Kauno arkikatedroje Įšventinti du nauji kunigai (2018 01 06)
Paskelbta: 2018-01-06 16:53:49

Sausio 6 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje, gausiai susirinkusios tikinčiųjų bendruomenės akivaizdoje, palydint jos malda, kunigystės šventimai suteikti Vincentui Lizdeniui ir Emiliui Vasiliauskui, kurie 2017 m. birželio 11 d. toje pat arkikatedroje buvo įšventinti diakonais ir lig šiol tarnavo Raudondvario bei Pal. Jurgio Matulaičio parapijose.

„Šiandien jūs, mieli diakonai, žengiate į kunigystę. Ačiū Viešpačiui, kad į jus pažvelgė ir pasišaukė. Ačiū ir jums, kad atsiliepėte į šį Viešpaties pakvietimą“, – sakė Eucharistijos liturgijai ir šventimams vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, sveikindamas ir dėkodamas Kauno arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui, kuris laimino jų rengimosi kunigystei pradžią, seminarijos vadovams, ugdytojams, gausiai iš kelių vyskupijų susirinkusiems broliams kunigams (daugiau kaip 50), seminaristams, pašvęstojo gyvenimo nariams, šventinamųjų artimiesiems, draugams, bičiuliams – visiems, kurie priartino šią džiugią šventimų dieną.

„Tikiu, kad Jūs atradote džiaugsmą ir prasmę būti su Kristumi. Norite tuo džiaugsmu dalintis. Priimdami kunigo šventimus įsipareigojate ne trumpesnei ar ilgesnei savanorystei, o viso gyvenimo kelionei.<...>

Žvaigždė, vedanti išminčius, ir pats Kūdikis, kurį jie suranda, mums primena: ne tik žmogus ieško Dievo, bet ir Dievas ne mažiau ieško žmogaus. Todėl Jis ateina: Dievas su mumis, amžinasis Emanuelis. Dievas ateina būti žmogumi mūsų kūne, kalbėti kaip mes, mūsų žodžiais, ir kviečia pasilikti su Juo. Jis trokšta patraukti, suvienyti visus su savimi, todėl renkasi ir šaukia žmones. Kunigystė – ne sau ir ne dėl savęs, o dėl tų, pas kuriuos Viešpats siunčia. Kai bus sunku, galvokite ne vien apie save. Visų pirma – apie Dievą, neapleidžiantį savųjų, net ir tamsią naktį, kokią patyrė ne vienas šventasis. Taip pat atminkite tuos, kuriems esate reikalingi“, – sakė vėliau savo homilijoje Kauno arkivyskupas L. Virbalas, linkėdamas šventinamiesiems nenustoti ieškoti  Kristaus Veido, padėti link Jo keliauti kitiems žmonėms, būti tikrais Kristaus apaštalais (visą homiliją skaityti čia >>). 

Vyskupų rankų uždėjimu ant šventinamųjų galvų ir konsekracijos malda, prašant Dievą išlieti Šventąją Dvasią ir jų tarnystei reikalingų dovanų, įšventintieji kunigai Vincentas Lizdenis ir Emilis Vasiliauskas netrukus jau buvo sveikinami arkikatedroje susirinkusiųjų džiaugsmingais plojimais. Vėliau jie drauge su kitais dvasininkais koncelebravo Eucharistiją, kuriai duonos ir vyno atnašas prie altoriaus nešė abiejų mamos.

Liturgija užbaigta naujai įšventintųjų kunigų Vincento ir Emilio bei visos bendruomenės palaiminimu.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune