ŠILINĖS: Policijos, Valstybės sienos apsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų diena (2016 09 12)
Paskelbta: 2016-09-12 16:20:08

Fotografijos Marijos Stanulytės

Rugsėjo 12 d. Šiluvos piligrimais, be maldininkų iš įvairių Lietuvos vietų, buvo ir tie žmonės, kurie tarnauja mūsų visų bendram gėriui ir vidiniam visuomenės saugumui. Už Policijos, Prokuratūros, Viešojo saugumo, Valstybės apsaugos departamento, Valstybės sienos apsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovus, darbuotojus, jų šeimas buvo meldžiamasi pagrindinėje Eucharistijoje vidudienį.

Tą dieną Šiluvoje kitose šv. Mišiose Marijos užtarimo ir Dievo gailestingumo prašyta ir suklydusiems, nuteistiesiems, kad jie pradėtų naują gyvenimą, kad imigrantai ir pabėgėliai sulauktų žmogiškojo priėmimo ir pagarbos. Buvo dėkojama už kūrinijos grožį ir už visus, kurie visus ja rūpinasi.

Į aikštę prieš pagrindines pamaldas susirinkusius Šiluvos piligrimus pasveikino kun. Artūras Kazlauskas. Savo katechezėje jis kėlė teisingumo ir gailestingumo santykio klausimą. Krikščionys yra tie žmonės, kurie pripažįsta ir išpažįsta savo kaltes. Jos visada atleidžiamos. Tačiau atleidimas nėra pamiršimas. Atleidimas pranoksta teisingumą gailestingumu. Išpažinę kaltes, patiriame gailestingumą. „Gailestingumas yra būdas įsižiūrėti į Gailestingumo Veidą – Jėzų. Jo meilė viršija teisingumą“, – sakė kun. A. Kazlauskas, čia priminęs popiežiaus Pranciškaus bulėje „Misericordiae vultus“ paminėtus šv. Augustino žodžius, jog „Dievui lengviau sulaikyti pyktį nei gailestingumą“ (21). Dievas atleidimu leidžia patirti meilę, kuri yra tikro teisingumo pagrindas. Visiems palinkėta patirti Jėzaus gailestingumą, tekantį iš Jo Širdies.

Iškilmingai Eucharistijai, kuri, kaip ir kasdien atlaiduose, pradėta litanijos kreipiniais į Švč. M. Mariją, vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, o homiliją pasakė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Giedojo VRM „Sakalo“ vyrus choras (vad. Romas Makarevičius) bei reprezentacinis pučiamųjų orkestras (vad. Egidijus Miknius).

Kauno arkivyskupas sveikino koncelebruojančius vyskupus, kunigus, ypač policijos kapelionus, į Šiluvą atvykusius VRM kanclerį Algirdą Stončaitį, Policijos generalinį komisarą Liną Pernavą, Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorių generolą Remigijų Baniulį, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotoją Antaną Montvydą, visus pareigūnus, darbuotojus bei šeštosios Šilinių dienos piligrimus iš Kėdainių, Panevėžio, Kaišiadorių ir kitur.

Savo homilijos pradžioje vysk. J. Ivanauskas priminė Evangelijos pasakojimą apie muitininką Zachiejų, įsilipusį į medį, kad pamatytų Jėzų. Tačiau Jėzus liepė jam lipti žemyn, panorėjęs apsilankyti jo namuose. „Dievas turi ir kitokių planų, nei jų turime mes patys“, – sakė ganytojas, pakviesdamas pamąstyti, kokį pagrindinį klausimą Dievas savo žodžiu užduoda, sukvietęs visus į Šiluvą, į kurią visi atvyksta su savo lūkesčiais, troškimais.

Homilijos klausytojai buvo pakviesti pažvelgti į Jėzaus klausimą Evangelijoje savo mokiniams, kuo žmonės jį laiko. Mokiniai vadino Jį Mesiju, suprasdami, jog tai kažkas didingo, kas pakeistų pasaulį. Jėzus draudė taip apie jį kalbėti. Jėzaus kančia visai nederėjo su „mesijo logika“ ir rodo kelią į tikrąjį žmogiškumą kovojant su savo egoizmu, savanaudiškumu. Ganytojo žodžiais, Jėzus kviečia sekti Jį atsisakant patiems būti viso ko centru ir atskaitos tašku. Jėzus siūlo savo kryžių – tai darome, kai renkamės evangelines vertybes, nežiūrėdami priešiškų nuomonių. „Dievas turi lūkestį, kad būtume naujais žmonėmis, kad džiugintume Dievo širdį, tuo, ko Jis labiausiai nori, kad pajaustume Jo meilę ir mylėtume kitus, kaip tikri broliai ir seserys“, – sakė vysk. J. Ivanauskas. (Homilijos vaizdo įrašas, I dalis >>, II dalis >>, autorius Juozas Kamenskas)

Už padrąsinimą pažinti Jėzų, Jį sekti arkivysk. L. Virbalas Eucharistiją užbaigiant nuoširdžiai padėkojo vysk. J.Ivanauskui, taip pat dėkojo policijos kapelionams, visiems dalyvavusiems pareigūnams. Primindamas, kokia nelengva jų tarnystė, ganytojas pakvietė žmones labiau ją suprasti, vertinti, ir žinoma, paremti savo maldomis.

Pamaldų pabaigoje visų tranybų vardu dėkojęs VRM kancleris atskirai padėkojo ir už policijos kapelionų tarnystę, kad ji padeda geriau tarnauti tautai ir jos žmonėms.

Pamaldos užbaigtos sugiedant Lietuvos himną ir visų pamėgtąją „Marija Marija, skaisčiausia lelija“.

Šią dieną aikštėje veikė Caritas „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ ekspozicija ant ratų. Jos koordinatoriai kvietė pamatyti, kokiomis sąlygomis gyvena išnaudojami žmonės, plačiau kalbėta apie prekybą žmonėmis,kaip svarbu sustabdyti išnaudojimą.

Šiluva gausiai lankoma vakarais – į pamaldas aikštėje susirenka beveik tiek pat piligrimų, kaip ir vidudienį, po savo darbų atvykstančių į Dievo Motinos gimtadienį paprašyti palaimos savo darbams ir gyvenimui. Rugsėjo 12 d. gausiai dalyvaujant maldininkams, vakaro šv. Mišiose buvo meldžiamasi už politikus, verslininkus, žemdirbius, menininkus. Liturgijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, ją, kaip ir kiekvieną vakarą, drauge su kunigais koncelebravo ir arkivyskupijos vyskupai: arkivyskupas L. Virbalas, arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius, vysk. K. Kėvalas.

Vysk. E. Bartulis pasakė ir homiliją, o jos žymią dalį paskyrė politikos žmonėms, pabrėždamas: Dievo žodis moko, jog mūsų kalba  turi būti trumpa, mūsų „taip“ – būti „taip“, o „ne“ – tai „ne“. Politikams ypač svarbu suprasti, kad kiekvienas pasakytas žodis turi būti tiesus ir teisingas, griežtai sakoma „ne“ kovoje prieš blogį, ypač kovojant prieš narkomaniją, alkoholizmą, ginant gyvybę, šeimą ir Lietuvos ateitį. Pasak ganytojo, politikų kadencija trumpa, tad jiems linkėta skubėti daryti visa gera dėl Dievo ir Lietuvos gerovės. Vysk. E. Bartulis priminė verslininkų pareigą matyti gyvenimo tikrovę, pastebėti kitų žmonių vargą, pasidžiaugė tikinčiais politikais bei verslininkais. Menininkus pakvietė kurti esant vienybėje su Kūrėju, laimingais pavadino žemdirbius, kurie moka laiminti ir pasitikėti Viešpačiu. Visuotinėje maldoje, be kita, buvo meldžiamasi už palankų gyvybei Pagalbinio apvaisinimo įstatymo priėmimą Seime rugsėjo 14 d.

Užbaigus liturgiją, po ganytojiškojo palaiminimo, vyskupai ir kunigai, eidami per aikštę, laimino norinčių tėvelių vaikus – tai nauja, žmonių jau pamėgta atlaidų tradicija vakaro Mišiose. 

Rugsėjo 12 d. piligrimams pasitarnavo Kėdainių dekanato kunigai, Mišias aukojo kunigai Kęstutis Genys, Edvinas Rimavičius, Rimas Mačiulskis, Artūras Kazlauskas. Giedojo Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos, Kėdainių Šv. Jurgio parapijos chorai, Šiluvos vaikų ir jaunimo choras „Šiloja“.

Rugsėjo 13 d. Šiluvoje – Lietuvos kariuomenės diena.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune