Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija (2016 05 18)
Paskelbta: 2016-05-19 12:18:48

Gegužės 18 dieną kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija. Joje kunigai buvo supažindinti, kaip religinės bendruomenės galėtų dalyvauti konkursuose paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų projektų, aptartos sielovados aktualijos, pristatyti artimiausi renginiai, aktualūs leidiniai.

Apie galimybę religinėms bendruomenėms, kaip nevyriausybinėms organizacijoms, dalyvauti konkursuose dėl ES paramos konferencijoje kalbėjo verslo konsultavimo specialistės Rasa Morkūnaitė bei Aurelija Raščiuvienė (Všį „Ekonominių tyrimų centras“). Kunigai buvo supažindinti su trimis bendradarbiavimo projektais: Lietuva–Lenkija, Lietuva–Latvija, Lietuva–Latvija–Baltarusija. Šie projektai gali būti aktualūs ir Bažnyčiai – religinės bendruomenės ir bendrijos, nekomercinės, nevyriausybinės organizacijos, gali juose dalyvauti kartu su partneriais, skirdamos jiems (10–15 proc.) savo lėšų. Šie projektai vykdomi keliomis kryptimis: pvz., aplinkos, gamtos apsaugos pritaikant išteklius turizmo reikmėms; socialinės apsaugos ir pagalbos labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms (pvz., neįgaliesiesiems, migrantams, šeimoms, jaunimui); infrastruktūros objektų plėtros; kultūrinio paveldo išsaugojimo.

Aptartos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos kryptys, išskiriant tas, kurios galėtų būti aktualios religinių bendruomenių veiklai, ir jos pagal savo poreikius galėtų tapti paraiškų teikėjomis. Šių fondų parama skirstoma trimis lygiais – valstybiniu, regioniniu ir konkursais bei teikiama keliomis kryptimis: infrastruktūrai atnaujinti ir modernizuoti, bendruomeninėms paslaugoms teikti, darbui su socialinės atskirties žmonių grupėmis bei (iš dalies) neformaliam ugdymui. Buvo atkreiptas dėmesys į bendradarbiavimą su savivaldybėmis dalyvaujant konkursuose (projektai teikiami savivaldybių taryboms, paraiškas konkursams teikia savivaldybės, atsižvelgdamos į savo veiklos prioritetus). Religinėms bendruomenėms reikėtų domėtis tokiomis paraiškų teikimo sritimis, kaip bendruomenei reikalingų paslaugų plėtra (pvz., senelių globos, savarankiško gyvenimo namai, vaikų dienos centrai, socialinės, psichologinės pagalbos teikimas ligoniams, neįgaliesiems ir pan.), bendruomenės įtraukimas mažinant socialinę atskirtį (pvz., vyresnio amžiaus asmenų motyvacija savanoriškam darbui), jaunimo neformalus ugdymas. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į LR žemės ūkio ministerijos vykdomą programą „ES parama kaimui“.

Aptariant sielovados aktualijas, konferencijai vadovavęs arkivyskupas Lionginas Virbalas darsyk pakvietė kunigus birželio 2 d. dalyvauti Susikaupimo dienoje su atvykstančiu iš Romos Grigaliaus universiteto prof. Hansu Zollneriu SJ (renginys vyks Pažaislio vienuolyne) tema „Vidinės laisvės siekimas. Ką reiškia šiais laikais būti kunigu? Psichologiniai ir dvasiniai aspektai“. Birželio 3 dieną prof. H. Zollneris ves seminarą kunigams, vienuoliams, institucijų atstovams dėl nepilnamečių apsaugos bažnytinėje veikloje. (Be kita, arkivysk. L. Virbalas atkreipė dėmesį į šį klausimą, suaktualintą LVK 2016 05 11–12 d. posėdyje, bei į Prevencijos gaires Dėl Katalikų Bažnyčioje dirbančių dvasininkų, vienuolių, savanorių ir kitų darbuotojų elgesio su nepilnamečiais (Bažnyčios žinios, 2013 m. nr. 2/392), priminė pareigą nenutylėti, kreiptis į kuriją, jei tokie atvejai paaiškėtų.)

Birželio 30 d. kunigai kviečiami į dviejų dienų seminarą su kitu garbiu svečiu iš Vatikano – Vyriausiuoju penitencijarijumi kardinolu Mauro Piacenza, viena jo temų bus Sutaikinimas ir gailestingumas.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį į sielovadai svarbius leidinius: Suaugusiųjų įkrikščionimo apeigyną, jaunimui skirtą Bibliją YOUCAT, pasidžiaugė nauja kun. prof. Romualdo Dulskio knyga „Ekumeninė krikščionybė. Dieviškasis žmogaus pašaukimas Rytų krikščionybėje“. Beje, pats autorius trumpai pristatė kunigams šios knygos sumanymą – objektyviu žvilgsniu pažvelgti į Rytų krikščionybę ir pažinti jos dovaną, taip augti kaip Bažnyčiai ir artėti prie Dievo (tai jau antroji, ekumeninei krikščionybei skirta kun. R. Dulskio knyga. Pirmoji – „Ekumeninė krikščionybė. Krikščioniškasis pašaukimas protestantizme“ – išleista 2011 metais) (naujosios knygos pristatymas – gegužės 24 d. 17 val. Kauno apskrities Viešojoje bibliotekoje). 

Vyskupas Kęstutis Kėvalas kunigų dėmesį atkreipė į jaunimo sielovadą. Pristatė arkivyskupijos 90-mečiui skirtą Jaunimo dieną, kuri vyks birželio 10-ąją. Jos programoje – šv. Mišios, adoracija, Atgailos šventimas Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje bei užsiėmimai Santakos parke. Arkivyskupijos Jaunimo centras kartu su bendradarbiais birželio 26 – liepos 1 d. organizuoja krikščionišką vasaros stovyklą „Esi vertas daugiau“. Šiemet stovykla rengiama antrą kartą, pernai ji sulaukė 150 dalyvių ir daug gerų atsiliepimų. Ir vyskupas Kęstutis, ir arkivyskupas Lionginas pabrėžė jaunimo sielovados prioritetą Bažnyčios ateičiai, kvietė kunigus ieškoti galimybių, pasirūpinti, kad kuo daugiau jaunų žmonių išvyktų į Pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje šią vasarą.

Vysk. K. Kėvalas taip pat pakvietė kunigus susipažinti su LVK paskelbtomis normomis dėl Mišių stipendijų ir aukų. Kitas administracines aktualijas pristatė arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas.

Minint arkivyskupijos 90-metį kunigai ir parapijų bei institucijų atstovai birželio 22-ąją kviečiami dalyvauti arkivyskupijos sielovadai aptarti skirtame simpoziume, o birželio 24-ąją – švęsti Arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo dieną.

Bendra konfratrų malda prasidėjusi konferencija ja ir buvo užbaigta, o vėliau tęsėsi bendravimu prie pietų stalo. Darsyk šį mėnesį arkivyskupijos kunigai susirinks gegužės 22-ąją Kauno arkikatedroje dėkoti Dievui už arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus 25-erius vyskupystės bei arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo 25-erius kunigystės metus.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune