KRIZMOS šv. Mišios Kauno arkikatedroje: „Jėzus nori per mus nešti Gerąją naujieną.“ (2016 03 24)
Paskelbta: 2016-03-24 15:46:29

Fotografijos Silvijos Knezekytės

Didžiojo ketvirtadienio rytmetį Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo švenčiamos Krizmos Mišios, kuriose laiminama šventoji Krizma, katechumenų ir ligonių patepimo aliejai. Švęsti Krizmos Mišių į arkivyskupijos bažnyčių motiną – arkikatedrą kunigai susirinko iš visų arkivyskupijos parapijų. Į jas jie vėliau parsivežė pašventintus aliejus, kad per juos Viešpaties malonės dvelksmas plačiai pasklistų ir pasiektų visus, kurie bus jais patepami teikiant sakramentus.

Šią dieną Bažnyčia dėkoja už Eucharistiją bei Kunigystės dovaną ir meldžiasi už kunigus. Per šventorių į arkikatedrą prie didžiojo altoriaus procesija atėję kunigai gausiai dalyvavusios tikinčiųjų bendruomenės akivaizdoje dėkojo už savo pašaukimą ir, susibūrę aplink vyskupą, tarnystės Kristui vienybėje atnaujino pažadus, kuriuos buvo davę Šventimų dieną.

„Pradedame Didįjį Velykų Tridienį, dėkodami gerajam Dievu už didžias dovanas – Eucharistiją ir Kunigystę. Tegul bus tai mūsų širdžių perkeitimui ir padėkai“, – sakė liturgijai vadovavęs arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Drauge su juo Krizmos Mišias šventė arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir visi dalyvavę kunigai. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai.

Homiliją pasakęs vysk. Kęstutis darsyk atkreipė dėmesį į ką tik paskelbto Šventojo Rašto žodžius „Viešpaties Dvasia ant manęs“ (plg. Lk 4, 16–21) ir į tai, kaip visų akys buvo įsmegtos į Jėzų. Visi jautė, koks išskirtinis buvo laikas – niekada žmogus nebuvo taip kalbėjęs. Tai buvo įsikūnijusio Žodžio kalba, šiandien sakome – Dievo žodis. Šiandien šis žodis kalba apie pateptuosius ir Jėzų Kristų, kuris pats yra pateptasis. Šis Žodis – paties Dievo įsikūnijęs artumas, Jo Dvasios ženklas. Tai, pasak vyskupo Kęstučio, primena ir kunigų patepimą – jų rankos pateptos, kad gebėtų susitikti, pasveikinti, paimti kitą už rankos.

„Brangūs broliai kunigai, ši diena mums primena, kad mes, patys būdami vargšai prieš Dievo šventumą, Kunigystės sakramento galia galime kalbėti Jo vardu. Jis nori per mus nešti Gerąją naujieną vargdieniams, nori mūsų lūpomis skelbti belaisviams išvadavimą, akliesiems regėjimą, siunčia vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų. Ar geri esame šios didžios pasiuntinybės dalininkai? Ar mums sekasi būti gerais Gerosios naujienos nešėjais?“, – sakė homilijoje vysk. Kęstutis, vėliau aptaręs gailestingumą, bendrystę ir viltį, kuriuos kunigai šiais laikais yra pakviesti liudyti.

Kalbėdamas apie gailestingumą, ganytojas ypač atkreipė dėmesį į gailestingumą klausykloje, kuriuo kunigas tuomet turi tiesiog spinduliuoti, ir tam nuolat ragina kunigus popiežius Pranciškus. Kunigai paakinti mąstyti, kokio patepimo šiandien laukia žmonėms, ar liudija jiems viltį, džiaugsmą, neša gerą Naujieną, kuri gydytų, o ne žeistų.

Homilijoje vyskupų vardu vysk. Kęstutis atsiprašė kunigų, jei kada nebuvo jiems iki galo dėmesingi, nes ir jie, vyskupai, šiandien atnaujina savo pažadus ir gali pradėti naują pradžią. Vyskupas prašė tikinčiųjų atleisti, jei iš ganytojų nepatyrė paguodos, žodžio ar susitikimo džiaugsmo. Kvietė visus melstis, kad Viešpaties Dvasia palaimintų ne tik aliejus, bet ir juos pačius, kad būtų tikrai verti krikščionio, pateptojo, vardo.

Aktyviais šios liturgijos dalyviais buvo ir pasauliečiai: arkivyskupijos renginių koordinatoriai skaitė skaitinius, atnašų procesijoje šv. Krizmą palaiminimui nešė nuolatinių diakonų kandidatai, šventuosius aliejus – katechumenai bei medicinos darbuotojai. Indelius, padovanotus Ąžuolyno „Šeimos vaistinės“ Kaune ir skirtus šventiesiems aliejams parsivežti į parapijas, nešė savanoriai, duoną ir vyną atnešė arkivyskupijos sielovados bendradarbiai. Giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras „Pastoralė“.

„Tegu Viešpats padrąsina visus tapti džiugiais Gerosios naujienos skelbėjais“, – užbaigdamas liturgiją kalbėjo vysk. Kęstutis Kėvalas, padėkodamas broliams kunigams už tarnystę. „Esame skolingi visiems už maldas, bet vis tiek drįstame jų ir toliau prašyti“, – sakė ganytojas, palaimindamas  susirinkusius atvira širdimi švęsti didžiuosius Velykų Tridienio slėpinius.

Krizmos Mišiose dalyvavo įvairaus amžiaus ir tarnystės metų kunigai – nuo jau garbaus amžiaus, ištikimai tarnaujančių ne vieną dešimtmetį iki dar neseniai pradėjusių tarnystės kelią. Vysk. Kęstučio paraginimu, ypač buvo meldžiamasi už tuos, kurie šiemet švenčia 25-erių metų kunigystės sukaktis. Tai mons. Vytautas Grigaravičius, mons. Kęstutis Grabauskas, kun. Juozas Čičirka kun. Arvydas Kasčiukaitis, kun. Kęstutis Rugevičius, kun. Albertas Stanulis, kun. Robertas Gedvydas Skrinskas.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune