tapti geru mokiniu: sekti Juo viską atidavus, išdalijus vargšams. Bet šis jaunas žmogus nepaklausė Jėzaus.

„Ne tik jaunas žmogus dažnai abejoja, ar laikydamasis Dievo įsakymų, gali būti laimingas“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog šiais laikais siekiama absoliučios laisvės, neva jos niekas negali varžyti. Tačiau draudimų turi ne tik religija – tai reikalingi tėvų draudimai auklėjant vaikus, kelių eismo taisyklės ir pan. Dievo įsakymai, pasak ganytojo, yra antgamtiniai – nors vieno jų nesilaikant gyvenime vyksta griūtis.

Homilijoje pabrėžta, jog Dievo įsakymai, Kristaus Evangelija ragina dvasines vertybes, tikėjimą iškelti į pirmą vietą savo gyvenime, riboti medžiaginių turtų kaupimą.

Arkivysk. S. Tamkevičius atkreipė visų dėmesį į popiežiaus Pranciškaus encikliką „Laudato SIʾ“ ir Šventojo Tėvo kvietimą išsaugoti gamtą, Dievo padovanotą kūriniją ateities kartoms ribojant vartojimą, tausojant gamtos išteklius.

Fotografija Marijos Stanulytės

„Mielas jaunime, gėris ir blogis žmogaus širdyje linkęs augti, todėl labai svarbu, kokią gyvenimo kryptį pasirinksite. Nesidairykite į tuos, kurie mėgaujasi prabangiu gyvenimu. Kviečiu mąstyti, ką gero galite padaryti žmonėms ir Lietuvai. Tai bus tikrasis kelias, kuris padarys jus laimingus“, – sakė arkivyskupas. Ganytojas sykiu paminėjo, jog šie Pašvęstojo gyvenimo metai mums primena vyrus ir moteris, kurie turėjo drąsos apriboti savo norus ir pašvęsti savo gyvenimą Dievui ir kitiems žmonėms, o savo giedriais veidais liudija pasirinkimą eiti Jėzaus patartu keliu.

„Šiluvos Dievo Motina, nukreipk mūsų akis į savo Sūnų, kurį apsireiškusi Šiluvoje kvietei garbinti, nes tik tavo Sūnus gali parodyti kelią į tikrą laimę ir laisvę“, – šia invokacija arkivyskupas baigė savo homiliją

Visuotinėje maldoje, Marijos, Aušros Žvaigždės, užtarimu, be kitų maldavimų, melsta Bažnyčiai jautrumo, išminties rengiant jaunąją kartą sakramentams, o jaunimui – Šventosios Dvasios dovanų. Lietuvos valdžiai prašyta padėti užtikrinti geros valios žmonių orų gyvenimą, vaikų ir jaunimo ugdytojams – širdies, panašios į Jėzaus. Malda apglėbti ne Lietuvoje gyvenantys tautiečiai – kad jie iš Dievo malonės išsaugotų tikėjimą ir tautiškumą.

Fotografija Marijos Stanulytės

Šių pamaldų liturgiją praturtino ir ypatingas, net 6 kolektyvų jungtinis choras, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės. Tai Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos bei Švč. Jėzaus Širdies parapijos choras ( vad Audronė Pranskevičienė) Kybartų parapijos choras ( vad. ses. Bernadeta Mališkaitė SJE ir Rasa Lalienė), Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos choras. (vad. Indrė Veličkaitė), VDU KTF choras „Veritas“ ir Kauno arkikatedros mišrus choras „Cantate“ ( vad. Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė ir Mindaugas Šikšnius, vargonininkė Teisutė Palubinskaitė), Kelmės parapijos choras (vad. Albina Kalvaitienė).

Piligrimų sielovadoje šią dieną talkino Raseinių dekanato kunigai. Šiluvoje kasdien daugybė atvykstančių piligrimų pasinaudoja malone atlikti išpažintį, priimti Sutaikinimo sakramentą.

 Fotografija Marijos Stanulytės

Atlaidų maldininkai ir po pamaldų neskuba išvažiuoti iš daugeliui brangios, Marijos apsireiškimu prieš 400 m. palaimintos žemės, jau daugiau kaip 5 šimtmečius puoselėjančios garsios krikščioniškos piligrimystės tradiciją. Šiluvoje gausiai lankomos abi šventoves. Piligrimai malda keliais apjuosia akmenį ir altorių Apsireiškimo koplyčioje, susikaupia asmeniškai maldai priešais maloningąjį Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdą Bazilikoje, užsuka į Ligonių Sveikatos koplyčią ir adoruoja Eucharistinį Jėzų (Švč. Sakramentas čia būna išstatytas nuo 11 iki 21 val.), dalyvauja bendroje Rožinio maldoje, klausosi kunigų katechezių.

Atvykstantieji lanko Šiluvos istorijos muziejų, grožisi čia eksponuojama dail. Laimos Dzigaitės žolynų grafikos paroda Piligrimų informacijos centre, visur maloniai sutinkami ir informuojami Šiluvoje per visą oktavą talkinančių jaunųjų savanorių.

16 val. Šiluvos bazilikoje vyko VDU KTF choro „Veritas“ koncertas Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečio proga.
Vakaro šv. Mišiose taip pat bus meldžiamasi už jaunus žmones, kad gerasis Viešpats padėtų jiems atpažinti savo pašaukimą ir ištikimai juo gyventi.

Fotografija Marijos Stanulytės
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune