ŠILINĖS: Politikų, švietimo ir kultūros darbuotojų diena (2015 09 14)
Paskelbta: 2015-09-14 13:33:26

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

„Viešpats yra gerasis, mus mylintis Tėvas. Susirinkome švęsti Eucharistijos tęsdami Šiluvos atlaidus, melstis už politikus, kultūros, meno, mokslo, žiniasklaidos darbuotojus, kad jie savo darbais ieškotų tiesos ir gėrio“, – sakė arkivyskupas Lionginas Virbalas, Šiluvoje sveikindamas iškilmingas šv. Mišias koncelebruojančius arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, savo pagalbininką vyskupą Kęstutį Kėvalą, brolius kunigus, giedantį Kretingos parapijos sumos chorą ir visus rugsėjo 14-osios iškilmių dalyvius.

 Fotografija Marijos Stanulytės

Su atlaidų maldininkais iš įvairių Lietuvos vietų vidudienį šv. Mišiose tą dieną dalyvavo Seimo narių, kelių rajonų merai, katalikiškų mokyklų bei gimnazijų bendruomenės su savo vadovais, Kauno nacionalinio dramos teatro bendruomenė ir kt. Kaip ir kasdien, būrelis piligrimų į atlaidus atkeliavo pėsčiomis, per šilą, kartu su seserimis vienuolėmis apmąstydami Kryžiaus kelią prie čia įrengtų koplytėlių.

Iškilmingos Eucharistijos, kartu su visa Bažnyčia švenčiant Šventojo Kryžiaus Išaukštinimą, homiliją pasakė vyskupas K. Kėvalas, sveikindamas susirinkusius Šiluvoje, kurią pavadino Lietuvos Betliejumi, kur Marijos apsireiškimu piemenėliams šioje palaimintoje žemėje prasivėrė pats dangus.

Fotografija Marijos Stanulytės

 

Kokiais darbai šiandien galėtume ieškoti tiesos ir gėrio politikos, žiniasklaidos, meno, kultūros srityse? Iškėlęs šį klausimą, ganytojas pasidalijo trimis jo atsakymo aspektais. Tai vienybės siekimas, pastangos dėl bendrojo gėrio, vilties kultūros įtvirtinimas.

Tik 3 mln. mūsų tautiečių, gyvenimas kryžkelėj tarp Rytų ir Vakarų – ir dėl šių priežasčių vienybė yra mūsų nacionalinio saugumo pagrindas. Turime mokytis būti vieningi ne tik pavojaus akimirkomis, bet ir taikos bei ramybės laiku. Vienybės reikia politikoje ir visuose žmonių tarpusavio santykiuose. Pats Jėzus rodo pavyzdį, moko atleisti, neteisti, nesmerkti kito.

Fotografija Marijos Stanulytės

Pastangos dėl bendrojo gėrio, kaip minėta homilijoje, tai mūsų mokymasis save dovanoti kitiems. Visos visuomenės gyvenimo sritys – kultūra, menas, politika ir kt. – yra dovanojimosi erdvė ir galimybė. Ganytojas atkreipė dėmesį į įstatymus, kurie turėtų remtis ne dauguma (istorijoje dėl to patirta skaudžių pamokų), bet Prigimtiniu įstatymu. Be tikėjimo į Dievą, moralinių pagrindų, žmonės nusivilia ir pačia demokratija.

Savo homilijoje vysk. K. Kėvalas ragino būti vilties žmonėmis, tais, kurių viltis kyla iš pasitikėjimo Dievu, kvietė kad ir mažomis pastangomis kurti vilties kultūrą savo aplinkoje. Pats Viešpats kviečia žengt žingsnius ir tuomet pats ateina į pagalbą, pats veikia ir duoda sklidinumą savo malonių.

Vakaro šv. Mišiose melstasi už verslininkus ir žemdirbius, kad jie sąžiningu darbu liudytų Kristų savo aplinkoje.

Šios dienos piligrimams sielovadoje talkino Raseinių dekanato kunigai. Jie kartu su nuolatiniais nuodėmklausiais atlaiduose patarnavo klausyklose, aukojo šv. Mišias, sakė homilijas. Tądien jose dar melsta neabejingumo artimo skausmui ir kančiai, dėkota Dievui už kūrinijos grožį, prašyta malonės atsakingai kurti ir saugoti mums dovanotą pasaulį.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune