ŠILINĖS: Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena (2016 09 09)
Paskelbta: 2016-09-09 16:54:14

Fotografijos Juozo Kamensko

 „Šventoji Šiluvos Mergele, „Sanitas aegrotorum“ – Ligonių Sveikata, su virpuliu šiandien kreipiuosi į tave “, – šiais žodžiais 1993 m. rugsėjį Šiluvoje meldėsi didysis Kristaus piligrimas šv. Jonas Paulius II, vėliau pats pažinęs sunkios ligos ir kančios gelmę. Rugsėjo 9-ąją, kaip ir kasmet Šiluvoje švenčiant Ligonių dieną, daugybė žmonių, kai kurie lydimi artimųjų ar slaugytojų, taip pat vyko į Šilines ieškodami Viešpatyje pasitikėjimo, ramybės ir vilties, Šiluvos Dievo Motinos užtarimo savo ligose ir negalėse. Ši atlaidų diena išskirtinė, švenčiama Gailestingumo jubiliejaus metu, kuris naujai kalba apie nepaliaujamą Dievo artumą žmogui, Jo gailestingumo paguodą žmogiškame silpnume.

„Jėzus – Gydytojas, kuris gydo meile“

Prieš vidudienį Šiluvos aikštėje piligrimus sujungė bendra Rožinio malda, o jai pasibaigus katechezę sakė LSMUL Kauno klinikų vyriausiasis kapelionas mons. Artūras Jagelavičius. Pasak jo, šiandien, kai klesti kūno puoselėjimo kultas, sergantieji, neįgalieji patiria visuomenės priešiškumą. Popiežius Pranciškus moko kitaip – kai užsimerkiama prie negalią, nesuprantama ir gyvenimo prasmė. „Visos žmogaus kančios yra atspaustos Nukryžiuotojo veide“, – sakė kunigas kapelionas, atkreipdamas dėmesį, jog Jėzus – Gydytojas, kuris gydo meile. Jis supranta mūsų skausmus, nes ir pats juos kentėjo. Katechezėje pastebėta, jog silpnieji savo trapumu, gebėjimu autentiškai išgyventi Kristaus patirtį gali atnaujinti tikinčiųjų bendruomenes. Daugybe gražiausių žodžių apibūdina mūsų Dievą – Jis nepavargsta atleisti, maloningai pasilenkia prie vargšo, kupinas gailestingumo ir pan. Tai įkvepia ir mus daryti gerus darbus – kūnui ir sielai. Jų negalime atskirti, jie liudija mūsų tikėjimą į žmogumi tapusį Dievo Sūnų.

Vėliau iškilmingoje Eucharistijoje buvo meldžiama tikėjimo, vilties ir meilės ligoniams bei visiems besirūpinantiems jų sveikata. Liturgijai vadovavo Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Kęstutis Kėvalas ir kunigai – gydymo įstaigų kapelionai.

Pamaldose dalyvavo Nacionalinės Sveikatos Tarybos pirmininkas prof. Juozas Pundzius, LSMUL Kauno klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius, kitų Kauno gydymo ir slaugos ligonių vadovai ir personalas, Marijampolės globos namų, Lietuvos samariečių draugijos Kauno skyriaus vadovai ir nariai, kitų miestų ligoninių, palaikomojo gydymo, slaugos, socialinių globos, senelių namų bendruomenės, neįgaliųjų draugijos, „Caritas“ nariai.

Tarptautinėmis konferencijomis šiuo metu Lietuvoje minint Maltos ordino Pagalbos tarnybos (maltiečių) įsteigimo mūsų šalyje 25-metį, Šiluvą aplankė ir drauge Mišiose dalyvavo Maltos ordino Didysis Hospitalierius Dominique Prince de La Rochefoucauld-Montbel, Maltos ordino Pagalbos tarnybos vadovai ir nariai iš 17 Europos šalių, taip pat ir Lietuvos.

Kaip ir kasdien, šią dieną per „Marijos radijo“ transliaciją Ligonių dienos pamaldose galėjo dalyvauti ir besimeldžiantys namuose ligoniai ar jų artimieji.

„Kiekvienas ligonis – dangaus vartai“

Šv. Mišių homiliją pasakęs vysk. Arūnas Poniškaitis, be kita, pabrėžė, jog Viešpats nori žmogui gyvenimo – kad jo apsčiai turėtų, turėtų amžinąjį gyvenimą. Jam pasiekti reikia ir mūsų pastangų – tikėjimu priimti Dievą, kuris veda į amžinąjį gyvenimą, kuris pasilenkia prie silpnojo, kenčiančio, ligonio. Dievas neužsidaręs anapusybėje. Jėzus keliavo, eidamas prie kiekvieno, kiekvienam nešdamas Gerąją naujieną. „Ši Geroji naujiena – tai pats Jėzus Kristus, tai mylintis ir gailestingas paties Dievo prisilietimas“, – sakė ganytojas.

Kalbant apie Dievo galybę mūsų gyvenime, homilijoje buvo atkreiptas dėmesys, jog daugybė ligonių tikisi, meldžia išgijimo. Ir tikrai įvyksta netgi mediciniškai nepaaiškinamų stebuklų. Bet stebuklai, Dievo galybė reiškiasi ir per nuoširdų gydytojų, slaugytojų darbą. Lygiai toks pat stebuklas yra ligoniai, kurie savo kančias vienija su Jėzaus kryžiaus kančia. Ganytojas kiekvieną ligonį pavadino dangaus vartais – patarnaudami jam veiklia meile, žengiame dangaus karalystės link: „Iš tiesų sakau jums: kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (plg. Mt 25, 31–46) (homilijos vaizdo įrašas >> . Autorius Juozas Kamenskas).

Šv. Mišių pabaigoje prie šv. Komunijai dalyti skirtų paženklintų vietų aikštėje naujai išsirikiavo piligrimų eilės – vyskupai, kunigai rankų uždėjimu teikė asmenišką ligonių palaiminimą.

Užbaigiant pamaldas Kauno arkivyskupas L. Virbalas dėkojo visiems Eucharistijos dalyviams, medikams – už jų darbą, ligoniams – už jų maldas, už tarnystę – kapelionams, visoms pagalbos artimui tarnyboms ir karitiečiams, kurie per visas atlaidų dienas savo palapinėje vaišina žmones arbata, supažindina su savo veiklomis, kviečia įsitraukti į karitatyvinius darbus savo bendruomenėse.

Arkivyskupas pakvietė atvykti į Šiluvą švęsti Jaunimo ir šeimos dienos, o sekmadienį – Gailestingumo jubiliejaus.

Tikimasi ir toliau gražaus vasariško oro, kuris džiugina šiemetinių Šilinių dalyvius. Šiluvoje šviesu ir nuo žmonių maldų, geros nuotaikos, džiaugsmo, kurio parsivežama į namus. Iš Šiluvos galima sugrįžti ir su kitomis dovanomis – palapinėse greta aikštės savo leidinius pristato kelios katalikiškos leidyklos. Arkivysk. L. Virbalas kaskart ragina iš atlaidų parsivežti šeimai bent po vieną gerą katalikišką knygą ar žurnalą ir, žinoma, visų lauktą, ką tik išleistą popiežiaus Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą AMORIS LAETITIA apie meilę šeimoje (išleido Katalikų interneto tarnyba, 2016).

Pasibaigus „Gailestingumo vainikėliui“, 15.15 val. Šiluvos bazilikoje arkivysk. L. Virbalas su piligrimais dalijosi apie krikščionišką piligrimystę, giedojo žinoma krikščioniškų giesmių autorė ir atlikėja Angelė Joknytė.

Rugsėjo 9 dieną kitose šv. Mišiose buvo dėkojama Dievui už gyvybės ir gyvenimo dovaną, meldžiamasi už gundomus nutraukti gyvybę, prašoma Dievo gailestingumo negimusių kūdikių tėvams ir medikams, neleidusiems gimti gyvybei, prašoma visų jautrumo artimo skausmui ir kančiai.

Vakaro šv. Mišioms už kenčiančius nuo priklausomybių ir jų artimuosius vadovavęs Kauno arkivysk. L. Virbalas kvietė melsti, kad Viešpats gydytų visus, nes visi esame daugiau ar mažiau priklausomi – nuo pykčių, apkalbų, blogų įpročių.

Homiliją sakęs kun. Kęstutis Rugevičius atkreipė dėmesį į Jėzaus kvietimą eiti prie Jo ir būti atgaivintiems. Kas kliudo žmogui tai padaryti? Tai baimė ką nors keisti, bejėgiškumo, nepasitikėjimo jausmas, kito žmogaus šalia nebuvimas, prasmės ir vilties stoka. Kun. Rugevičius drąsino priimti kitą žmogų ir jo skausmą, padėti jam ir sau patiems atsiverti tikrajam gydytojui, visokio džiaugsmo ir vilties šaltiniui – Jėzui. Priimti Jėzų, Jo pagalbą gali padėti Marija, nes jos širdis yra Motinos širdis. Homilijoje raginta neužkietinti savo širdžių – Jėzus trokšta gyvos, atviros žmogaus širdies, o ją užkietina bet koks neatleidimas, įsiskaudinimas.

„Prašykime sau ir tiems, už kuriuos meldžiamės, kad išdrįstume atverti širdis Tam, kuris yra meilė ir gailestingumas“, – ragino kun. K. Rugevičius.

Po šių šv. Mišių vyko Vidinio išgydymo pamaldos su jaunu, šių dienų Kristaus apaštalu misionieriumi iš Lenkijos Marcinu Zielińskiu. Pamaldas su užtarimo malda rengė „Gailestingumo versmės“ bendruomenė.

Piligrimų sielovadoje talkino Kauno II dekanato kunigai. Šv. Mišias aukojo kunigai Juozapas Marija Žukauskas OFM, Gintas Rumševičius, Kazimieras Gražulis, Ramutis Janšauskas. Giedojo Ramygalos, Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijų, LSMU akademinis choras „Neris“ , „Rasos“ gimnazijos ansamblis.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune