Kauno arkikatedroje – vyskupo dr. Algirdo JUREVIČIAUS šventimai (2018 08 19)
Paskelbta: 2018-08-20 10:45:36

Nuotraukos – Juozo KAMENSKO

Rugpjūčio 19 d. Kauno arkikatedroje švenčiant iškilmingą Eucharistiją, gausiai susirinkusios bendruomenės akivaizdoje, vyskupu buvo įšventintas teologijos daktaras Algirdas Jurevičius, nuo 2004 metų iki dabar buvęs Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras.

Šventasis Tėvas, artėjant apaštališkajai kelionei Baltijos kraštuose, liepos 2 d. padovanojo Lietuvai naują vyskupą – nominavo monsinjorą Algirdą Jurevičių Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą.

Nepriklausomybės metais tai penktasis Kauno arkivyskupijos augziliaras. Kauno arkikatedroje vyskupo šventimai vyko po 15 metų pertraukos, kai buvo įšventintas dabartinis Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Viešpats išsirenka tęsti apaštalų darbų

„Išgyvename gražų, džiaugsmingą įvykį. Jis rodo, jog Dievas neapleidžia. Jis kaskart išsirenka ir siunčia tuos, kurie tęstų apaštalų darbus“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, šį džiaugsmingą sekmadienį sveikindamas brolius vyskupus, šventinamąjį vyskupą Algirdą, visus susirinkusius  ir kviesdamas į bendrą maldą. Ją visai Lietuvai iš Kauno arkikatedros tiesiogiai transliavo LRT „Kultūros“ kanalas ir „Marijos radijas“. 

Į iškilmes atvyko Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas Tadas Kondrusevičius, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Vilniaus arkivyskupijos augziliarai vyskupai Arūnas Poniškaitis ir Darius Trijonis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Telšių vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ, vyskupas emeritas Paulius Baltakis OFM. Gausiai susirinko kunigai iš Kauno, Kaišiadorių, kelių kitų Lietuvos vyskupijų.

Šv. Mišių ir šventimų liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, šventimams asistavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas bei vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Šventinamąjį vyskupą lydėjo Kauno arkivyskupo generalvikaras mons. Augustinas Paulauskas ir kun. Raimundas Kazaitis. 

Iškilmėse dalyvavo Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Kauno ortodoksų Apreiškimo Švč. Dievo Motinai katedros klebonas t. Nikolajus Murašovas, LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kiti aukšti svečiai, vyskupo Algirdo artimieji, bičiuliai, ypač gausiai susirinkę Kaišiadorių vyskupijos žmonės su Kaišiadorių miesto vadovais, pašvęstojo gyvenimo seserys iš įvairių Lietuvos kongregacijų.

Apeigas bendruomenei aiškino Kauno arkikatedros ceremonijarijus kun. Artūras Kazlauskas. Patarnavo diakonai bei Kauno kunigų seminarijos klierikai. Giedojo jungtinis Kauno parapijų choras, solistas Mindaugas Zimkus, trimitu grojo Dainius Radomskis, trombonu – Gintautas Kubilius. Giedojimui vadovavo Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė.

Popiežiaus Pranciškaus dovana

„Reikia, kad su virpuliu klausytumės visko, ką Viešpats kalba tiek ganytojams, tiek ganomiesiems, ir kad niekada neišnyktų nerimas dėl mūsų širdžių“, – be kitų paraginimų, rašoma popiežiaus Pranciškaus bulėje, kurią, paskelbus Dievo žodį ir himnu pagarbinus Šventąją Dvasią – Bažnyčios Įkvėpėją, iškilmių dalyviams parodė ir perskaitė kun. R. Kazaitis. „Dėkojame Dievui“ – nuvilnijo per arkikatedrą priimant Apaštalų Sosto paskyrimą Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru, sveikinimą ir apaštališkąjį palaiminimą šventinamajam vyskupui Algirdui Jurevičiui.

„Budėk su meile, rūpinkis visais žmonėmis“

„Dėkojame Šventajam Tėvui Pranciškui už šį paskyrimą ir meldžiamės už jį, laukdami atvykstančio į Lietuvą.

Viešpats, kupinas gailestingumo, toliau gano savo kaimenę ir kviečia žmones būti Jo bendradarbiais. Bažnyčios istorijoje vyskupas įgaudavo įvairius vaidmenis, bet svarbiausia jo užduotis visada lieka ta pati, ta, kuriai Kristus pašaukė apaštalus, – liudyti Prisikėlusįjį, būti Šventosios Dvasios įrankiu, tapti Dievo artumo istorijoje ženklu. Per pašvęstuosius tarnus Viešpats slėpiningai yra savo tautoje. Per juos Jis kalba ir klausosi, guodžia ir drąsina savo sūnus ir dukteris. Tai didžiulė atsakomybė“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas savo homilijoje.

Ganytojas atkreipė dėmesį į šv. Steponą, diakoną ir pirmąjį kankinį, kuris yra šventinamojo vyskupo globėjas nuo seminarijos laikų. Studijuodamas teologiją, A. Jurevičius gilinosi į diakonų tarnystę Bažnyčioje. Pasak ganytojo, vyskupo šventimai nepanaikina diakoniškojo matmens – neužmiršti vargšų, ligonių, visus padrąsinti, išklausyti, tarnauti ten, kur žmonės alksta prasmės – alksta Dievo, tarnauti, kad visi būtų išgelbėti Kryžiaus ženklu ir Evangelija.

„Budėk su meile, rūpinkis visais žmonėmis, kuriuos Šventoji Dvasia tau patiki, o pirmiausia kunigais ir diakonais, bendradarbiais Kristaus tarnyboje. Budėk Tėvo vardu, kurio artumo atvaizdu tampi. Budėk Jėzaus Kristaus, Jo Sūnaus vardu – esi Jo įgaliotas mokyti, šventinti ir ganyti. Budėk Šventosios Dvasios vardu – Ji duoda Bažnyčiai gyvybę ir savo galybe palaiko net tada, kai į akis krinta jos vaikų silpnybės“, – sakė arkivyskupas, pakviesdamas tikinčiuosius įsiklausyti į naujojo ganytojo žodžius, ištiesti ranką jo pasveikinti, atvira širdimi priimti slėpinį, veikiantį per vyskupo tarnystę, ir melstis, kad patirtų laimės didžiadvasiškai ir džiugiai tarnaudamas Prisikėlusiam Viešpačiui Jo tautoje (visą homiliją skaityti čia >>).

Dėkojame Dievui!

Viešai išsakęs pažadą saugoti tikėjimą, ištikimai atlikti tarnystę vienybėje su Šventuoju Tėvu ir vyskupais, šventinamasis  intensyviai ir nuolankiai maldai kniūbsčias gulėsi priešais altorių, o bendruomenė meldė Bažnyčios užtarimo giedodama ses. Celinos Galinytės OSB vadovaujamą Visų Šventųjų litaniją.

Bendruomenė susikaupusi, tyloje sutiko priartėjusią šventimų kulminaciją – vyskupų rankų uždėjimu ir konsekracijos malda Algirdas Jurevičius buvo įšventintas vyskupu, o vėliau pateptas ir šventąja Krizma vaisingai savo tarnystei.

Priėmęs įteiktą Evangelijų knygą ir vyskupo ženklus – žiedą, mitrą ir pastoralą, vyskupas Algirdas sėdo prie altoriaus į vyskupų tarpą ir netrukus buvo pasveikintas arkikatedroje nuvilnijusiais karštais plojimais – turime naują vyskupą Lietuvoje, į tikinčiųjų šeimą Kauno bažnyčioje su gautąja Šventosios Dvasios jėga ateinantį būti tikėjimo mokytoju, kunigu ir ganytoju – dėkojame Dievui!

Vyskupai taip pat sveikino savo brolį vyskupą, priimtą į Vyskupų kolegiją, apkabindami jį su ramybės palinkėjimu.

Vėliau švenčiant Eucharistijos liturgiją, jos dalyviai meldėsi už Bažnyčią Lietuvoje, Kauno arkivyskupiją, visus ganytojus, o paskui, suvienyti šv. Komunijos, gavo dar vieną dovaną – buvo iš arti palaiminti ką tik įšventintojo vyskupo Algirdo, jam drauge su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku apeinant arkikatedrą.

„Ateinu jums tarnauti“

Baigiant pamaldas padėkos žodį vėliau vyskupas Algirdas pasakė savo tėveliams, kitiems artimiesiems, visiems per kunigiškąją tarnystę sutiktiems žmonėms, per kuriuos jam skleidėsi Dievo valia, ypač Kaišiadorių vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui bei dabartiniam Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui, visiems buvusiems sielovados bendradarbiams, popiežiui Pranciškui, – pasak vyskupo Algirdo, mėgstančiam žvelgti į periferijas ir jose ieškojusiam vyskupo. Padėkojo konsekratoriui arkivyskupui, vyskupams, kunigams, asistai, chorui bei orkestrantams, visiems šventės talkininkams, dėkojo dangiškiems globėjams – šv. Kazimierui, pal. Jurgiui ir ypač greičiausiai prie naujos tarnystės prisidėjusiam pal Teofiliui (vyskupas A. Jurevičius yra pal. Teofiliaus kanonizacijos bylos postulatorius).

„Prasideda naujas etapas – ateinu jums tarnauti. Noriu taikyti į „šimtuką“, todėl savo šūkiui pasirinkau žodžius iš šimtosios psalmės Servite Domino in Laetitia – „Linksmi tarnaukite Viešpačiui“ (plg. Ps 100, 2)“, – sakė vyskupas Algirdas, žadėjęs būti imlus žmonių maldos vaisiams.

Kad šviestų Prisikėlusiojo šviesa

„Visų vyskupų vardu reiškiu tikrą džiaugsmą priimdamas į vyskupų bendrystę“, – sakė sveikinimo žodyje LVK primininkas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, atkreipdamas dėmesį, jog šventimai įpareigoja kartu su Šventuoju Tėvu, vienybėje su juo, rūpintis Visuotine Bažnyčia, ir palinkėjo Šventosios Dvasios vedimo.

Sveikindamas vyskupas Mindaugas Sabutis atkreipė dėmesį į Bažnyčios kankinius, kurie nesidairydami į šalis sekė Kristų. Evangelikų liuteronų Bažnyčios vardu palinkėjo stiprybės šitame laike, kai Bažnyčią paliečia tamsybės kai kada iš išorės, kai kada ir iš vidaus, vaisingai tarnauti, kad šviestų Prisikėlusio Kristaus šviesa.

Vysk. Algirdui Jurevičiui gėlių puokštę atsiuntė LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jį arkikatedroje taip pat pasveikino ir LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Po iškilmių arkikatedroje šventė tęsėsi arkivyskupijos salėje – su sveikinimo ir palaimintos tarnystės linkėjimais, tarp jų – ir muzikiniais, kurie tikriausiai buvo ypač malonūs naujajam ganytojui, be kita, turinčiam ir muzikinį išsilavinimą, vargonavimo bei vadovavimo bažnytiniam chorui praktikos (įdomu, jog vargonais grojo, būdamas seminaristas, šv. Mišiose su šv. Jonu Pauliumi II 1993 m. rugsėjo 6 d. Santakoje, kuriose giedojo prof. P. Bingelio diriguojamas Kauno valstybinis choras).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune