Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje (papildyta, 2018 m. birželis–liepa)
Paskelbta: 2018-06-19 15:14:28

Liepa

Kun. Tomas MILIAUSKAS MIC atleistas iš Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčios rektoriaus pareigų.

Kun. Kęstutis Kazimieras BRILIUS MIC paskirtas Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčios rektoriumi.

Kun. Giedrius BAKŪNAS MIC paskirtas Kauno Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčios kunigu pagalbininku vikaro teisėmis ir pareigomis.

Kun. Emilis VASILIAUSKAS atleistas iš Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos klebonu paliekant eiti kitas pareigas.  

Kun. Jonas BUJOKAS  atleistas iš Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos klebono pareigų ir paskirtas Jurbarko Švč. Trejybės parapijos altaristu vikaro teisėmis ir pareigomis.

Kun. Edvinas RIMAVIČIUS paskirtas Kėdainių vicedekanu kitai kadencijai.

Birželis

Mons. Aurelijus ŽUKAUSKAS atleistas iš Kauno kunigų seminarijos rektoriaus pareigų ir paskirtas Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonu ir Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos kapelionu.

Kun. Ramūnas NORKUS, gavus Telšių vyskupo sutikimą, paskirtas Kauno kunigų seminarijos rektoriumi.

Kun. Kazys GRAŽULIS atleistas iš Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebono bei Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos kapeliono pareigų ir paskirtas Pagirių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijų klebonu.

Kun. Rimas MAČIULSKIS atleistas iš Pagirių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijų klebono pareigų ir paskirtas Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo ir Bukonių Šv. arkangelo Mykolo parapijų klebonu.

Kun. Virginijus BIRJOTAS atleistas iš Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos klebono pareigų ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų kapeliono pareigų ir paskirtas Jonavos Šv. Jokūbo parapijos klebonu ir Jonavos dekanu.

Kun. Audrius MIKITIUKAS atleistas iš Jonavos Šv. Jokūbo, Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo ir Bukonių Šv. arkangelo Mykolo parapijų klebono ir Jonavos dekano pareigų ir paskirtas Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos klebonu ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų kapelionu.

Kun. Jonas STANKEVIČIUS atleistas iš Kauno Švč. Sakramento bažnyčios rektoriaus pareigų ir išleistas gydytis.

Kun. Gytis STUMBRAS atleistas iš Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Švč. Sakramento bažnyčios rektoriumi ir Kauno arkikatedros bazilikos rezidentu vikaro teisėmis ir pareigomis, paliekant kitas turimas pareigas, bei Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos kapelionu.

Kun. Nerijus PIPIRAS atleistas iš Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaru, paliekant kitas turimas pareigas.

Kun. Vitas KAKNEVIČIUS atleistas iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaru.

Kun. Darius VASILIAUSKAS paskirtas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos vikaru ir Apsireiškimo koplyčios rektoriumi.

Kun. Valdas ŠIDLAUSKAS atleistas iš Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru.

Kun. Robertas URBONAVIČIUS atleistas iš Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru.

Mons. Augustinas PAULAUSKAS paskirtas Kauno II dekanato dekanu kitai kadencijai.

Kun. Erastas MURAUSKAS paskirtas Raseinių vicedekanu kitai kadencijai.

Kun. Evaldas VITULSKIS paskirtas Nuolatinių diakonų ugdymo centro pastoracinės praktikos vadovu.

Kun. Juozapas Marija ŽUKAUSKAS OFM paskirtas Nuolatinių diakonų ugdymo centro dvasios tėvu.

Kun. Gintaras BLUŽAS OFS atleistas iš Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos kapeliono pareigų.

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune