Šiluvos koplyčios nacionalinėje Vašingtono bazilikoje 50-mečiui paminėti – vėliava su Šiluvos Dievo Motinos atvaizdu
Paskelbta: 2016-09-19 15:56:06

Spalio 9 d. nacionalinėje Vašingtono Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje bus minimas joje įkurtos Šiluvos koplyčios 50-metis. Šiluvos koplyčiai šios sukakties proga Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas padovanojo vėliavą su Šiluvos Dievo Motinos atvaizdu. Vėliavą sukūrė dailininkė Silvija Knezekytė.

Kauno arkivyskupijos dovana buvo įteikta švenčiant didžiuosius Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje čia su grupe Europos šalyse lietuviams tarnaujančių kunigų apsilankiusiam Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatui užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundui Putrimui, kurio iniciatyva 2014 m. spalio 5 d. buvo įsteigtas Šiluvos koplyčios Vašingtone jubiliejaus komitetas. Be kita, minėtuose Šilinių atlaiduose kasmet meldžiamasi ir už išeivijos lietuvius, kurie niekada nepamiršo savo tėvynės, jos žmonių, nuolat palaiko malda ir aukomis. Ši vėliava – tai dvasinės dviejų šventovių giminystės ženklas, tai niekada nenutrūkstančių mūsų dvasinių ryšių su tautiečiais, kuriuos įkvepia, palaiko ir laimina pati Mergelė Marija, simbolis.  

Apaštalinės nunciatūros Vašingtone patarėjas kun. Rolandas Makrickas jau anksčiau buvo pranešęs, kad jubiliejus švenčiamas dviem pagrindiniais renginiais. Iki spalio 17 d. koplyčioje veikia birželio 30 dieną atidaryta paroda apie koplyčios ir, žinoma, lietuvių tautos istoriją (ji eksponuojama žemutinėje bazilikos kriptoje įrengtoje nuolatinėje ekspozcijų salėje). Išsamiai apie parodos atidarymą – Onos Nakienės pranešime www.katalikai.lt >>.

O spalio 9 d. Vašingtono bazilikoje bus švenčiamos pagrindinės iškilmės – Padėkos šv. Mišios, kuriose dalyvaus ir Kauno arkivyskupas L. Virbalas.

„Šiluvos Marija yra tapusi viena didžiausių tautos Globėju, nes buvo ir yra paguoda ir gailestingumo versmė tikintiesiems įvairiais tautos išbandymo laikotarpiais. Simboliška, kad šį Jos motinišką globą, padėjusią nuo Lietuvos nutolusiems tautiečiams išlaikyti pasitikėjimą ir tikėjimą, skelbiančios šventovės Jubiliejų Jūs švenčiate Jubiliejiniais Dievo gailestingumo metais“, – rašė sveikinimo laiške kartu palaiminimą komiteto veiklai siuntęs Kauno arkivyskupas.

Rugjūčio 21 dieną, lankydamasis Vašingtone, Šiluvos koplyčioje šv. Mišias su vietos lietuviais šventė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas >>. 

Bazilika Vašingtone yra pagrindinė JAV katalikų šventovė, joje įrengta daugiau kaip 70-ies tautų ar kraštų koplyčios. Viena didžiausių ir pirmųjų, įrengtų pagrindinėje bazilikos dalyje, – lietuvių aukomis pastatyta Šiluvos koplyčia. Ją konsekravo vyskupas Vincentas Brizgys 1966 m. rugsėjo 3 d. suteikdama Šiluvos Dievo Motinos titulą. Koplyčią puošia garsių lietuvių menininkų – Vytauto Kašubos (jis yra Marijos su Kūdikiu skulptūros autorius), Vytauto Kazimiero Jonyno ir kt. darbai.

Nuolat atnaujinamą informaciją apie Šiluvos koplyčios Vašingtone jubiliejų žr. www.siluva50org.usa >> ir feisbuke >>.

Taip pat žr. Vatikano radijo pranešimą „Artėja Šiluvos Marijos koplyčios Vašingtono bazilikoje jubiliejus“

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune