ŠILINĖS: ŠEIMŲ DIENA (2015 09 13)
Paskelbta: 2015-09-13 17:15:05

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Rugsėjo 13-ąją Šiluvoje buvo švenčiama pagrindinė didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų iškilmė. Ji buvo skiriama šeimoms: maldai už šeimas ir neatsiejamą nuo gerų, tvirtų, krikščioniškų šeimų mūsų tėvynės dvasinį atsinaujinimą, šiais Pašvęstojo gyvenimo metais, be kita, prisimenant, jog ir dvasinių pašaukimų žmonės yra kilę ir užaugę savo šeimose.

Fotografija Marijos Stanulytės

Iškilmingą Eucharistiją vidudienį su Lietuvos vyskupais šventė sakralią aikštę, jos prieigas tiesiog užtvindžiusi piligrimų jūra – ypač daug sutuoktinių porų, tėvelių, atvykusių su savo vaikais, dar tik besirengiančių Santuokai sužadėtinių iš pačių įvairiausių kampelių, Šeimos centrų bei kitų šeimų organizacijų darbuotojų, savanorių, ypač talkinančių sužadėtinių rengime, Kauno ir Telšių seminarijų bendruomenės. Iškilmes iš sakralios aikštės Šiluvoje transliavo nacionalinė televizija bei „Marijos radijas“. Šių pamaldų pabaigoje, šiemet švenčiant ypatingus mūsų istorijos metus – 25-ąsias atkurtosios Nepriklausomybės metines, buvo atnaujintas Pasiaukojimo Švč. M. Marijos globai aktas >>.

Fotografija Marijos Stanulytės

Atsivežę į Šiluvą ir savo asmeniškų intencijų, piligrimai prieš pagrindinę Eucharistiją vienijosi ir į bendrą Rožinio maldą, kuria šeimos meldėsi aikštėje.

Šią gausią ir džiugią Dievo Sūnaus Gimdytojos iškilmę bei savo tikėjimo ir žmogiškąją bendrystę švenčiančią bendruomenę netrukus sveikino liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas ir sykiu Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius Lionginas Virbalas. Eucharistiją koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis.

Fotografija Marijos Stanulytės

„Jau du tūkstančius metų Bažnyčia kreipiasi į Švč. M. Mariją arkangelo Gabrieliaus įkvėptais žodžiais: „Sveika, malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi.“ Ir būtent toks yra pasveikinimas, kuriuo norime kreiptis šiandien į Viešpaties Motiną. Tai yra atpirktųjų liudijimas, kurie labai gerai žino, kokie yra malonės stebuklai, Visagalio įvykdyti joje ir ją visame pasaulyje“, – sakė arkivyskupas Pedro López Quintana, visus sveikindamas ir Šiluvą pavadindamas privilegijuota pamaldumo čia apsireiškusiai Marijai vieta. Apaštališkasis nuncijus išreiškė bendros maldos džiaugsmą meldžiant Marijos motiniškos globos Bažnyčiai visame pasaulyje ir ypač šeimoms, pakvietė Marijos užtarimu melsti reikalingiausių malonių ir popiežiui Pranciškui. Laimindamas visus apaštališkuoju palaiminimu, Šventojo Tėvo atstovas sakė kartu perduodantis ir popiežiaus Pranciškaus siunčiamą meilę, artumą ir bendrystę.

„Gailestingumas yra antrasis meilės vardas“, – kalbėjo apaštališkasis nuncijus, atkreipdamas dėmesį į jau besiartinančius Šventuosius Gailestingumo metus Bažnyčioje, kuri nepavargdama skleidžia Viešpaties gailestingumą, būdama paguodžianti ir atleidžianti, kviečia būti artimus visiems, kurie yra apleisti, taip pat ir karo pabėgėliams, popiežiaus kvietimu priimant bent po vieną šeimą savo parapijose, vienuolynuose.

Fotografija Marijos Stanulytės

Iškilmėje dalyvavo LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius su žmona, Seimo narių, Kauno universitetų rektorių, kartu meldėsi Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų Bažnyčių Lietuvoje dvasininkai. Giedojo dviejų kolektyvų – „Te Deum“ ir „Diemedžio“ – jungtinis choras, vadovaujamas Audriaus Petrausko, grojo Kauno Įgulos karinių oro pajėgų orkestras, vadovaujamas Ričardo Kukulskio.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

„Mergelės Marijos Gimimo iškilmę švenčiame kaip Dievo meilės žmogui ir vilties šventę. Dievas neužmiršo savo žmonių. Marijos Gimimas – jo išgelbėjimo pažado įvykdymo pradžia. Jei į Jėzų kreipiamės kaip į Teisybės Saulę, o Tikėjimo išpažinime sakome, jos jis yra Šviesa iš Šviesos, tai Mariją pagrįstai galime vadinti Išgelbėjimo Aušra, Rytmetine Žvaigžde. Kaip anuomet Elžbietai, taip ir mums visiems Marija neša džiaugsmą – Kristaus artumą. Gal tai viena iš priežasčių, kodėl per šimtmečius į Šiluvą renkasi tūkstančiai piligrimų, maldoje su pasitikėjimu išsakydami savo prašymus ir giliausius troškimus. Noriu ir linkiu, kad ir šiais metais susirinkę mes visi patirtume Dievo ištikimybę, išgirstume jo Gerąją žinią“, – sakė arkivysk. L. Virbalas, vėliau savo homilijos pasidalydamas, kokia yra geroji Evangelijos žinia šeimoms, kiekvienam asmeniui, visai visuomenei.

„Šeima yra kur kas daugiau negu laikinas pabuvimas kartu. Iš meilės kilęs vyro ir moters įsipareigojimas vienas kitam, tvirtas ir aiškus nusistatymas neapleisti vienas kito, palaimintas Dievo, sukuria kažką naują, gražesnį, didingesnį, brangesnį. <...> Evangelijos geroji naujiena – jog tokią šeimą įmanoma kurti ir puoselėti. O pati šeima tampa gerąja žinia vaikams – turėti mamą ir tėtį, jausti meilę ir paskatinimą, matyti pavyzdį“, – sakė ganytojas, apgailestaudamas, jog šeima šiandien nelaikoma išsiskleidimo vieta, greičiau atokvėpiu tarp darbų, karjeros. Tokios mintys rodo, jog visuomenė jau pradėjo save griauti.

Pasak arkivyskupo, Evangelijos geroji žinia skirta ir tiems, kuriems nepavyko išsaugoti šeimos vienybės – Jėzus nė vieno nepasmerkė. Dievo gailestingumu ir tiesa apie žmogų kaip mylimą Dievo kūrinį vadovausis Bažnyčia, rudens Sinode ieškodama būdų, kaip padėti krikščioniškoms šeimoms geriau išgyventi savo pašaukimą, o išsiskyrusiems ar antrąkart susituokusiems – labiau įsitraukti į tikinčiųjų bendruomenę. Ganytojas pakvietė melstis už šį Sinodą.

Homilijoje atkreiptas dėmesys į popiežiaus Pranciškaus encikliką „Laudatio SIʾ“ ir rūpestį dėl bendrų mūsų namų ir bendrojo žmonijos gėrio. To ištakos – Kristaus ir Bažnyčios mokyme. Arkivyskupas priminė Bažnyčios kvietimą ir kiekvieno atsakomybę matyti mažą silpną, seną ir ligotą, bejėgį ir beteisį, karo pabėgėlį, nenusišalinti nuo kitų žmonių bėdų.

„Kristaus Evangelija primena: galime į gera pakreipti savo ir tuo pačiu pasaulio gyvenimą, duoti postūmį, sukeliantį gerus padarinius. Galime būti artimieji tiems, kuriems reikia paramos. Ir mes patys galime skubėti į pagalbą, kaip Marija pas Elžbietą, tapdami Gerosios naujienos ir džiaugsmo nešėjais“, – šiuo paraginimu užbaigė savo homiliją arkivysk. L. Virbalas.

Prieš Visuotinę maldą, kaip įprasta Šilinėse, sutuoktiniai, tądien atvykę į atlaidus dėkoti Dievui už savo šeimų gyvenimą, buvo pakviesti atnaujinti Santuokos pažadus meldžiant Viešpatį, kad šis padėtų juos tesėti visą gyvenimą.

Be kitų maldavimų, Visuotinėje maldoje krikščioniškoms šeimoms melsta skleisti gyvenimo su Dievu džiaugsmą, Viešpaties prašyta išgydyti sužeistas išsiskyrusiųjų širdis, tėvams nepasiduoti gundymams nutraukti užmegztą gyvybę ir kad visa Europa gintų gyvybę nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties.

Fotografija Marijos Stanulytės

Kaip atnašos Viešpačiui šioje liturgijoje, be duonos ir vyno, buvo nešamos popiežiaus Pranciškaus enciklikos bei pažymėjimai, skirti savanoriams sutuoktiniams – sužadėtinių rengėjams, taip pat vaisiai šeimų agapei, į kurią po pamaldų pakvietė Kauno arkivyskupijos Šeimos centras.

Fotografija Marijos Stanulytės

Piligrimų sielovadoje šią dieną talkino Kauno I dekanato kunigai. Šeimos gyvenimo rūpesčiai, skauduliai Marijos užtarimui buvo patikėti ir kitose tądien aukotose šv. Mišiose. Jose melstasi už gimstančio vaikelio laukiančias šeimas; už šeimas, kurios rūpinasi našlaičiais ir apleistais vaikais; prašoma tikėjimo ir drąsos kartu gyvenančioms poroms priimti Santuokos sakramentą. Vakaro šv. Mišiose meldžiamasi už sunkumų patiriančias šeimas.

Fotografija Marijos Stanulytės

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune