Šeštinės ir Marijos diena Šiluvoje: „Jėzus mums atveria Tėvo namų duris.“ (2018 05 13)
Paskelbta: 2018-05-14 11:27:28

Gegužės 13 d. švęsti Viešpaties Žengimo į dangų (Šeštinių) piligrimai gausiai rinkosi Šiluvoje šiam sekmadieniui sutapus su Marijos diena. Piligriminę kelionę surengė Kauno I dekanatas. Kauno parapijų kunigai patarnavo piligrimams klausyklose, aukojo šv. Mišias, sakė homilijas.

Piligrimus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos, JAV šiame krašte, kurį kitados Mergelė Marija pasirinko savo apsireiškimui, nuo seno piligriminėje Lietuvos šventovėje, tądien sutiko sodriai sužaliavusi pavasario gamta, atviromis durimis užsukti kviečiančios Švč. M. Marijos Gimimo bazilika su daugybę amžių maloninguoju Dievo Motinos ir Kūdikio atvaizdu bei Apsireiškimo koplyčia su akmeniu, kurį, tikime, lietė Šiluvos Dievo Motinos kojos. Piligrimus pasitiko ir vaiskia mėlyne nusidažęs dangus virš Šiluvos aikštės, keldamas aukštyn jų mintis nuo žemiškos kasdienos į amžinybės tolius – ten, kur Viešpats jau žengė savo šlovėje ir kur laukia kiekvieno Jo mylinčio ir su Juo keliaujančio šios žemės keliais.

Švęsti pagrindinės iškilmingos Eucharistijos piligrimai gausiai susirinko Šiluvos bazilikoje. Pusvalandį prieš šias pamaldas melstis savo atsivežtomis ir bendromis intencijomis, ypač už Lietuvą, visus pakvietė trijų seminarijų – Kauno, Vilniaus, Telšių – parengiamojo kurso auklėtiniai, vadovavę Rožinio maldai.

Kartu su Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos choru giedodami Loreto Dievo Motinos litaniją, kuriai vadovo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, piligrimai sutiko dvasininkų procesiją – Kauno arkivyskupą metropolitą Lionginą Virbalą, arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, Kauno parapijų kunigus, asistuojančius seminaristus.

Sveikindamas brolius kunigus, visus piligrimus, parengiamojo kurso auklėtinius iš Vilniaus, Telšių, Kauno seminarijų, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregaciją, Šiluvoje susirinkusią į Kapitulą, taip pat visus piligrimus ir parapijos tikinčiuosius, arkivyskupas pakvietė ypač melstis už kunigus, iš kurių nemažas būrys gegužę švenčia įvairias kunigystės sukaktis.

Šeštinėse minint Visuomenės komunikavimo priemonių dieną, ganytojas kvietė melstis ir už katalikiškąją žiniasklaidą bei katalikus žurnalistus, atkreipdamas dėmesį, jog popiežius Pranciškus savo žinioje Visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga labai kviečia žiniasklaidą į tiesą – kad skleidžiamos žinios nebūtų apgaulingos, klaidinančios. Šios dienos rinkliavą Bažnyčia skyrė katalikiškai žiniasklaidai puoselėti.

„Švenčiame Šeštines – Jėzaus žengimą į dangų. Jėzus mums atveria Tėvo namų duris“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas savo homilijoje, atkreipdamas dėmesį, jog ir mūsų, kaip ir apaštalų, tuomet žvelgusių į dangų, mintys šiandien sukasi apie šią dangiškąją tikrovę.

Arkivyskupas atkreipė į dėmesį, kaip įspūdingai Šventajame Rašte apaštalas Jonas stengiasi mums pavaizduoti dangų, kur Dievas visa pripildo, kur nebėra skausmo, mirties, kur visa nuostabu ir gera. Šis naujasis pasaulis – dangus, į kurį žengia Jėzus, yra susijęs ir su mūsų gyvenimu, mūsų dabartimi. Dievas ves į savo pilnatvę visa, kas čia yra gera, gražu, džiugu. Argi Dievas galėtų nubraukti tėvų, sužadėtinių meilę, bičiulystę, pasiaukojimą tų, kurie gyveno dėl kitų?

„Kurdamas žmogus dalyvauja Dievo kūryboje. Ir tai bus džiaugsmo šaltinis didžiajai daugumai danguje – gal kitokiu, nauju, bet džiugiu būdu. Todėl atsakome už viską, kaip gyvename ir ką kuriame čia, žemėje, – už kasdienius darbus, pareigas, už dalyvavimą valstybės gyvenime ir atsakomybę renkantis, už sąžiningumą, aktyvumą neleidžiant blogiui įsigalėti. Mūsų gyvenimas ir mūsų pasaulis yra pradžia to naujo pasaulio – dangaus, į kurį jau žengė Viešpats“, – sakė arkivyskupas.

Homiliją užbaigta šv. Ignoto Antiochiečio mintimi, jog tik pasiekę dangų tapsime tikrais žmonėmis. Ten būsime savo namuose, nes dangaus Tėvo namai bus ir mūsų namai.

Šv. Mišių pabaigoje, prieš suteikdamas palaiminimą, arkivyskupas padėkojo Šiluvos Marijos draugijos nariams, jos pirmininkui mons. Kęstučiui Grabauskui ir paskelbė naują ses. Pranciškos Neringos Bubelytės FDCJ paskyrimą vadovauti draugijai. Draugijos pirmininke ji paskirta trejų metų kadencijai.

Šį mėnesį piligrimai Šiluvoje ypač laukiami paskutinį mėnesio penktadienį, gegužės 25 dieną, kai bus švenčiama Ligonių diena >>.  Šv. Mišios 12 ir 18 val. (su Vidinio išgydymo pamaldomis).

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune