Arkivyskupo Liongino Virbalo sveikinimo kalba 2016 m. spalio 9 dieną švenčiant Šiluvos koplyčios Vašingtono Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje – JAV nacionalinėje šventovėje – 50-mečio iškilmes (papildyta fotografijomis)
Paskelbta: 2016-10-13 09:23:47

Fotografijos Dainos Puterienės

Kristaus tikėjimas ir dalelė Tėvynės

Jūsų Ekscelencijos arkivyskupai, gerbiamieji kunigai, aukštieji svečiai, jubiliejaus minėjimo komiteto nariai, mielieji tautiečiai ir visi šios šventės dalyviai, brangūs Marijos radijo klausytojai,

džiugu švęsti Šiluvos koplyčios 50 metų jubiliejų Nekaltojo Prasidėjimo nacionalinėje šventovėje Gailestingumo jubiliejaus metais. Čia turime ir Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Mus subūrė Marija – Jėzaus ir mūsų Motina, kuri pasirodė Šiluvoje ir kvietė garbinti jos Sūnų. Šiluva mums simbolizuoja nepalaužiamą lietuvių ryžtą išlaikyti savo tikėjimą, kalbą, tradicijas, o kartu skatina prisiminti švelnų Marijos motiniškumą, jos rūpestį dėl savo vaikų, kurį patiria daugybė ir dabar į Šiluvą atvykstančių žmonių.

Lietuvoje išskiriame kelis regionus: Aukštaitiją, Žemaitiją, Sūduvą, Dzūkiją. Šiandien turėtume pripažinti, kad yra dar vienas regionas – išeivija. Tai ta ženkli dalis tautiečių, kurie ieško ne tik geresnių galimybių, bet įsiliedami į kitų šalių gyvenimą stengiasi praturtinti tas šalis savo lietuviška kultūra. Ši Šiluvos koplyčia Vašingtone bei pastangos visų, kurie ją kūrė ir ja rūpinosi, liudija apie tai.

Į Jungtines Valstijas atvykę lietuviai čia rado palankias sąlygas gyventi ir kurti. Drauge savo širdyje jie išsaugojo Lietuvą, Kristaus tikėjimą, todėl dalelę Tėvynės puoselėjo ten, kur gyveno. Jie dovanojo savo lėšas ir talentą tam, kad atsirastų ši maldos vieta, primenanti Šiluvoje pasirodžiusią Dievo Motiną. Tai – gražus pavyzdys, kaip tikėjimo ir bendro, kilnaus užmojo vienijami lietuviai sugebėjo pasiekti užsibrėžtą tikslą. Drauge tai ir puiki paskata visiems lietuviams išlaikyti meilę Tėvynei ir vienybę su ja.

Su dėkingumu prisimename vyskupą Vincentą Brizgį, visus aukotojus, ypač Lietuvos Vyčius, šią koplyčią kūrusius menininkus. Nuoširdžiai dėkoju p. Viktorui Nakui ir Šiluvos koplyčios jubiliejaus komiteto nariams, ypač prel. Edmundui Putrimui, mons. Rolandui Makrickui, visiems jums, kurių entuziazmo ir pastangų dėka vyksta šis minėjimas.
Mums didelė garbė, kad šiai iškilmei vadovauja ir homiliją sakė Jungtinių Amerikos Valstijų Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Luisvilio Kentukyje arkivyskupas Josephas Kurtzas, joje dalyvauja apaštališkasis nuncijus Jungtinėse Valstijose arkivyskupas Christopheʼas Pierreʼas, Nacionalinės šventovės rektorius mons. Walteris R. Rossi. Ačiū Jums!

Vašingtono nacionalinė šventovė gražiai pristato Marijos gerbimo vietas, brangias įvairių šalių katalikams. Kaip svarbu, kad bet kokios tautybės žmonės ne tik galėtų išpažinti tikėjimą, bet, būdami praktikuojantys katalikai, turėtų galimybę puoselėti savo kalbą bei tradicijas ir drauge praturtinti krašto, kuriame gyvena, Bažnyčią.

Koplyčios sidabrinis jubiliejus minėtas Lietuvos atgimimo laiku. Melskime Marijos Sūnų Jėzų, kad šiais ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus metais švenčiama auksinė Šiluvos koplyčios sukaktis žymėtų naują – dar stipresnio mūsų šalies ir visų lietuvių susitelkimo, dvasinio pakilimo, Evangelijos branginimo – metą.

Melskime, kad Dievas laimintų Ameriką. God bless America!

* Ši bazilika yra pagrindinė JAV katalikų šventovė, kurioje įrengta daugiau kaip 70-ies tautų ar kraštų koplyčios. Viena didžiausių ir pirmųjų, įrengtų pagrindinėje bazilikos dalyje, – lietuvių aukomis pastatyta Šiluvos koplyčia. 1966 m. rugsėjo 3 d. ją konsekravo vyskupas Vincentas Brizgys suteikdamas Šiluvos Dievo Motinos titulą. Koplyčią puošia garsių lietuvių menininkų – Vytauto Kašubos (jis yra Marijos su Kūdikiu skulptūros autorius), Vytauto Kazimiero Jonyno ir kt. darbai.

Šiam jubiliejui išeivijoje tarp JAV ir Kanados katalikų buvo ruoštasi ištisus metus, į iškilmes atvyko net keli šimtai choristų iš Čikagos, Klyvlendo, Filadelfijos ir Toronto lietuvių chorų, skambėjo tradicinės ir naujos, specialiai šiam jubiliejui kurtos giesmės. Jubiliejinių iškilmių Mišioms vadovavo bei homiliją sakė JAV Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Josephas E. Kurtzas, koncelebravo Šventojo Sosto apaštališkasis nuncijus JAV arkivyskupas Christopheʼas Pierreʼas, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, Vašingtono arkivyskupijos ir iš Lietuvos atvykę kunigai bei tarnaujantys užsienio lietuvių sielovadai. Šiluvos koplyčiai JAV nacionalinėje šventovėje šio jubiliejaus proga arkivyskupas L. Virbalas padovanojo vėliavą su Šiluvos Dievo Motinos atvaizdu.
 

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune