Marijos diena Šiluvoje: „Mergelė Marija perduoda mums savo Sūnaus Prisikėlimo džiaugsmą.“ (2018 04 13)
Paskelbta: 2018-04-13 13:42:39

Nuotrauka – Marijos STANULYTĖS

„Mergelė Marija perduoda mums savo Sūnaus Prisikėlimo džiaugsmą“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, balandžio 13 dieną, velykiniu laiku, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje sveikindamas Šiluvos piligrimus. Jie atvyko į šią piligriminę šventovę švęsti Marijos dienos, gausiai jų vidudienį susirinko ir į iškilmingą Eucharistiją. Šią dieną piligriminę kelionę į Šiluvą surengė Kėdainių dekanatas. Pagrindines pamaldas iš Šiluvos transliavo „Marijos radijas“, taip pakviesdamas į bendrą maldą ir savo klausytojus Lietuvoje.

Arkivyskupas pasveikino ir tą pačią dieną Šiluvos kultūros namuose vykusios konferencijos „Šiluvos šventovės vizija ir plėtros galimybės" organizatorius bei dalyvius – Raseinių r. merą Algirdą Gricių, kitus savivaldybės administracijos bei VšĮ Raseinių turizmo ir verslo informacijos centro „Atrask Raseinius“ darbuotojus.

Eucharistiją koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius bei kunigai. Giedojo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos choras, vadovaujamas Ilonos Kilienės.

Šioje Eucharistijoje, be savų intencijų, buvo kviečiama melstis ir už kunigus įvairių kunigystės bei amžiaus sukakčių proga. Jas mini kunigai Jonas Račaitis, Boleslovas Vaira, Vytautas Kazimieras Pesliakas, Kęstutis Genys, Povilas Narijauskas, Kęstutis Rugevičius, t. Piotras Komorniszakas OFM Cap. Pakviesta melstis ir už nunciatūroje tarnaujantį kun. Mindaugą Šlaustą bei vyskupą Darių Trijonį.

Homiliją pasakęs arkivysk. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį į Mariją po Jėzaus kryžiumi – nebuvo žemėje jėgos, kuri tada būtų galėjusi atskirti Motiną nuo Sūnaus. Marija taip mylėjo, kad net ir skausme dėl savo kenčiančio Sūnaus jos tikėjimas nesusvyravo.

„Nešti į pasaulį Jėzaus prisikėlimo žinią galėjo tik labai tvirti žmonės“, – kalbėjo arkivysk. S. Tamkevičius, minėdamas, jog prisikėlęs Jėzus pasirodydavo mokiniams, kad sustiprintų susvyravusį jų tikėjimą ir jie taptų drąsiais Jo liudytojais. Marija, kaip rašo Apaštalų darbai, meldėsi kartu su mokiniais laukdama Šventosios Dvasios atsiuntimo. Tai buvo Bažnyčios gimimo akimirka.

Mergelė Marija Bažnyčiai yra tikėjimo ir meilės mokytoja. Pasak ganytojo, ją labai gerbė ir mūsų šventieji – šv. Kazimieras, pal. Jurgis Matulaitis, pal. Teofilius, nesiskirdavęs su rožiniu savo kančių keliuose. Taip pat Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė, kurią žinome kaip maldaknygės „Marija, gelbėki mus“ autorę. Pamaldumas Marijai stiprino lietuvių tikėjimą sovietmečiu, jis buvo atrama mūsų tremtiniams – išvaromi iš savo namų kai kurie pamiršdavo reikalingiausius daiktus, bet nepamiršdavo Marijos paveikslėlio ar rožinio. Ganytojas pakvietė prašyti Dievo Motiną, kad ji stiprintų mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą Viešpačiu.

Visuotinėje maldoje šią dieną Šiluvoje melstasi už Kristaus Bažnyčią ir popiežių Pranciškų – kad jo atvykimas į Lietuvą būtų bendrystės ir susitikimo su Viešpačiu galimybė. Be kitų maldavimų, melstasi ir už jaunus žmones kad Viešpats padėtų jiems svarstyti savo pašaukimą ir išdrįsti pasišvęsti Jam kunigyste ar vienuoliniu gyvenimu.

„Melskimės, ruoškimės sutikti popiežių Pranciškų Lietuvoje“, – ragino arkivyskupas L. Virbalas, atkreipdamas dėmesį, jog Šventojo Tėvo vizito džiugiai sulauksime rugsėjo 22–23 d., vos tik užbaigę kasmetinius didžiuosius atlaidus Šiluvoje.

Šiluvoje nuo balandžio mėnesio paskutiniais penktadieniais Ligonių dienos pamaldos, prasidedant šiltajam metų laikui, vyks ne tik 12 val. Vakare, 18 val., šv. Mišios ir Vidinio išgydymo pamaldos su kunigais egzorcistais >>.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune