Pelenų diena arkikatedroje – su Dievo meilės liudijimo vakaru (2018 02 14)
Paskelbta: 2018-02-15 10:55:54

Vasario 14-osios vakarą po dienos darbų į Kauno arkikatedrą baziliką Pelenų trečiadienio liturgijos švęsti gausiai susirinkę kauniečiai, ypač daug jaunų žmonių, pradėjo 40 dienų gavėnios kelionę, dvasinio atsinaujinimo laiką rengiantis brangiausiai krikščionims Kristaus Prisikėlimo šventei. Ilgos žmonių eilės išsirikiavo priimti galvų pabarstymą pelenais ir šiuo Bažnyčios veiksmu perteikiamą kvietimą – atsiversti ir tikėti Evangelija. Be to, Pelenų dienai šiemet sutapus su Šv. Valentino diena, arkivyskupija pakvietė į Dievo meilės vakarą arkikatedroje pakalbinant į jį užsukti ir poras iš gatvės. 

Pelenų barstymu pradėtai liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, mons. Artūras Jagelavičius, kun. Vincentas Lizdenis. Dievo žodį skelbė ir prie altoriaus patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas.

„Pelenų diena yra tarsi starto diena, 40 dienų bėgimas, rengimasis švęsti Viešpaties Velykas, o sykiu ir mūsų dvasinę pergalę prie blogį“, – sakė arkivysk. S. Tamkevičius, atkreipdamas dėmesį į Dievo žodį, kalbantį apie svarbias dvasinio gyvenimo sritis: gerus darbus, maldą ir pasninką. Pasak ganytojo, svarbu gerus darbus daryti dėl Dievo – juk juos galima daryti ir norint pasirodyti. Mūsų gavėnios maldoje ypač turėtų skambėti maldavimas: „Pasigailėk mūsų, Viešpatie, nes esame Tau nusidėję.“ Per gavėnią esame kviečiami ne tik rūpestingiau melstis, bet ir pasninkauti. Tai reiškia ne tik apriboti maistą, bet apriboti ir naudojimąsi internetu, televizija, kad mokytumės susivaldyti, taptume imlesni Dievui ir dvasiniams dalykams. Nejau dėl dvasinio gyvenimo, pasak arkivyskupo, neverta dėti daugiau pastangų, kaip jų įdeda sportininkai siekdami sporto aukštumų?

Užbaigus Pelenų dienos pamaldas visi buvo pakviesti dar praleisti valandėlę arkikatedroje.

„Kviečiame į meilės vakarą su Viešpačiu – švęsti Meilės dieną kitaip“, – sakė diak. Darius, pakviesdamas susirinkusius arkikatedroje švęsti Dievo meilę Šv. Valentino vakarą. Apie ją pasidalyti buvo paprašyta neseniai įšventintų kunigų Vincento Lizdenio ir Emilio Vasiliausko, tarnaujančių vikarais Šv. Antano Paduviečio ir Pal. Jurgio Matulaičio parapijose. Be to, kun. Vincentas yra atsakingas už pašaukimų sielovadą arkivyskupijoje, o kun. Emilis yra ir arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas.

„Tėve, dėkojam Tau už mylimą Sūnų“, – giedojo kun. Vincentas, visų širdis įtraukdamas į dėkojimą Viešpačiui – juk meilė, pasak, Vincento, ir prasideda nuo dėkojimo. Jaunasis kunigas papasakojo, kaip nelengva jam, dar jaunam patarnautojui, būdavo dalyvauti ilgoje Kryžiaus kelio maldoje. Tik vėliau, seminarijoje, suvokė, jog kryžius ir Jėzui nepatiko, Jis irgi laukė kančios pabaigos. Tačiau kantriai nešė savo kryžių, o per jį Jėzus pasilenkia ir prie mūsų trapumo ir eina kartu. Jis taip stipriai mus myli!

„Gavėnia – tai meilės laikas, kad daugiau darytume dėl Dievo“, – sakė kun. Vincentas, pabrėždamas ir tai, kaip svarbu melstis. Jis pats jaučia dėkingumą kitiems už maldas – maloni žinia jam buvo seserų malda už jį visus metus, apie kurią sužinojęs prieš pat savo šventimus.

Kun. Emilis Vasiliauskas pasidalijo labai asmeniška savo atsivertimo per atgailą istorija: jaunystėje jis kurį laiką nėjo išpažinties; jaunam žmogui atrodė, jog net kunigas gali išsigąsti jo nuodėmių. Tačiau viską pakeitė nuoširdi, sąmoninga, suaugusiojo žmogaus išpažintis kunigui, su kuriuo žaisdavo ...krepšinį. „Atlikdami išpažintį, pripažįstame, jog mums nesiseka mylėti“, – sakė kun. Emilis, drąsindamas šį gavėnios metą – meilės gydymo laiką – artintis prie klausyklos: juk čia atkuriama meilė su Dievu!

Pasibaigus liudijimams buvo išstatytas Švenčiausiasis Sakramentas. Daugelis arkikatedroje liko adoracijos valandėlei, o savo giesmėmis žmonių širdis Dievui atverti padėjo Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės jaunimas. Visi norintieji galėjo susitaikyti su Dievu atlikdami išpažintį arba tiesiog pasikalbėti su jiems patarnauti pasirengusiais kunigais Vincentu ir Emiliu.

Šį meilės ir malonės vakarą į arkikatedrą užsukti buvo kviečiamos ir poros gatvėje – jas prie šventovės kalbino arkikatedros bendruomenės atstovai.

LSMU akademinės sielovados savanorės kiekvienam išeinančiajam dovanojo po svarbiausios žmogui – Dievo meilės laiškelį.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune