Maldos už pašaukimus savaitgalis ir Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje (2011 05 13–15)
Paskelbta: 2011-05-17 17:04:11

Gegužės 13–15 d. Kauno kunigų seminarijoje vyko Maldos už pašaukimus savaitgalis ir Atvirų durų diena. Beveik tris dienas trukęs renginys prasidėjo penktadienio vakarą pamaldomis su Taizé giesmėmis, dalyvavo grupė jaunimo iš Jonavos, Panoterių parapijų, taip pat svečių iš Kauno miesto. Lyg viso savaitgalio aidas skambėjo palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiai, pasakyti jaunimui: „Gerkite Jėzaus pažadėto gyvojo vandens, kad pažintumėte Jo teikiamą džiaugsmą, patvirtintumėte Jo artumą ir atsilieptumėte į Jo kvietimą.“

Nuo pat ankstyvo šeštadienio ryto seminarijoje vyko Atvirų durų diena. Visi norintys galėjo ateiti, pabendrauti su seminaristais, apžiūrėti alma mater. 11 valandą vyko susitikimas su seminarijos vadovybe ir seminaristais, skirtas tiems, kurie daugiau ar mažiau mąsto apie kunigo pašaukimą. Seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas pasidalijo mintimis apie kunigystę, pristatė seminarijos gyvenimą, būsimų dvasininkų ugdymą, atsakė į klausimus. Apie dvasinį gyvenimą kalbėjo seminarijos dvasios tėvas kun. Stasys Kazėnas SJ. Savo mintimis apie pašaukimą, apie tai, kas paskatino praverti seminarijos duris ir kaip nugalėti pasitaikančius sunkumus, dalijosi seminaristai Donatas Grigalius, Darius Vasiliauskas ir Robertas Urbonavičius.

Vakare Švč. Trejybės bažnyčioje vyko iškilmingos šv. Mišios, šventimui vadovavo kun. S. Kazėnas SJ, kartu šventė seminarijos rektorius mons. A. Žukauskas ir prefektas kun. Kęstutis Genys. Paskui prasidėjo naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Kartu su seminaristais per visą naktį Viešpatį garbino ir Vilkaviškio, Šiaulių vyskupijų Jaunimo centrų atstovai, Lietuvos sveikatos mokslų, Vytauto Didžiojo ir Kauno technologijos universitetų akademinės sielovados komandų nariai. Buvo kalbamas Rožinis, giedamos giesmės, mąstoma tyloje.

Sekmadienio rytmetį seminaristai kartu su į Švč. Trejybės bažnyčią susirinkusiais žmonėmis meldėsi rytmetinę liturginę valandą, giedojo Švč. Mergelės Marijos litaniją. 10 valandą prasidėjo iškilmingos šv. Mišios, joms vadovavo seminarijos rektorius mons. A. Žukauskas, koncelebravo dvasios tėvas kun. S. Kazėnas SJ. Savo homilijoje rektorius pabrėžė krikščionišką viltį, kuria kunigas dalijasi su visais žmonėmis. Rektorius pateikė anglų rašytojo Franko Kelly pavyzdį. Patekęs į Vladimiro kalėjimą jis nepasirinko nebūties tik todėl, kad tuo metu kalėję lietuviai arkivyskupai Mečislovas Reinys ir Teofilius Matulionis paprastais žodžiais ir gestais dalijosi viltimi. Rašytojui didelį įspūdį padarė tai, kaip arkivyskupas M. Reinys su visais kaliniais dalijosi iš Lietuvos gautu maisto siuntiniu. Tad labai svarbu, pasak rektoriaus, leisti, kad Gerasis Ganytojas paimtų kiekvieną avį ant savo pečių, kad tas trumpas prisilietimas spinduliuotų viltimi, o meilingas užkalbinimas aidėtų per visą gyvenimą.

Šventas Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, jų metu giedojo ansamblis „Ro-ko-ko“, vadovaujamas Rasos Kauneckaitės.
 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune