Kunigų konferencijoje – apie šiandienos iššūkius parapijų kunigams bei 2017 m. sielovados ir finansų apžvalga (2018 02 21)
Paskelbta: 2018-02-23 11:50:55

Vasario 21 dieną Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos dvasininkų nuolatinio ugdymo konferencija. Šia proga mintimis apie parapijų sielovados iššūkius pasidalyti buvo pakviestas neseniai tarnystę pradėjęs Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Darius Trijonis.

„Kalbant apie parapijų sielovadą, Vilniaus arkivyskupijos ir kitų vyskupijų parapijose, kaip ir visame pasaulyje, pastebima ryškėjanti nauja dinamika. Vienos parapijos mažėja, nyksta, kitos naujai buriasi, gausėja jų bendruomenės, joms reikia naujos bažnyčios, kunigo“, – sakė svečias vyskupas Darius Trijonis, pradėdamas savo pasidalijimą apie parapijų sielovados aktualijas bei naujus iššūkius šiandien. Mažesnių parapijų kunigai dalijasi nusivylimu, kai sekmadienio Mišiose dalyvauja keletas parapijiečių. O kaip padėti kunigui, aptarnaujančiam po 3–4 mažas parapijas, kad jis neprarastų entuziazmo, noro dirbti, galimybės pragyventi? Ateityje, pasak svečio, šie iššūkiai neišvengiamai kels klausimą apie galbūt didesnius pastoracinius vienetus. Kitas iššūkis – kaip spręsti didžiulį kunigų poreikį gausiose miesto bendruomenėse, jungiančiose keliasdešimt tūkstantines parapijas?

„Žmonės nori bendrauti su kunigais, o laiko kunigai visada stokoja“, – sakė vysk. D. Trijonis, kalbėdamas apie didžiausius jiems tenkančius iššūkius – paskatinti žmones, kad jie norėtų ateiti į bažnyčią, pasiekti ligonius, nepajėgiančius ateiti į bažnyčią, kad jie kviestųsi į namus bent prieš didžiąsias šventes. Kitas iššūkis – kaip kunigui nepervargti, palaikyti pusiausvyrą. Didelė pagalba jiems yra, pvz., ekstraordinarinių Eucharistijos dalytojų tarnystė ligoniams, o sykiu ligonių malda už parapiją.

Vyskupas pasidalijo patirtimi iš savo kunigiškos tarnystės Plikių parapijoje (Telšių vyskupija). Į Šventosios Šeimos atlaidus joje kviesdavo tais metais susituokusius jaunavedžius arba tėvus, kurių vaikai buvo pakrikštyti, ir bažnyčia būdavo pilna. Tekdavo apgailestauti, kad nėra patalpos pabendrauti su šiais žmonėmis ir po pamaldų.

Tuometinio Telšių vyskupo Jono Borutos pavestas, jis pradėjo rūpintis naujos Plikių parapijos bažnyčios projektu – tai irgi buvo iššūkis, nes reikėjo žmonių pagalbos, užmegzti ryšį su šiais laikais labai užsiėmusiais naujų namų, privačių, uždarų kvartalų gyventojais. Tačiau žmonės atsiliepė į pasiūlymą pašventinti jų namus, ir ledai pajudėjo. Vyskupo Dariaus nuomone, šiandien žmonės nori nedidelių, jaukių bažnyčių su patalpomis, kur galėtų susirinkti ir pabendrauti.

Vysk. D. Trijonis trumpai pasidalijo ir apie dabartinę savo tarnystę Vilniaus arkivyskupijoje. Joje, siekiant glaudesnio ryšio su parapijomis ir ten tarnaujančiais kunigais, įsteigti du pastoraciniai regionai. Augziliarų pareiga – padėti arkivyskupui jausti parapijų gyvenimo pulsą, žinoti jų poreikius. Vilniaus arkivyskupijos „specifika“ – kad po vienu stogu parapijose pagal tautinę priklausomybę telkiasi dvi bendruomenės – lietuvių ir lenkų. Domimasi, kaip būtų galima praturtinti sielovadą lenkų patirtimi, susipažinta su programa „Šviesa ir gyvenimas“, skirta jaunimui ir „namų Bažnyčiai“ – šeimoms ugdyti. Kalbant apie šeimas, pagal šią programą atpažįstama šeima, galinti burti kitas šeimas. Vėliau 7-8 šeimų grupelėse – „Oazėse“ – vyksta bendravimas, gilinimasis į tikėjimo dalykus.

„Šiandienos reiškinys – kultūrinė krikščionybė“, – sakė svečias vyskupas. Pasak jo, daug žmonių šiek tiek meldžiasi ir lankosi bažnyčioje individualiai, užsako Mišias už artimuosius, keistai formuluodami intencijas. Tad iššūkis kunigui – padėti jiems atrasti teisingą, krikščionišką gyvenimo kryptį.

Antrojoje konferencijos dalyje pristatyta arkivyskupijos 2017 metų sielovados ir finansų statistinė apžvalga >>, parengta pagal parapijų, institucijų veiklos ataskaitas. Arkivyskupijos gyvenimą 2017 metais apžvelgė konferencijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas.

Vėliau konferencijoje arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas priminė kunigams testamentų sudarymo svarbą. Atkreipė dėmesį, jog būsimi jaunavedžiai neretai būna suklaidinami vadinamųjų „vestuvių planuotojų“. Pasirengimas santuokai, reikalingų dokumentų tvarkymas vyksta savoje parapijoje, vėliau jie perduodami kurijai ir tik arkivyskupo patvirtinti siunčiami į kito krašto vyskupiją, kur bus laiminama santuoka.

Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas kun. Kęstutis Genys pristatė kunigams naująjį priėmimą į nuolatinį diakonatą. Paprašė kunigų nukreipti tam tinkamus asmenis, kuriuos matytų kaip būsimus savo bendradarbius ir pagalbininkus. Visos kandidatavimo sąlygos – centro interneto svetainėje >>.

Užbaigdamas konferenciją arkivyskupas paragino kunigus savo parapijose atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus iniciatyvą vasario 23 d. melstis ir pasninkauti už taiką, o kovo 9–10 d. pagal galimybes įsijungti į „24 val. Viešpačiui“. Į seminarus Šiluvoje ir Kaune nuo kovo mėnesio kviečiami parapijų pastoracinių tarybų nariai.

Konferencija užbaigta malda ir bendryste prie pietų stalo. Kovo mėnesį kunigai rinksis Didįjį ketvirtadienį prieš šv. Velykas kartu švęsti Krizmos Mišių.
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune