Jaunimo piligriminė kelionė „Atrask gailestingumą“ po jubiliejines šventoves Lietuvoje (2016 03 05–06)
Paskelbta: 2016-03-16 14:49:04

Kovo 5–6 d. Kauno arkivyskupijos kurijos kvietimu beveik 30 jaunuolių dalyvavo neįprastose gavėnios rekolekcijose. Šios rekolekcijos buvo sumanytos kaip jaunimo piligriminė kelionė lankant jubiliejines šventoves Lietuvoje ir taip kviečiant atrasti gailestingumą. Per dvi dienas buvo aplankytos 11 šventovių (penkiose vyskupijose), jaunieji piligrimai jose drauge meldėsi Gailestingumo vainikėlį, litaniją, adoravo Švč. Sakramentą. 

Kovo 5-osios rytmetį piligriminė kelionė prasidėjo Kaune. Dalis jaunuolių į ją išsiruošė po maldos ir atgailos vigilijos „24 valandos Viešpačiui“ arkikatedroje bazilikoje – čia jaunimas buvo parengęs specialią evangelizacinę programą „Šviesa naktyje“ ir ėjo į gatves kviesdami į arkikatedrą savo bendraamžius, giedojo, meldėsi, priėmė tą šventą naktį šventovėje apsilankiusius žmones.

Pirmoji aplankyta vyskupija buvo Panevėžio ir, žinoma, joje – Krekenavos bazilika bei Panvėžio katedra su atvertomis Gailestingumo durimis. Jauniems žmonėms apie popiežiaus Pranciškaus sumanymą skelbti ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų, Krekenavos bazilikos istoriją papasakojo klebonas kun. Gediminas Jankūnas.

Piligrimystė tęsėsi vėliau aplankant Šiaulių katedrą, kurioje nuoširdžiai apie jos istoriją papasakojo šventovės zakristijonas. Jau netrukus jaunimas žengė pro Gailestingumo duris Telšių katedroje, kurios čia įrengtos prie įėjimo į kriptą. Piligrimus svetingai sutiko vikaras kun. Viktoras Daugėla.

Iš Telšių piligrimų autobusas pajudėjo pajūrio link. Klaipėdoje buvo aplankyta šiemet jubiliejinė Švč. M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia, kurioje jos klebonas kun. Vilius Viktoravičius kvietė atrasti septynis gailestingumo ženklus: tabernakulį, altorių, klausyklą ir kt.

Valandėlę praleidę pajūryje, keliautojai vakarop pasiekė antrąją Kauno arkivyskupijos jubiliejinę šventovę – Šiluvos baziliką, o čia, Marijos apsireiškimu palaimintoje žemėje, apsistojo ir nakvynės pas vietos gyventojus.

Įspūdinga kelionės, pradėtos sekmadienio rytmetį, dalis buvo apsilankymas Kaišiadorių vyskupijoje. Gailestingumo jubiliejaus piligrimystėje dalyvaujantį Kauno arkivyskupijos jaunimą Kaišiadorių katedroje svetingai pasitiko pats vyskupijos ordinaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Ganytojas papasakojo apie Gailestingumo koplyčią, į kurią gruodžio 13-ąją buvo atvertos Gailestingumo durys šioje katedroje. Jaunimas turėjo galimybę suklupti maldai Dievo gailestingumo slėpiniu alsuojančioje Gailestingumo koplyčioje su Gailestingojo Jėzaus atvaizdu (turinčiu lietuvišką užrašą), šventųjų Jono Pauliaus II bei Faustinos Kovalskos relikvijomis bei paveikslais. Jaunimas sužinojo apie katedros kriptoje palaidotą Dievo tarną, antrąjį Kaišiadorių vyskupijos gantyoją arkivyskupą Teofilių Matulionį, pasisvečiavo katedros klebonijoje.

Apie pietus piligrimai jau pasiekė Lietuvos, o dar svarbiau – Dievo gailestingumo sostinę Vilnių, ir pirmoji piligrimystės stotelė jame buvo Lietuvos kariuomenės ordinariato Šv. Ignoto bažnyčia. Joje netikėtai sutiktas jaunimą džiugiai pasveikino ir pats rektorius, generalvikaras bei vyriausiasis kariuomenės kapelionas kun. pulk. Rimas Venckus.

Vėliau pasimeldę Vilniaus širdimi tapusioje Dievo Gailestingumo šventovėje, 15 val. jaunieji Kauno arkivyskupijos atstovai dalyvavo ypatingoje maldoje su Vilniaus krašto jaunimu – šv. Mišiose Vilniaus arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje, kurių liturgijai vadovavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.Kupini įspūdžių ir apmąstymų, trumpai apsilankę Aušros Vartų kolyčioje, valandėlę pasižvalgę po Vilniaus senamiestį, keliauninkai traukė namo.

Autobuse vėl netilo maldos ir giesmės, lydėjusios visą kelionės laiką, tik dabar  jaunimas dar dalijosi ir savo įspūdžiais. Vienus sužavėjo šventovių didybė, kitus jų skirtingumai, visiems tai buvo Bažnyčios didybės ir šventumo liudijimas, pilnatvė, kurią galėjo matyti lankydamiesi geografiškai tolimose vietose. Jaunimas sakė ypač patyręs Dievo gailestingumą per sutiktus žmones – kunigus, Šiluvos parapijiečius, priėmusius nakvynės, jų atvirumą ir nuoširdumą. Kelionei vadovavusi kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė liudijo apie netikėtumus ir malonius atsitiktinumus, per kuriuos šioje kelionėje nuolat išgyveno jaunus žmones lydintį gailestingąjį, mylintį Tėvo žvilgsnį.

Jubiliejinėse šventovėse šią piligrimystę jaunimas užanstpaudavo savo Piligrimo pasuose.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

 

 

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune