Kunigų konferencijoje – pasirengimo popiežiaus vizitui bei jaunimo sielovados aktualijos (2018 04 18)
Paskelbta: 2018-04-19 14:50:48

Nuotrauka – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Balandžio 18 d. kurijoje dauguma Kauno arkivyskupijos dvasininkų dalyvavo nuolatinio ugdymo konferencijoje, kurioje apsilankė LVK Pasirengimo popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius kun. Saulius Rumšas OP ir pasidalijo su kunigais aktualia, šiuo metu turima informacija apie būsimąją popiežiaus Pranciškaus apaštališkąją kelionę Baltijos šalyse, rugsėjo 22 d. apsilankant Vilniuje, o rugsėjo 23 d. – Kaune. Antroji kunigų konferencijos dalis buvo skirta jaunimo sielovados ir kitoms aktualijoms. Patirtimi pasidalijo svečias iš Kaišiadorių vyskupijos – Vievio parapijos vikaras kunigas Povilas Tekorius, o su būsimais renginiais arkivyskupijos jaunimui supažindino Jaunimo centro bei akademinės sielovados bendradarbiai.

„Popiežius Pranciškus atvyksta pas tikinčiuosius ir visus geros valios žmones“, – sakė kun. Saulius Rumšas OP, atkreipdamas dėmesį į prieš 25 metus mus aplankiusio šv. Jono Pauliaus II vizitą. Šv. Jonas Paulius II lankėsi Nepriklausomybės atkūrimo pradžioje, kad priimtume dar labai gyvą savo laisvės istoriją, sunkią praeitį ir ją perkeistume. Popiežius Pranciškus, atvykdamas su šūkiu „Kristus Jėzus – mūsų viltis“, kreipia mūsų žvilgsnius į ateitį, kad su krikščioniška viltimi kurtume savo gyvenimą. Ši apaštališkoji kelionė – tai vienas didelis vizitas trijose Baltijos šalyse. Lietuvoje numatomi du pagrindiniai susitikimai – Vilniuje su jaunimu, o Kaune – su visos Lietuvos, galbūt ir kaimyninių kraštų tikinčiaisiais. Rugsėjo 23-iosios rytą Kaune Šventasis Tėvas vadovaus šv. Mišioms, o popietę susitiks su visos Lietuvos dvasininkais bei pašvęstojo gyvenimo nariais.

„Tai ir iššūkis, ir didžiulė dovana mums visiems“, – kalbėjo kun. S. Rumšas OP, ypač pabrėždamas pastoracinio-dvasinio pasirengimo svarbą ir pakviesdamas visus būti kūrybingus. Ką galėtų padaryti parapijos, kitos bendruomenės, prasmingai išnaudodamos šį laukimo laiką? Kviečiama pirmiausia melstis už popiežių Pranciškų ir jo kelionę sekmadienio pamaldose specialia malda. Be to, raginama gilintis į Šventojo Tėvo mintis, jo tėvišką žodį, padrąsinimus, kurie sklinda iš jo tekstų. Tai apaštališkieji paraginimai, katechezės – šie tekstai yra visiems prieinami „Bažnyčios žiniose“, elektroninių išteklių sistemoje EIS.katalikai.lt, taip pat knygos, išleistos „Katalikų pasaulio leidinių“, „Artumos“ ir kitų leidyklų. Svarbu rūpintis, kad popiežių Pranciškų, jo darbus per bendradarbiavimą su vietų bibliotekomis, bendruomenių namais pažintų ir tie žmonės, kurių nepasiekiame bažnyčiose.

„Kvieskime žmones į susitikimus su popiežiumi, visiems tebus atviros durys“, – sakė Pasirengimo popiežiaus vizitui Lietuvoje vadovas, pasidalydamas su kunigais, kada ir kaip vyks registracija. Klebonai pakviesti jau rengti parapijiečių sąrašus, kad juos galėtų įtraukti į vasaros viduryje prasidėsiančią bendrąją registraciją, apgalvoti transporto organizavimo galimybę (siūloma vykti grupėmis arba viešuoju transportu). Prieš didžiuosius susitikimus, laukiant atvykstančio Šventojo Tėvo, bus speciali programa, o kunigai kviečiami patarnauti tikintiesiems. Plačiai paskleisti žinią apie popiežiaus vizitą, pakviesti žmones padės rengiami plakatai, lankstinukai bei tentai ant bažnyčių. Birželio 3-iosios sekmadienio rinkliava Lietuvos vyskupų sprendimu bažnyčiose skiriama vizito išlaidoms padengti.

Vėliau kun. Saulius Rumšas OP bei popiežiaus vizito koordinatorė Kauno arkivyskupijoje Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė atsakė į kunigų klausimus.

Antrojoje konferencijos dalyje arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas dr. Artūras Lukaševičius pakvietė svečią kunigą Povilą Tekorių pasidalyti apie patirtį, kaip jis sutvirtinamuosius paskatina įsitraukti į parapijos bendruomenę, liturgijos šventimą. Jiems, kaip pasiruošimo sakramentams dalis, yra pasiūloma pasirinkti vieną iš tarnysčių – patarnavimą prie altoriaus, giedojimą arba skaitinių skaitymą. Kunigas pabrėžė asmeniško dėmesio jauniems žmonėms, liudijimo (pvz., apie išpažinties reikalingumą) svarbą, jaunimo pagalbą vieni kitiems, kad jaunimas tarnautų savo bendraamžiams. Svarbios taip pat ir išvykos, susikaupimo savaitgaliai, netgi sporto komanda. Iš pačių jaunuolių gimsta gražių iniciatyvų, pvz., mokykloje per pertraukas keliese drauge kalbama Gailestingumo malda. Brolius kunigus svečias padrąsino, sakydamas, jog jaunimo sielovados pastangos, nors ir per vienus metus, tikrai duoda vaisių parapijoje.

Katechetikos centro vadovas pasidalijo žinia apie būsimą seminarą katechetams (birželio pradžioje) – jiems taip pat bus perteikta ši įdomi ir naudinga patirtis.

Arkivyskupijos Jaunimo centro vadovai kun. Emilis Vasiliauskas ir Agnė Grigaitytė bei akademinės sielovados bendradarbiai kun. Andrius Končius ir Šarūnė Daugerdaitė pristatė vasaros renginius jaunimui. Tai jau ketvirtus metus rengiama vasaros stovykla „Esi vertas daugiau“, išvyka į katalikišką jaunimo festivalį Welcome to paradise bei į Taizé bendruomenę Prancūzijoje. Kunigai pakviesti paskatinti jaunimą dalyvauti, patikinant, jog ne vienas jauna žmogus iš tokių renginių grįžta Viešpaties paliestas ir pradeda tikėjimo kelionę.

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas atkreipė kunigų dėmesį į kanclerio jiems atsiųstą potvarkį dėl LVK priminimo apie Kanonų teisės kodekso 1065 kan. §1 nuostatą, nurodančią, kad „katalikai, dar nepriėmę Sutvirtinimo sakramento, turi jį priimti prieš sudarydami santuoką, jei tai įmanoma padaryti be didelio nepatogumo“. Tad nuo 2018 m. gegužės 1 d. dėl santuokos palaiminimo, jei Sutvirtinimas  dar nėra priimtas, įvertinęs situaciją, spręs ordinaras klebono teikimu.

Gerojo Ganytojo sekmadienį arkivyskupas pakvietė melstis už pašaukimus į kunigystę, atsižvelgti į pasiūlymus, kuriuos teikia veiklą pradedantys Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovados bendradarbiai kun. Vincentas Lizdenis ir Ieva Šiugždinienė.

Konferencija baigta bendra malda ir pietumis kurijoje. Kitą kartą kunigai rinksis gegužės 23-iąją.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune