Arkivyskupijos kunigų konferencija – piligrimystėje į Kaišiadoris (2017 03 08)
Paskelbta: 2017-03-09 13:26:05

Nuotraukos Daliaus Šatrausko

Kovo 8 dieną vyko arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija. Šįkart, minint garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus ir rengiantis vasarą vyksiančiai jo beatifikacijai, surengta arkivyskupijos dvasininkų piligrimystė į Kaišiadoris, kur šios vyskupijos katedros kriptoje ilsisi žemiškieji ganytojo palaikai.

Kaišiadorių katedroje buvo aukojamos šv. Mišios. Joms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. Algirdas Jurevičius ir kelios dešimtys konferencijoje dalyvavusių kunigų.

Šv. Mišių pradžioje visus pasveikino Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. A. Jurevičius ir perdavė nuoširdžius kartu negalėjusio dalyvauti Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko sveikinimo žodžius.

Homiliją sakęs Kaišiadorių vyskupas emeritas J. Matulaitis priminė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kovą už tikėjimą, tiesą. Pasak vyskupo emerito, T. Matulionis buvo Dievo siųstas ženklas Lietuvai, kurį ateities kartos turi išmokti perskaityti. Arkivyskupas drąsiai kovojo už tikėjimą, kilnius idealus, visur nešė Kristų. Žmogui, pasak vysk. J. Matulaičio, tik Kristaus gana.

Baigiantis šv. Mišioms visų iškilmėje dalyvavusių dvasininkų vardu buvo pasveikintas Kaišiadorių vyskupas emeritas J. Matulaitis, tą dieną šventęs savo 81-ąjį gimtadienį.

Vėliau buvo melstasi Kaišiadorių katedros kriptoje, prie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio palaikų. Arkivyskupas L. Virbalas SJ kvietė melstis prašant šio ganytojo užtarimo ir globos visiems, ypač sergantiems, kunigams.

Po bendros maldos generalvikaras mons. A. Jurevičius parodė šiuo metu remontuojamą koplyčią, kurioje po beatifikacijos bus gerbiamos Teofilio Matulionio relikvijos, taip pat Dievo Gailestingumo koplyčią, kurioje saugoma dar vyskupo T. Matulionio rūpesčiu pagaminta viena pirmųjų Vilniaus Dievo Gailestingumo paveikslo kopijų, taip pat gerbiamos šventųjų Jono Pauliaus II ir Faustinos bei pal. Mykolo Sopočkos relikvijos. 

Antrojoje konferencijos dalyje, kuri vyko Kaišiadorių vyskupijos Pastoracijos centre, buvo pristatyti Kauno arkivyskupijos parapijų pastoracinių tarybų nuostatai, aptarti kiti svarbūs klausimai. Kviesta, kad klebonai aktyviau ragintų savo parapijos jaunimą registruotis į vasarą vyksiančias Lietuvos jaunimo dienas, aptartos gairės rengiantis garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai, pristatyti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje šimtmečio renginiai, raginta aktyviai dalyvauti spalio mėnesį numatomoje nacionalinėje piligriminėje kelionėje į Fatimą.

Susitikimas baigtas bendrais pietumis Kaišiadorių vyskupijos kurijoje.

Kun. Nerijus Pipiras

 

Ganytojas

Prisikėlęs Viešpats su kančios ženklais savo kūne ateina pas mus kaip tik į šį gyvenimą, į šį netobulą pasaulį. Tik Jis gali suteikti prasmę sunkumams ir tamsai. <...> Velykų šventė mums primena, kad nors dar nesame išvaduoti iš kančios, prisikėlęs Kristus yra su mumis, ir Jis vienintelis gali atvesti į prisikėlimą.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš Velyknakčio homilijos)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama