Žemaičių vyskupystės 600 metų įsteigimo jubiliejaus paminėjimas Raseiniuose (2017 11 14–15)
Paskelbta: 2017-11-16 19:42:37

Nuotraukos – Kristinos BENDŽIŪTĖS ir Birutės KULPINSKAITĖS

Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus paminėjimo renginiai pasiekė ir Kauno arkivyskupiją. Dviejų dienų programa – lapkričio 14 ir 15 d. – šis jubiliejus paminėtas Raseiniuose. Jubiliejaus paminėjimą rengė Raseinių rajono savivaldybė.

„Sakrali Žemaitija“ –taip pavadintą jubiliejui skiriamą parodą lapkričio 14 d. atidarė Raseinių krašto istorijos muziejus. O lapkričio 15 dieną paminėjimo renginiai vyko Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Vidudienį čia susirinkusius Raseinių rajono vadovus, šio paminėjimo organizatorius, kunigus bei tikinčiuosius, visus šio krašto žmones, tęsiančius garbingą krikščioniško krašto istoriją, pasveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.

Arkivyskupas vadovavo iškilmingoms šv. Mišioms už šio krašto žmones, o jas koncelebravo Raseinių dekanas ir parapijos klebonas kun. Vytautas Paukštis, vicedekanas Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas ir kiti Raseinių dekanato kunigai bei svečias – kun. Nerijus Vyšniauskas, tarnaujantis Kavarsko parapijoje.

Po šv. Mišių sveikinimo žodį tarus Raseinių sav. merui Algirdui Griciui, bažnyčioje prasidėjo istorinė konferencija. Joje istorine vyskupystės kelio apžvalga savo pranešime pasidalijo Žemaičių vyskupystės muziejaus Varniuose skyriaus vedėjas Antanas Ivinskis. Savo knygą „Raseinių dekanato istorija“ pristatė Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkas Jonas Brigys. Pranešimą apie sakralinį Raseinių krašto paveldą skaitė muziejininkė Lina Kantautienė.

2016 metais Popiežiškajame saleziečių universitete  daktaro disertaciją „Šiluvos šventovė Lietuvoje. Istoriniai, teologiniai ir pastoraciniai aspektai“ apsigynęs kun. dr. Nerijus Vyšniauskas, remdamasis savo atliktais tyrinėjimais, šioje konferencijoje kalbėjo apie Šiluvos šventovę.

Paminėjimo proga Raseinių bažnyčioje buvo surengta ekspozicija „Arnotai. Išsaugotas (pa)likimas“, o vargonų muzikos koncertu pradžiugino vargonininkė Dovilė Savickaitė.

Daugiau informacijos galima rasti www.raseiniai.lt

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune