Kauno I dekanato dvasininkų susitikime – apie sielovadą Kauno mieste, padėka ir sveikinimas mons. Kazimierui Senkui 100 metų jubiliejaus proga (2017 01 30)
Paskelbta: 2017-01-31 10:59:39

Nuotraukos Pal. Jurgio Matulaičio ir Kristaus Prisikėlimo parapijų

Sausio 30 dieną Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje vyko pirmasis šiais metais Kauno I dekanato dvasininkų susitikimas. Jis pradėtas bendra malda, kuriai vadovavo kun. Linas Šipavičius.

Susitikimo pradžioje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ pakvietė susirinkusius kartu apsvarstyti sielovadinę padėtį Kauno mieste. Pasak arkivyskupo, daugiausia žmonių arkivyskupijoje telkiasi Kaune, ir Kaunas turi būti lyg tam tikras atskaitos taškas. Todėl svarbu, pasak arkivyskupo, kaskart iš naujo atsakyti į klausimą, kaip dirbti; ar Bažnyčia bando pasiekti netikinčius, išeiti į periferijas; kokia turėtų būti moksleivių, studentų, ligonių sielovada; ar tikslinga būtų kunigus telkti į didesnius centrus. Vėliau, arkivyskupo paraginti, susitikimo dalyviai panašiais klausimais diskutavo mažesnėse grupelėse.

Trumpai aptarus darbą grupelėse, susitikimo dalyviai rinkosi į Pal. Jurgio Matulaičio parapijos koplyčią, kur buvo aukojamos šv. Mišios. Jų metu paminėtas iškilaus dvasininko, šios parapijos įkūrėjo ir pirmojo klebono monsinjoro Kazimiero Senkaus 100 metų jubiliejus >>. Šv. Mišių aukai vadovavo arkivyskupas L. Virbalas SJ, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Pal. Jurgio Matulaičio parapijos klebonas kun. Dainius Lukonaitis, mons. Kazimieras Senkus ir visi susitikime dalyvavę dvasininkai.

Sakydamas homiliją, arkivyskupas pasidžiaugė jubiliato gyvenimo keliu, tikėjimo tvirtumu. Juk tik tikėjimas, kaip sako apaštalas Paulius dienos liturginiame skaitinyje, laiduoja didžius dalykus. Net tuos, kurie lyg plika akimi nematomi, tačiau paties Dievo numatyti. Baigiantis šv. Mišioms arkivyskupas jubiliatui perdavė popiežiaus Pranciškaus palaiminimą, taip pat perskaitė Kauno arkivyskupijos ganytojų nuoširdų padėkos bei sveikinimo žodį.

Pasibaigus šv. Mišioms jubiliato garbei buvo surengti pietūs.

Kun. Nerijus Pipiras
Kauno I dekanato informacija

 

Ganytojo žodis

DVASIA suburia žmones – jie vėl ima vienas kitą suprasti. Meilė, solidarumas yra tai, kas žmogų daro labiau žmogumi. Kai padedame vieni kitiems, norime širdį atverti Dievui, Šventoji Dvasia iš tikrųjų veikia mumyse.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš Sekminių homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune