ŠILINĖS: Šv. Jono Pauliaus II ir katalikiškų bendruomenių diena (2016 09 07)
Paskelbta: 2016-09-07 16:52:16

Fotografijos Emilio Vasiliausko, visą fotoalbumą žr. www.kks.lcn.lt

Atlaidams Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro floristų išpuošta Šiluva jau sveikina pirmuosius piligrimus, atvykstančius švęsti Dievo Motinos gimtadienio. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidais Šiluva pradėjo garsėti nuo XV amžiaus vidurio, pašventinus Marijos Gimimo titulo (bei šventųjų Petro ir Baltramiejaus) bažnyčią – į garsiąsias Šilines atvykdavo net iš kaimyninės Prūsijos. Nuo XVIII a. atlaidai švenčiami visą aštuondienį.

„Atlaidai visiems, kam reikia džiaugsmo, atgailos, pilnatvės“. Atlaidų pradžia su Eucharistine procesija

Ir mūsų dienomis Šiluvos Dievo Motina nepaliauja kvietusi savo vaikų, kuriems reikia Jos užtarimo, reikia Dievo, dangaus pagalbos, kurie leidžiasi į piligrimystę, kad šioje ypatingoje, Mergelės žvilgsniu palytėtoje žemėje, stabtelėję savo gyvenimo kelionėje bei darbų sūkuriuose, naujai išgyventų susitikimą su Viešpačiu. Pasak Šiluvos parapijos klebono kun. Erasto Murausko, atlaidų reikia visiems, kam reikia džiaugsmo, atgailos, pilnatvės, – sakoma, jog dar niekas neišvažiavo iš Šiluvos, nepatyręs kokios nors malonės.

Atlaidų išvakarėse rugsėjo 6-osios vakaro šv. Mišios vyko iš tolo piligrimus baltu bokštu pasitinkančioje Apsireiškimo koplyčioje, garsioje altoriumi, pastatytu ant akmens, kurį, tikime, lietė Marijos kojos ir prie kurio šiandien Šiluvos maldininkai lenkia galvas ir kelius nuolankioje maldoje. Mišių liturgijai vadovavo ir homiliją pasakė Kauno arkivyskupijos auziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Eucharistiją, be jau suskubusių į Šiluvą piligrimų, šventė visas būrys atlaidų rengėjų ir talkininkų – kunigų, Kauno kunigų seminarijos klierikų, jaunųjų savanorių ir kt. Giedojo Šiluvos parapijos choras.

Pasibaigus šv. Mišioms iš Apsireiškimo koplyčios per vakaro saulės nutviekstą Šiluvos aikštę tarp dviejų garsiųjų šventovių buvo einama atlaidų pradžią skelbianti Eucharistinė procesija į Šiluvos baziliką. Joje maloningasis Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdas Didžiajame altoriuje bei greta esanti Ligonių Sveikatos koplyčia taps gyva, pulsuojančia maldos vieta visas atlaidų dienas – nuo 11 iki 21 val. atviroje koplyčioje bus galima pagarbinti Jėzų Eucharistijoje.

Padėka už šv. Jono Pauliaus II gyvenimo pavyzdį ir malda už bendruomenių liudijimą ir misiją – nešti Kristų pasauliui

Rugsėjo 7-ąją Šiluvoje buvo švenčiama Šv. Jono Pauliaus II ir katalikiškų bendruomenių diena. Be savo asmeniškų vilčių ir prašymų, atsivežamų į piligriminę Marijos šventovę, atvykę maldininkai (daug jų tądien suvažiavo organizuotai, su savo draugijomis, organizacijomis, judėjimais, maldos grupėmis ir kitomis bendruomenėmis) šv. Mišiose įvairiu laiku Apsireiškimo koplyčioje ir Bazilikoje buvo kviečiami melstis drauge bendromis intencijomis: už brolius ir seseris, kurie nutolę nuo tikėjimo, nusigręžę nuo Dievo ir Bažnyčios. Kviesta melstis už save pačius – kad visi uoliai ir sąžiningai atliktų savo pareigas ten, kur tarnauja ir pasitarnauja, kur dirba ir meldžiasi. Išskirtinė maldos intencija – Lietuvą ir Šiluvą prieš daugiau kaip du dešimtmečius aplankiusio šv. Jono Pauliaus II užtarimo prašymas ir padėka Dievui už švento gyvenimo pavyzdį.

Už katalikiškas bendruomenes, kad jos savo gyvenimu ir veikla liudytų Dievo meilę ir gailestingumą, buvo meldžiamasi 12 val. pagrindinėse pamaldose aikštėje priešais Baziliką.

„Kiek daug jūsų, pripildžiusių aikštę! Kokie jūs visi ir jūsų bendruomenės esate svarbūs“, – džiugiai sakė Eucharistijos liturgiją pradėdamas Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, sveikindamas daugybę metų Šiluvos atlaidams vadovavusį arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, kitus dvasininkus bei visus Šiluvos piligrimus, ypač net 500 Gyvojo Rožinio draugijos narių iš Panevėžio vyskupijos įvairių dekanatų, gausiai atvykusius Pal. Jurgio Matulaičio ir Šiluvos Marijos draugijos narius, Marijos legioną, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos bendruomenę, Marijampolės vysk. M. Valančiaus blaivybės sąjūdį, Marijonų naujokyno narius, Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos ir kitas bendruomenes iš įvairiausių Lietuvos vyskupijų.

Homiliją sakęs Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius darsyk atkreipė dėmesį į Marijos pagalbą ir pasitikėjimą, jog Sūnus padarys viską, kad padėtų pritrūkusiems vyno Galilėjos Kanos vestuvėse. Pasitikėjimas Dievo Motinos globa ir užtarimu tūkstančius žmonių šiomis dienomis atves į Šiluvą sudėti prie jos kojų savo prašymus.

„Šiandien minime, kai prieš dvidešimt trejus metus, vos sovietiniams tankams palikus Lietuvą, rugsėjo 7 d. Šiluvą aplankė šventasis popiežius Jonas Paulius II. Lietuva buvo išgyvenusi okupacijos terorą, prievartinį bedievinimą ir nutautinimą, buvo daug nukraujavusi, bet kėlėsi laisvam gyvenimui. Šis prisikėlimas buvo labai sunkus, nes visi buvome giliai dvasiškai sužeisti. Vieniems reikėjo nusimesti ilgai nešiotą vergystės rūbą, kitiems reikėjo didžiadvasiškumo atleisti ir užmiršti patirtas nuoskaudas bei skriaudas. Anuomet visiems mums reikėjo padrąsinančio ir kelią į ateitį rodančio kelio. Šį žodį pasakė į Lietuvą atvykęs šventasis popiežius Jonas Paulius II. Jis kvietė kurti naują gyvenimą ant Evangelijos pamatų, perspėjo ypač saugotis dviejų pagundų: vartotojiškumo ir hedonizmo“, – sakė ganytojas. Šv. Jonas Paulius II, homilijos žodžiais, vedė Bažnyčią į gilų atsinaujinimą Vatikano II Susirinkimo suformuluota kryptimi, jau savo pirmosiomis enciklikomis gynė žmogaus teises, tikėjimo ir sąžinės laisvę, kalbėjo apie Dievo meilę ir gailestingumą visiems klystantiems.

„Kas yra ta didžioji paslaptis – šv. Jono Pauliaus II asmenybė?“ – klausė ganytojas, o atsakydamas pabrėžė jo tikrą Jėzaus mokinystę savo gyvenimu. Homilijoje didžiausiu Bažnyčios turtu arkivysk. S. Tamkevičius pavadino pasišventusius, apaštalaujančius pasauliečius. Jonas Paulius II yra raginęs juos atlikti savo misiją Bažnyčioje ir pasaulyje: nešti Kristų į šeimas, visuomenę, žiniasklaidą, kultūrą, politiką. Evangelija labai reikalinga politiniame gyvenime, dėl to ganytojas paragino pasauliečius katalikus, kai būna rinkimai, balsuoti už tikinčius ir tikėjimą praktikuojančius politikus, kuriems yra brangios šeimos, gyvybės vertybės: be fundamentalių vertybių, ko galima tikėtis iš gražių žodžių? Ganytojas užbaigė homiliją popiežiaus Jono Pauliaus II mintimi, pasakyta Šiluvoje: sekti Marija, Bažnyčios Motina ir pavyzdžiu, kuri ir dabar mus kreipia į Kristų.

„Būkite stiprūs. Bažnyčios gyvastingumas – ir jos bendruomenės. Paremkime vieni kitus keliaudami link Viešpaties“, – prieš ganytojiškąjį palaiminimą liturgijos pabagoje sakė arkivysk. L. Virbalas, dėkodamas už draugijų dalyvavimą atlaiduose, jų maldas ir gyvavimą.

Vakaro malda – už didesnę atsakomybę saugojant ir puoselėjant kūriniją bei gyvybę

Vakaro šv. Mišiose Šiluvos aikštėje buvo meldžiama daugiau visų atsakomybės saugojant ir puoselėjant kūriniją bei gyvybę. Šia intencija vienijamasi su popiežiaus Pranciškaus rūpesčiu dėl kūrinijos išsaugojimo. Šventasis Tėvas jau yra pakvietęs rugsėjo pirmąją minėti Pasaulinę maldų už rūpinimąsi kūrinija dieną, o šiemet jo iniciatyva rugsėjo 1–spalio 4 d. prašoma minėti „Laiką, skirtą kūrinijai“.

Švč. M. Marijos Gimimo išvakarėse šv. Mišioms vadovavęs ir homiliją sakęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas atkreipė visų dėmesį į Dievo kūrinijos, Jo gerumo, išminties, gailestingumo tobulą atvaizdą – Jėzų Kristų ir tobuliausią, koks tik gali būti žmogus, Dievo kūrinį – Motiną Mariją. Marija buvo numatyta Dievo plane, ji turėjo savo vaidmenį išganymo istorijoje. Pasak ganytojo, ir mes, kaip Marija, esame Dievo numatytieji, ir mus Viešpats kviečia tapti panašius į Jį. Koks yra Jėzus, mums pristato Evangelija, o savo gyvenimu Jėzų atspindėjo ir daugybė šventųjų, tarp jų ir ką tik kanonizuota Motina Teresė iš Kalkutos, Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė ir kt. Tokie pavyzdžiai, kaip mes galime tapti panašesni į Dievo Sūnų, ganytojo žodžiais, keičia pasaulį į gera.

Piligrimams sielovadinius patarnavimus šią dieną teikė Jonavos dekanato kunigai, šv. Mišias aukojo kun. Giedrius Maskolaitis, kun. Raimundas Kazaitis, mons. Aurelijus Žukauskas. Giedojo Šiluvos parapijos, Panevėžio švč. Trejybės rektorato choras, Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bei Vaikų ir jaunimo choras ,,Šiloja“ (Šiluva).

Nuo 19 val. iki rugsėjo 8 d. 7 val. Šiluvos bazilikoje vyko Vigilija – Švč. Sakramento adoracija laukiant Švč. M. Marijos Gimimo iškilmių. Švč. Sakramento adoraciją pradėjo vysk. Kęstutis Kėvalas. 7 val. Vigiliją Mišiomis užbaigė „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Povilas Narijauskas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune