ŠILINĖS: Švč. M. Marijos Gimimo šventė ir malda už kultūros bei žiniasklaidos darbuotojus (2018 09 08)
Paskelbta: 2018-09-08 16:32:20

Nuotraukos – Juozo Kamensko, Militos Žičkutės-Lindžienės, Dariaus Chmieliausko

Maldos vigilija Šiluvos bazilikoje pernakt su „Marijos radiju“ sulaukta Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventės, o nuo pat ryto į Šiluvą vedančiais keliais į ją toliau skubėjo piligrimai su savo bendruomenėmis, šeimų nariais, iš pačių įvairiausių ir atokiausių Lietuvos vietų. Pagrindinę Eucharistiją keliatūkstantinė minia šventė erdvioje aikštėje priešais Baziliką.

Prieš Eucharistijos šventimą Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas sakė katechezę kūrybos, prasmės, pasirinkimų tema, itin svarbia tokiose mūsų gyvenimo srityse, kaip menas, informavimo priemonės. Jų atstovams ir buvo skirta rugsėjo 8-oji atlaiduose.

„Visi, sukurti pagal Kūrėjo atvaizdą, esame kūrėjai, kiekvienas keičiame pasaulį, jį kuriame arba naikiname“, – kalbėjo kun. E. Murauskas, atkreipdamas dėmesį, jog žmogus pašauktas kurti ir save, puoselėdamas meilę, užuojautą ir pan. Gelmė, kančios pažinimas būtinas kuriančiam žmogui, tarsi praregėjimo stebuklas senoliui, kuris prieš keturis šimtmečius išvydo Mariją šiame krašte. Kasdien turime apsispręsti, ką renkamės ir ką kuriame – gyvybę ar mirtį, tiesą ar melą, laikomės Dievo rankos ar piktojo. Žiniasklaidos darbuotojai buvo palyginti su angelais, jei jie neša tiesos, o ne melo žinią.

Giedodami Loreto Dievo Motinos litaniją maldininkai aikštėje pasitiko liturgijai vadovauti einančių dvasininkų procesiją. Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas džiugiai sveikino kultūros, meno, žiniasklaidos darbuotojus, tarp jų ir LRT vadovus bei darbuotojus, muziejininkus, bibliotekininkus, visus piligrimus, ypač surengusius organizuotą piligrimystę iš Vilniaus, Telšių, Tauragės, Šilutės, Jonavos, Birštono, Skuodo, Mažeikių, Kupiškio, Klaipėdos, Panevėžio, Kauno ir kt.

Eucharistiją koncelebravo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, grupė kunigų. Patarnavo diakonai ir seminaristai. Giedojo Vilniaus Bernardinų bažnyčios choras „Langas“, vadovaujamas Ritos Kraucevičūtės.

Įkvepiančią homiliją, už kurią vėliau minia padėkojo ir plojimais, pasakė vysk. Kęstutis Kėvalas. Jis sveikino atvykusius į Šiluvą, kur „kalbėjo pats dangus“, ir šiuo atvykimu jau apsisprendusius garbinti Dievą – be to žmogaus gyvenime lieka tik ašaros, arimai ir sėja. Savo misijai buvo apsisprendęs ir Jėzus, pasirinkdamas ne to meto didžiųjų, Rašto aiškintojų, bet tyruose augančiųjų būrelį, kuris vėliau tapo jo mokiniais ir perkeitė pasaulio istoriją. Ir mes esame to apsisprendimo dalyviai.

Vysk. K. Kėvalas atkreipė dėmesį į tris paskelbtosios Evangelijos pagal Matą (1, 1–16. 18–23) aspektus – Šventosios Dvasios veikimą, padrąsinimą „Nebijok“ ir pažadą „Jis išgelbės savo tautą“.

Šventoji Dvasia, pasak ganytojo, veikia Dievo žodyje, Marijos gyvenime. Krikščionis pašauktas būti „nėščias viltimi“, „gimdyti“ Jėzų šiame laike, šioje istorijoje, dalyvauti „dangaus komunikacijoje“ – Gerosios naujienos skleidime.

Atkeipęs dėmesį, kaip pranašiškai pal. Jurgis Matulaitis ėmėsi socialinių kursų, pal. Teofilius Matulionis – steigti Švč. Sakramento adoracijos, vysk. K. Kėvalas kalbėjo apie entuziazmo stoką šiandien, drąsino įveikti sumišimą, abejones, liūdesį ir atsiliepti į Dievo prakalbinimą, būti tais, kurie turi drąsos paraginti kitus, pvz., sudaryti santuoką, pasirinkti kunigystę, ir, žinoma, džiugiai sutikti popiežių Pranciškų.

Homilijoje buvo atkreiptas dėmesys į jo vizito šūkį „Kristus Jėzus – mūsų viltis“ – apie vilties temos rimtumą popiežius Pranciškus ištisus metus kalbėjo savo katechezėse. „Neviltis nėra dangaus žinia. Geriausias būdas gyventi – atsiverti Viešpačiui“, – sakė Telšių vyskupas, pavadindamas Šilines tarsi tautos rekolekcijomis prieš susitikimą su popiežiumi Lietuvoje, pakviesdamas prisijungti prie mūsų tėvynės laisvės projekto – prieš mus atsiveriančio didingo Dievo plano.

Šv. Mišias užbaigus malda už popiežių Pranciškų ir jo kelionę į Lietuvą, apie charizmatiškąją Pranciškaus asmenybę, jo gebėjimą jungti žmones ir džiaugsmą jį sutikti dalytasi aikštėje, Tomo Vilucko knygos „Popiežiaus Pranciškaus tiltai“ (2018) pristatyme. Be to, Šiluvos atlaiduose galima įsigyti ir parsivežti geriausių atlaidų lauktuvių – krikščioniškos literatūros. Čia pristatoma ir VšĮ Carito leidyklos „Artuma“ išleistos popiežiaus katechezės „Džiaukitės viltyje“ (2018). 

Žvelgti į gailestingumo, priėmimo pavyzdį, kurį rodo popiežius Pranciškus, šią dieną kvietė Carito Susitikimų palapinė. Migrantų ir pabėgėlių temą pristatė, piligrimus kalbino Vilniaus arkivyskupijos Carito Užsieniečių integracijos programos darbuotojos. Piligrimus čia vaišino Raseinių dekanato karitiečiai.

Malda už viltį ir pasitikėjimą, kad ją skleistų menas, žiniasklaida, buvo pagrindinės Eucharistijos intencija. Šią dieną šv. Mišiose melsta ir gebėjimo liudyti Dievo meilės grožį savo kūryba, prašyta Dievo pagalbos konstruktyviai, ugdančiai susitikimo kultūrą komunikacijai, tiesos ir teisingumo skelbimui žiniasklaidoje, širdžių jautrumo, džiugių veidų, pasirengimo kurti nauja.

Piligrimų sielovadoje šią dieną talkino Raseinių dekanato kunigai. Kunigai Algirdas Paliokas SJ, Romualdas Ramašauskas, Darius Vasiliauskas, Artūras Kazlauskas aukojo šv. Mišias, sakė homilijas. Giedojo Kulautuvos jaunimo, Debeikių, Raseinių parapijų chorai.

Vakaro šv. Mišiose giesmes, skirtas Eucharistijai su popieriumi Pranciškumi Santakoje, giedojo jungtinis Kauno parapijų choras, po Mišių surengęs ir sakralinės muzikos valandą „Šventojo Tėvo belaukiant“. Chorui vadovauja chormeisterė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė.

21 val. nuo Bazilikos prasidėjo Žiburių procesija su Švč. Sakramentu aplink Šiluvą maldaujant malonės labiau pasitikėti Dievu ir atrasti viltį Jėzuje Kristuje. Joje su Kauno arkivyskupijos ganytojais dalyvavo ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. 

Rytoj, rugsėjo 9-ąją, pagrindinis atlaidų sekmadienis – valstybingumo šimtmetį švenčiančios Lietuvos laisvės diena. „Malda Šiluvoje lydėkime ir savo ateitį“, – sakė Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, kviesdamas dalyvauti atlaiduose. Atvykime melstis drauge su Lietuvos vyskupais už savo Tėvynę, jos žmones, kad laisve apdovanoti rinktumės teisingus kelius, vaduotumės iš abejingumo, egoizmo, mokytumės tarnauti kitiems ir siekti šventumo – tam šiuolaikinį pasaulį kviečia popiežius Pranciškus, kurio žodį gyvai Lietuvoje išgirsime vos po dviejų savaičių. Apie popiežiaus vizitą Šilinių dalyviai gali daugiau sužinoti specialioje Informacijos palapinėje. 

Rytoj į Šiluvą atkeliaus piligriminio žygio iš Kryžių kalno dalyviai, vadovaujami Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio. Toks žygis vyksta jau XVI kartą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune