Institucijų darbuotojų šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo centre (2017 06 02)
Paskelbta: 2017-06-02 18:28:35

Birželio 2 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, šįsyk ir beveik Sekminių išvakarėse, Maldų Šventajai Dvasiai devyndienyje, arkivyskupijos kurijos ir institucijų darbuotojai vidudienį drauge džiugiai šventė šv. Mišias. Šv. Jono Krikštytojo centro koplyčioje darbuotojus pasveikino, šv. Mišioms vadovavo ir homiliją pasakė Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Giedojo „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės nariai.

Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? – tai nelengvas Jėzaus klausimas Petrui“, – sakė vėliau arkivyskupas, savo homilijoje darsyk atkreipdamas visų dėmesį į Jėzaus pokalbį Evangelijoje pagal Joną (21, 15–19) su Simonu Petru ir pakvietimą sekti Juo. Petro atsakymas Mokytojui paprastas ir nuoširdus – „Tu žinai, kad tave myliu“ (graikiškasis vertimas sakytų: esu pasiruošęs dėl tavęs padaryti viską). Tačiau kas toliau, jei esi viskam pasiruošęs dėl Jėzaus? Kaip mini šv. Jonas Auksaburnis, Jėzus nekviečia į kažkokią ypatingą atgailą, ilgą pasninką ar pan. Jėzus kviečia eiti ir ganyti Jo avis.

„Ir mes Bažnyčioje tarnaujame ne turėdami kažkokį planą, bet atsiliepdami į šį Jėzaus kvietimą“, – sakė arkivyskupas, be kita, atkreipdamas dėmesį ir į kitą epizodą Petro gyvenime – Jėzaus išsigynimą. Tačiau, pasak ganytojo, Jėzų pažinus, net nuodėmė negali nuo Jo atitolinti. Žmogaus skausmą dėl praeities gydo Dievo atleidimas.

Visuotinėje maldoje Šventosios Dvasios šviesos, palaimos ir vedimo buvo melsta vyskupui Kęstučiui Kėvalui, pradedančiam tarnystę Telšių vyskupijoje, taip pat arkivyskupui Lionginui ir visiems institucijų darbuotojams, kad Šventoji Dvasia teiktų kiekvienam savo gausių dovanų. Melsta pasigailėti piktžodžiautojų, sunaikinti visus piktus žodžius ir darbus, prašyta atverti ir uždegti širdis tų žmonių, kurie dirba bažnytinėse institucijoje, parapijose. Malda buvo palydėti taikos lūkesčiai prašant sunaikinti karus tarp šalių ir tarp žmonių.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojas

Prieš 100 metų MERGELĖ MARIJA Fatimoje leido vaikams patirti, ką reiškia Dievo meilė.<...>Ir mes turime Motiną, tikime, kad DIEVAS lydi mus savo meile, todėl galime ir mes melstis už save, savo Tėvynę, visą pasaulį kurdami meilės aplinką >>

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš šv. Mišių su lietuviais piligrimais Fatimoje 2017 10 21)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama