ŠILINĖS: Jaunimo ir šeimų diena (2016 09 10)
Paskelbta: 2016-09-10 16:44:46

Fotografijos Marijos Stanulytės

Rugsėjo 10-ąją, Jaunimo ir šeimų dieną, Marija, kurios Gimimą švenčiame, jos garbei skirta šventovė Šiluvoje, atlaidų maldai vadovaujantys ganytojai sveikino čia atvykusius moksleivius, studentus, jų mokytojus, auklėtojus, katalikiškų mokyklų ir kitų švietimo įstaigų bendruomenes, Jaunimo centrus, jaunimo organizacijas, Katechetikos centrų darbuotojus ir, žinoma, šeimas. Į Šilines padėkoti už dangiškąją pagalbą savo dabarčiai, paprašyti pagalbos ateičiai atvyko ir dar tik besirengiančių priimti Santuokos sakramentą sužadėtinių, įvairių kartų sutuoktinių, senelių, taip pat Lietuvos ir vyskupijų Šeimų centrai, jų savanoriai, šeimų judėjimai, bendruomenės. Atlaiduose apsilankė ir piligrimų grupė iš Punsko, piligrimai, pavieniui ar organizuotai, atvykę iš artimesnių ar tolesnių Lietuvos vietų – nuo Varnių, Akmenės, Vilniaus ir kitų kraštų.

„Kaip vyras myli žmoną, o žmoną – vyrą, taip Dievas myli žmoniją, o žmonija – Dievą, Kristus – Bažnyčią, o Bažnyčia – Kristų“, – sakė aikštėje susirinkusiems piligrimams savo katechezėje atlaidų ceremonijarijus kun. Artūras Kazlauskas. Deja, kaip minėjo, mūsų žmogiška meilė turi „defektą“ – esame sužaloti egoizmo. Jėzus moko meilės „be defekto“. Jėzaus kryžius augina tokią meilę šeimoje.

„Dovanojimasis, meilė, kuria Dievas yra mus apdalijęs, yra Santuokos pagrindas, o ištikimybė – jos esmė“, – sakė kun. A. Kazlauskas, pabrėždamas ištikimybę ypač tada, kai kitas neištikimas. Ištikimybė (ne tolerancija) įmanoma tik su Dievu, kaip su Dievu įmanomas ir gailestingumas. Tai „esencija“, kuri padeda pereiti šeimoje visas bėdas ir negandas. Pasak kun. Kazlausko, santuoka nėra „dviejų reikalas“ – šeimai reikia „trečio“ – Jėzaus; reikia maldos, sekmadienio šventimo, šeimų tarpusavio bendrystės.

Iškilmingoje Eucharistijoje šią dieną Lietuvos šeimoms buvo meldžiama Gailestingumo Motinos globos. Su ramybės palinkėjimu koncelebruojančius vyskupus, kunigus, taip pat ir tuos, kurie pasitarnauja atgailaujantiems prie klausyklų, visus Šiluvos piligrimus, jaunimą ir mokytojus, jaunimo organizacijas ir ypač šeimas, šeimų grupes ir jų sielovada besirūpinančias institucijas sveikino liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas.

„Turiu jus širdyje, mielos šeimos, šeimų žmonės. Mes, kaip Bažnyčia, taip pat esame pakviesti būti šeima. Pakviesti būti artimi ir tiems, kurie čia su skausmu dalyvaujate“, – sakė ganytojas, pasidalydamas didesnio jautrumo, šeimyniškumo vienas kitam lūkesčiu.

Dievo žodžio liturgijoje paskelbta Evangelija prieš klausytojų akis vėl atvėrė pasakojimą apie vestuvių šventę Galilėjos Kanoje. Į ją visų dėmesį savo homilijoje sutelkė ir vyskupas Kęstutis Kėvalas, pakviesdamas įžvelgti jame ir savo šeimų šiandieną. „Liaudiškai tariant, vestuvininkams labai pasisekė, kad jie pasikvietė Jėzų į savo šventę“, – sakė ganytojas, pabrėždamas, jog Jėzus, nors dar nebuvo atėjęs stebuklams laikas, pripildo atsiradusią vyno stoką, o žmogus, kuris ėmėsi iniciatyvos padėti, buvo Marija. Marija nepriekaištauja vestuvininkams dėl nepasirengimo trūkumo, bet įsijaučia į jaunųjų ir į savo Sūnaus širdį. Kanos vestuvėse ji veikia kaip gailestinga Motina: „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (plg. Jn 12).

Tikru Dievo gailestingumo ženklu ganytojas pavadino šeimų gyvenimo pradžią, kai įsimylėję žmonės net negalvoja apie galimas nesėkmes. „Evangelija guodžia nenusiminti, kai išryškėja stoka šeimos gyvenime, kai nebesiseka būti bendrystės žmonėmis“, – sakė vysk. K. Kėvalas. Tokios situacijos, pasak ganytojo, primena žmogišką ribotumą, paskatina kviesti Dievą į savo gyvenimą. Šeimoje svarbu labiau įsijausti vienam į kitą, abiem esant apdovanotiems Kūrėjo norėtais skirtingumais.

Malone šeimoms vysk. K. Kėvalas pavadino ką tik Lietuvoje išleistą posinodinį apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“ apie meilę šeimoje. Pasak ganytojo, jame popiežius Pranciškus kaip gailestingas Tėvas sėda su savo ganomaisiais kalbėtis apie šeimos prasmę, pateikia jį kaip pasiūlymą branginti santuokos ir šeimos dovanas, nori padrąsinti, kai šeimos gyvenimas nesirutulioja taikiai ir džiaugsmingai (plg. sk. 5 )

Kaip pagalbą šeimoms ganytojas priminė jų bendrystei stiprinti skirtas iniciatyvas, Šeimos centrus, judėjimus Lietuvoje (pvz., „Sutuoktinių susitikimai“, Kanos šeimų bendruomenė, Dievo Motinos grupės, Kentenicho akademija, Šeimų universitetas ir kt.), drąsino šeimas nelikti vienas, o svarbiausia – į šeimų „komandas“ kviestis Jėzų ir Dievo Motiną Mariją. Savo homiliją ganytojas užbaigė Malda Šventajai Šeimai (pagal „Amoris laetitia“, sk. 325). (Homilijos vaizdo įrašas, I dalis >> ; II dalis >> . Autorius Juozas Kamenskas)

Sukalbėjus Tikėjimo išpažinimą, kaip įprasta Šilinėse šią dieną, Santuokos sakramentą priėmusieji sutuoktiniai buvo pakviesti susiėmus už rankų atnaujinti Santuokos pažadus, padėkoti Viešpačiui už gyvenimo draugą ir paprašyti pagalbos tesėti meilę visą gyvenimą.

Visuotinėje maldoje, be kita, buvo meldžiama pagarbos tradicinei šeimai tiek Lietuvoje, tiek Europoje, kad šeimos būtų Dievo meilės liudijimu pasauliui, kad Viešpats užgydytų visas žaizdas, o patyrusieji prievartą atgautų orumą.

Atnašų procesijoje su duona ir vynu buvo atnešta vaisių pintinė, skirta šeimų agapei, kuri vyko Šiluvoje pasibaigus pamaldoms.

Jaunimo ir šeimų dieną kitu laiku Mišiose buvo melsta drąsos kartu gyvenančioms poroms priimti Santuokos sakramentą, už priėmusius šiais metais įkrikščioninimo ir Santuokos sakramentus, dėkojama už Santuokos sakramento malones, prašoma Dievo gailestingumo patyrusiems smurtą ir patyčias. Mišias aukojo, homilijas sakė kunigai Andrejus Sabaliauskas, Gintautas Jankauskas, Gintas Leonavičius, t. Antanas Gražulis SJ. Piligrimų sielovadoje talkino Raseinių dekanato kunigai.

Tądien atlaiduose giedojo Labūnavos Dievo Apvaizdos parapijos ansamblis , Kauno arkikatedros parapijos choras, Raseinių r. Kultūros centro mišrus choras „Šatrija“, Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos jaunimo choras. 

Už jaunus žmones buvo meldžiamasi vakaro šv. Mišiose – kad jie būtų padrąsinti atpažinti savo pašaukimą ir paskui ištikimai juo gyventi. Liturgijai vadovavo ir homiliją pasakė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Daugybę pašauktųjų vyrų ir moterų Bažnyčios istorijoje, ganytojo žodžiais tariant, nepavadinsi niekaip kitaip, kaip tik Viešpaties malone, Jo prakalbinimu, pakvietimu. Daugybė kunigų, vienuolių yra patyrę persekiojimų dėl savo pašaukimo. Ir mūsų dienomis šaukiami jaunuoliai kartais patiria kliūčių: tėvų atkalbinėjimą, bendraamžių patyčias. Ganytojas drąsino jaunuolius šv. Jono Pauliaus II žodžiais: „Nebijokite!“ Homilijoje buvo pabrėžta, kaip svarbu pašaukimus, jaunimo ieškojimus lydėti malda.

Specialią Jaunimo dienos programą su katechezėmis, Sutaikinimo pamaldomis, kitais bendrystės užsiėmimais Šiluvoje rugsėjo 10 dieną jauniems žmonėms surengė Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras. Programoje dalyvauja bemaž 400 jaunų žmonių iš Kauno arkivyskupijos dekanatų, taip pat Vilniaus, Panevėžio, Vilkaviškio vyskupijų, ateitininkų, kai kurie į Šiluvą keletą kilometrų atkeliavo pėsčiomis.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune