Kunigų konferencijoje – apie Kalėdas kaip Dievo prakalbinimą ir žmogaus atsivėrimą (2017 12 20)
Paskelbta: 2017-12-21 14:13:45

Nuotraukos – Vaidos SPANGELEVIČIŪTĖS-KNEIŽIENĖS

Gruodžio 20 d. Kauno arkivyskupijos kunigai susirinko į paskutinę 2017 metų ugdymo konferenciją. Artėjant Jėzaus Gimimo šventėms, ji buvo skirta dvasiniam susikaupimui – trumpam stabtelėti, įsigilinti į Kalėdų prasmę, parengti savo širdis ir su nauju įkvėpimu grįžti pas savo parapijų žmones. Apie Kalėdų prasmę dalijosi konferencijos svečias Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretorius kun. Saulius Rumšas OP. Vėliau trumpai aptarus sielovados klausimus, buvo švenčiama Kūčių agapė – arkivyskupas Lionginas Virbalas ir arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius pasidalijo su broliais kunigais kalėdaičiais, palinkėjo vieni kitiems tikrai palaimintų šventų Kalėdų.

Savo pasidalijime kun. S. Rumšas OP, žvelgdamas į pirmuosius du Evangelijos pagal Matą skyrius apie Jėzaus kilmę ir gimimą, kėlė klausimą, į kokį pasaulį ir koks Jėzus ateina, siųstas Tėvo. Pasak tėvo dominikono, dažnai manoma, kad Dievas ruošia sau tobulą pasaulį, tobulą terpę, pasiruošia savo atėjimui žmoniją, laiką, vietą. Atrodytų, kol žmogus nėra vertas, tol Dievas ir neateina.

Jėzaus kilmės knyga sudaro kitą įspūdį. Ilga garbingų asmenų eile siekiama parodyti ne tobulą aplinką, bet tai, kad Jėzus turi išpildyti Dievo pažadą Abraomui. Pirmieji du skyriai skatina skaitytoją ne iš išorės pasidomėti Jėzaus gyvenimu. Šie tekstai pabrėžia tikėjimo liniją: Jėzus yra vadinamas Kristumi – Jis išgelbės savo tautą. Jėzus ateina ne norėdamas įvesti mus į kažkokį aukštesnį supratimą, išvesti į dykumą, saugią vietą tų, kurie nepatenkinti esama padėtimi. Jis ateina išgelbėti tautos ir visos žmonijos iš nuodėmių. Viešpaties pasiuntinys – Juozapui apsireiškiantis angelas duoda aiškius nurodymus – Dievo žodį, veiksmingai įsiterpiantį į istoriją. Tai Emanuelis, „Dievas su mumis“. Tai aktyvus, gelbstintis, Dievo buvimas.

„Ne pasaulis pasikeičia, kad ateitų Dievas, bet Dievas ateina, kad pasikeistų pasaulis“, – sakė tėvas dominikonas, atkreipdamas dėmesį, jog ryškios asmenybės Jėzaus kilmės istorijoje buvo paprasti, nuodėmingi, tačiau Dievui atviri žmonės.

Be kita, Evangelijos pasakojime svečias atkreipė dėmesį į Juozapo dvejones dėl kūdikio ir nujautimą, jog šis yra kažkuo ypatingas, ir tai svarbu būsimo kūdikio tapatybei suvokti. Juozapas bando ieškoti gailestingos išeities. Pasak pranešėjo, Juozapo paklusnumas suteikia Jėzui žmogišką šeimą, ir Juozapas „įsirašo“ į tą garbingą protėvių liniją.

Pasidalijime, be kita, atkreiptas dėmesys, jog Bažnyčia baigiantis metams netrukus kvies sekti Šventosios Šeimos pavyzdžiu. Šios situacija nebuvo lengva, greičiau sudėtinga, nepavydėtina. Visas religinis ir socialinis to meto pasaulis buvo prieš ją. Koks yra jos pavyzdys? Ar tik sutarimo?

„Man Marija ir Juozapas atrodo kaip atvirumo Dievui pavyzdys. Tai Šventosios Šeimos pavyzdžio esmė: jie sugebėjo žengti netikėtu keliu – priimti Dievą tokį, koks Jis ateina, ir tada, kai Jis ateina“, – sakė kun. Saulius Rumšas OP. Pasak jo, svarbiausia išgirsti Dievą, Jo paklausyti, neprarasti vilties – su Dievu viskas įmanoma. Tai Kalėdų esmė. Pagal dominikonų teologų mintį, Jėzus turi gimti mūsų širdyse, – šiandien, ne vakar ir ne rytoj. Jis žmogiškas Kūdikis, kuriam reikia žmogiškos šilumos. Šiam Kūdikiui irgi reikėjo Marijos, Juozapo, jaučio ir asilo... Dievas tapo žmogumi, žmonijos dalimi, kad žmogus taptų Jo dievystės dalimi.

Svečias palinkėjo visiems palaimintų šv. Kalėdų – Dvasios malonių pilnatvės meto ir jame labiausiai atsiverti Dievui, 

Arkivyskupas Lionginas Virbalas nuoširdžiai padėkojo kunigui Sauliui Rumšui OP, paminėdamas, jog šiais laikais tenka „gelbėti Kalėdas“ nuo blizgučių ir padėti žmonėms pagilinti, atrasti tikrąją jų prasmę, neatskiriamai susijusią su mūsų išgelbėjimu, Dievo perspektyvos atvėrimu žmogui. Ganytojas palinkėjo kunigams šiame ypač susitikimų su žmonėmis gausiame laike pasidžiaugti visais ateinančiais, padrąsinti juos.

„Kitąmet džiugiai laukiame popiežiaus Pranciškaus atvykimo ir jau dabar turime pradėti tam rengtis ne tik organizacine prasme“, – vėliau sakė arkivyskupas, aptardamas sielovados aktualijas. Po 25 metų popiežius Pranciškus kalbės naujai kartai, tai bus naujas impulsas jai. Svarbiausia perduoti žinią visiems žmonėms – apie popiežių tarnystę Bažnyčioje; apie popiežių Pranciškų ir jo ganytojiškąjį stilių, bendrystę su žmonėmis; apie popiežių ir Lietuvą – ką mums reiškia būti katalikiška šalimi.

Aptaręs su kunigais metinių sielovados bei finansinių ataskaitų klausimus arkivyskupas baigė susitikimą bendra malda – kad kiekvieno širdis taptų gimsiančio Viešpats prakartėle ir pakvietė į agapę.

Pirmoji kunigų konferencija 2018 metais vyks sausio 17 d.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune