Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta parapijų pastoracinių tarybų veikla (2016 12 06)
Paskelbta: 2016-12-07 15:03:52

Gruodžio 6 dieną vyko paskutinė šiais metais Kauno I dekanato kunigų konferencija, skirta pastoracinių tarybų veiklai parapijose aptarti. Šį kartą konferencija vyko naujuose, brolių pranciškonų įkurtuose Kauno Šv. Klaros globos namuose.

Tradiciškai konferencija pradėta bendra Valandų liturgijos malda.

Dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, jau nesyk minėjęs būtinybę atnaujinti ir pagyvinti parapijų pastoracines tarybas, šia tema konferencijoje pakvietė kalbėti arkivyskupijos augziliarą vyskupą Kęstutį Kėvalą.

Vyskupas K. Kėvalas priminė susirinkusiems, jog pastoracinė taryba, kurioje dalyvauja pasauliečiai, yra vienas pagrindinių Bažnyčios misionieriškos veiklos įrankių. Popiežius Pranciškus taip pat kviečia eiti į periferijas ir prisiminti, jog Bažnyčia – atviri Tėvo namai. Todėl, pasak vyskupo, reikalingas atvirumas iniciatyvoms, nes dauguma tikinčiųjų šiandien yra sakramentalizuoti, bet ne evangelizuoti. Daugumos tikėjimas yra paviršutiniškas.

Konferencijoje dalyvavusi arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė pasidalijo asmeniniu liudijimu apie veiklos Bažnyčioje pradžią. Pasak jos, žmonėms labai svarbu yra pakvietimas ir palaikymas. Svarbu padėti sutikti Kristų, svarbu melstis vieniems už kitus.

Tarsi pratęsdamas V. Spangelevičiūtės-Kneižienės mintį, vyskupas K. Kėvalas pabrėžė, jog kunigams svarbu suprasti tarnystės būtinybę kuriant bendruomenę bei jai vadovaujant. Juk poreikiai auga. Kartu vyskupas paminėjo, kad veiklos parapijose yra nemažai, tačiau ji daugeliu atvejų nėra plačiai skelbiama. O juk dirbant kartu su komanda galima padaryti daugiau. Tad svarbu žmones deleguoti į atitinkamą veiklą. V. Spangelevičiūtė-Kneižienė papildydama dalijosi mintimis apie tai, jog visa veikla turi būti susijusi su tikėjimo liudijimu.

Vyskupas K. Kėvalas priminė pagrindinius pastoracinės tarybos veiklos parapijoje tikslus. Buvo akcentuota, kad pagal Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimus pastoracinių tarybų kadencija – 5 metai. Į ją galima nuolat kviesti žmones. Svarbu, kad taryba reguliariai rinktųsi aptarti sielovadinės situacijos parapijoje. Tačiau jos misija – padėti klebonui. Pasak vyskupo K. Kėvalo, svarbu susidaryti sielovados planą ir stengtis jį sistemingai įgyvendinti, kurti gyvą parapijos bendruomenę. Pastoracinių tarybų narių skaičius gali būti įvairus – nuo 10 iki 30 žmonių. Į jas įeina parapijose dirbantys kunigai, išrinkti ir paskirti nariai. Pastoracinės tarybos sudėtį tvirtina ordinaras.

Vėliau vyko diskusija, kunigai dalijosi patirtimi ir įžvalgomis. Dekanas mons. Vytautas Grigaravičius kėlė klausimą apie kunigų dalyvavimą arkivyskupijos ir dekanato kunigų ugdymo konferencijose. Buvo diskutuota, kaip pakviesti dalyvauti jų nelankančius kunigus.

Antroje konferencijos dalyje broliai pranciškonai kun. Paulius Saulius Bytautas OFM ir kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM pristatė Šv. Klaros globos namus. Apie teikiamas paslaugas ir slaugos pobūdį kalbėjo vyr. slaugytoja Raimonda Drusienė. Kunigams buvo sudaryta galimybė apžiūrėti globos namų patalpas.

Dekanato dvasininkų konferencija baigta bendryste prie arbatos puodelio. 

Ganytojas

Prieš 100 metų MERGELĖ MARIJA Fatimoje leido vaikams patirti, ką reiškia Dievo meilė.<...>Ir mes turime Motiną, tikime, kad DIEVAS lydi mus savo meile, todėl galime ir mes melstis už save, savo Tėvynę, visą pasaulį kurdami meilės aplinką >>

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš šv. Mišių su lietuviais piligrimais Fatimoje 2017 10 21)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama