Solidarumo akcijoje už persekiojamus krikščionis – malda ir raudona šviesa užlieta Kristaus Prisikėlimo bazilika (2018 03 26)
Paskelbta: 2018-03-26 22:04:29

Didžiosios savaitės pradžia priminė, jog krikščionims dar daug kur pasaulyje tenka krauju ginti savo tikėjimą. Atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą melstis už persekiojamus krikščionis Sirijoje, Irake ar kitur, kovo 26 d. apie krikščionių kalvarijas XXI amžiuje surengta konferencija LR Seime, o jų kraujo kankinystę priminė raudona šviesa kaip solidarumo ženklas užlieti Vilniaus arkikatedra, Trijų Kryžių paminklas, Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika.

„Mes, pakrikštytieji, visi esame vienas kūnas Kristuje. Kai skauda vienam šio kūno nariui, kiti irgi negali jaustis gerai. Patirdami skausmą dėl vieno savo nario, išgyvename vienybę, bendrystę. Mes galime parodyti šią bendrystę ne tylėdami, ne susitaikydami“, – sakė Kristaus Prisikėlimo bazilikoje arkivyskupas Lionginas Virbalas, vadovaudamas šv. Mišioms už persekiojamus krikščionis pasaulyje. Jas koncelebravo parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kan. Robertas Pukenis. Patarnavo diak. Darius Chmieliauskas. 

Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog ir šiandien daugybė krikščionių kenčia. Mes turime būti jų balsu pasaulyje, kaip juo mūsų kenčiančiai Bažnyčiai sovietmečiu buvo šv. Jonas Paulius II, ir maldoje šauktis: „Viešpatie, padėk! “ Ganytojas palinkėjo jautrios širdies atjaučiant persekiojamus Kristaus išpažinėjus, ypač juos prisimenant šią Didžiąją savaitę, kai apmąstome Jėzaus kančios slėpinius. .

Šv. Mišių pabaigoje  skaudžiu liudijimu, ką patiria krikščionys Irake, pasidalijo jaunas irakietis. Šioje šalyje kai kurie krikščionys, pvz., Mosulo mieste, neteko visko, ką buvo turėję gyvenime. Jiems teko bėgti iš miesto arba nakvoti jo aikštėse, parkuose. Mieste nuo krikščionių persekiotojų griuvo bažnyčios, paminklai, buvo naikinami netgi krikščionių kapai. 

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

BAŽNYČIA yra išganymo sakramentas ne išrinktiesiems, privilegijuotiesiems ar šventiesiems, bet erdvė, kurioje Dievo gailestingumas atsiskleidžia visai žmonijai. <...>Popiežius PRANCIŠKUS nuolat kviečia pasiekti ir tuos, kurie pasaulyje yra palikti dėmesio, atjautos, galimybių, vilties paribiuose. DIEVAS neturi posūnių ir podukrų – dovanai išliejama Jo meilė pasiekia visus, kaip ir saulės šviesa.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Iš 2015 07 11 d. homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune