ŠILINĖS užbaigtos padėka Dievui ir malda už lietuvius pasaulyje (2018 09 16)
Paskelbta: 2018-09-16 15:38:24

Nuotraukos – Vilijos Karaliūnaitės

Rugsėjo 16-osios sekmadienį padėka Dievui už patirtas malones ir malda už lietuvius pasaulyje Šiluvoje baigėsi didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, kurių tradicija Mergelės Marijos pasirodymų palaimintoje žemėje kūrėsi nuo XV amžiaus ir tebėra patraukli šiandien, šiuolaikiniam žmogui, išsirengiančiam į piligriminę kelionę – į gyvenimą perkeisti galintį susitikimą su Dievu. Baigėsi 10 dienų maldos, džiaugsmo bendrystė Šiluvos šventovėje, kuri šiemet užmezgė ryšį su Fatimos šventove per ją aplankiusius svečius iš tolimosios Portugalijos trokštant garsinti Šiluvos vardą ir kituose kraštuose.

Šį sekmadienį piligrimų sielovadoje patarnavo Kauno I dekanato kunigai, o šio dekanato (miesto) parapijų bendruomenės, piligrimai iš kitų Lietuvos vietų vėl užpildė erdvią Šiluvos aikštę.

„Nesiliaukime skaičiuoti Dievo dovanų ir už jas dėkoti bei jomis dalytis“, – sakė jiems kun. Artūras Kazlauskas katechezėje prieš sekmadienio Eucharistiją, pabrėždamas, jog sekmadienis krikščionims yra esminė, pirmoji savaitės diena. Tai šviesos sukūrimo diena. Tai tuščio Jėzaus kapo ir Jo prisikėlimo diena. Šią dieną krikščionys turi sueiti draugėn, kad švęstų Viešpaties Prisikėlimą – jo šviesoje žmogui atsiveria visai kita gyvenimo perspektyva. Tai dėkojimo šventė – pasak kun. A. Kazlausko, krikščioniui nėra svarbesnio akto, kaip dėkoti.

„Tai diena, kai norisi tarti „ačiū“ už tas begalines Dievo dovanas, kurias patyrėme atlaiduose, „ačiū“ atlaidus organizavusiems, „ačiū“ į juos atvykusiems per visas dešimt jų dienų“, – sakė Eucharistijos liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Ganytojas kvietė šiais metais, kai švenčiame Lietuvos valstybės 100-metį, Šilinėse malda apkabinti ir visame pasaulyje pasklidusius mūsų tautiečius, sveikino prelatą Edmundą Putrimą – LVK delegatą užsienio lietuvių sielovadai, atvykusį į Šiluvą melstis už mūsų tautiečius pasaulyje.

Eucharistiją koncelebravo vyskupas Algirdas Jurevičius, prelatas Edmundas Putrimas, kunigai. Giedojo Šiluvos parapijos choras.

„Šių Mišių intencija – tai prisiminti visus lietuvius Tėvynėje ir gyvenančius 45 pasaulio kraštuose “ – dėkodamas už vienos tautos vaikus vienijančią maldą pušynais apsuptoje Šiluvos žemėje. Joje Marija kalbėjo visiems katalikams, visiems laikams. Lig šiol jos pranašiški žodžiai atskleidžia kristocentriškąjį tikėjimą ir teikia tvirtą pagrindą mūsų tautai, valstybei, bendruomenei išeivijoje, mūsų šeimoms.

Prel. E. Putrimas atkreipė dėmesį, jog popiežius Pranciškus savo vizitą, kaip ir šv. Jonas Paulius II, Lietuvoje pradės Gailestingumo mieste Vilniuje. Gailestingumas yra jo pontifikato pagrindas. Tai kvietimas žmonijai gilinti gailestingumą savyje. Gailestingasis Jėzus pasilenkia prie žmogaus žaizdų, jo mažumo. Be gailestingumo neįmanoma kalbėti apie išgelbėjimą.

„Jėzaus klausimas Evangelijoje: „O jūs kuo mane laikote?“ (plg. Mk 8, 29) – tai klausimas mums“, – sakė prel. E. Putrimas, kviesdamas kartu su apaštalu Petru atsakyti, jog Viešpats yra mums Mesijas, o ne dvasinis mokytojas, psichologas, o gal net priešas, varžantis mūsų laisvę. Pasak prelato, ne krikšto liudijimas ar rožančius stalčiuje, bet mūsų elgesys, geri darbai, Dievo garbinimas, šventų dienų ir švenčių gerbimas rodo katalikiškas vertybes.

„Dėkokime Kristui per Mariją, kuri tiek daug gero yra padariusi, kuri visuomet globojo ir globoja Tėvynės vaikus, per okupacijas, trėmimus, atgavusius Nepriklausomybę, visus vaikus – namuose ir toli nuo savo namų. Tegul Motinos Marijos pasakyti žodžiai jai apsireiškus Šiluvoje prieš 410 metų šiandieną skamba, atgaivina ir numalšina mūsų dvasinį badą, stiprina mūsų katalikišką ir tautinę tapatybę. Maldaujame malonių visiems Lietuvos žmonėms bei mums, kurie esame šios Tėvynės vaikai, kurie gyvena Amerikoje, Europoje, Australijoje, išsaugoti ištikimybę Kristaus Evangelijai“, – sakė LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimas (visą homiliją skaityti >>).

Visuotinėje maldoje šią dieną buvo meldžiama Šventosios Dvasios vedimo Bažnyčiai, dėkojama už popiežiaus Pranciškaus vizitą, tėvynainiams pasaulyje – gražiausių dorybių, atlaidų savanoriams, rengėjams, rėmėjams – šimteriopo dangaus atpildo, o visiems Šiluvos piligrimams – džiūgauti Dievo meilėje.

Atnašų procesijoje visų vardu duoną ir vyną Eucharistinei aukai nešė jaunieji savanoriai ir ateitininkai.

Atlaidai užbaigti senoviniu himnu „Tave, Dieve, garbiname“ ir iškilminga procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu per aikštę į Apsireiškimo koplyčią – šios dienos piligrimai prie jos priėmė arkivyskupo palaiminimą Švenčiausiuoju Sakramentu.

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas nuoširdžiai padėkojo atlaiduose dalyvavusiems Lietuvos vyskupams, kunigams, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams, ypač jauniesiems savanoriams, atlaiduose tarnavusioms seserims vienuolėms, zakristijonams, puošėjoms, valytojoms, šeimininkėms, Šiluvos parapijai, vietos bendruomenei, kultūrinių renginių organizatoriams, „Marijos radijui“, visiems dalyvavusiems atlaiduose, rėmusiems juos taip pat ir savo malda.

Atlaidai šiemet tęsėsi 10 dienų ir tapo pasirengimo laiku vis labiau artėjančiai popiežiaus Pranciškaus ganytojiškajai kelionei Baltijos kraštuose, meldžiantis už Šventąjį Tėvą ir laukiant jo žinios mūsų kraštui ir Bažnyčiai Lietuvoje. Per visas atlaidų dienas veikė, žmonių dėmesį traukė popiežiaus vizitui skirta informacijos palapinė.

Kelios dešimtys tūkstančių žmonių (tarp jų ir piligrimai iš svečių šalių – Lenkijos, Portugalijos, netgi Naujosios Zelandijos, Indijos) dalyvavo atlaidų iškilmėse, gausiai užpildydami aikštę tiek dieną, tiek vakaro šv. Mišiose. Jie lankė Apsireiškimo koplyčią su Šiluvos laukų akmeniu, kurį, tikime, prieš 410 metų lietė Švč. Mergelės Marijos kojos, Marijos Gimimo baziliką su maloninguoju popiežiaus Benedikto XVI dovanotomis karūnomis vainikuotu Dievo Motinos ir Kūdikio atvaizdu, dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje, Kryžiaus keliuose, Rožinio maldoje ir kt., Šiluvos Dievo Motinos artumoje ieškodami Jos Sūnaus Jėzaus ramybės, Jo džiaugsmo ir palaiminimo savo ir savo artimųjų gyvenimui.

Šiluva kitų metų atlaidus pasitiks būdama dar patrauklesnė piligriminė šventovė įgyvendinant iš ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą „Sakralinio kultūros paveldo objekto Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aktualizavimas“.

Įgyvendindama šį projektą, Kauno arkivyskupijos VšĮ Ekonomo tarnyba siekia kompleksiškai sutvarkyti ir pritaikyti lankytojų reikmėms Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo baziliką, įsigyti ir įrengti ekspozicinę įrangą Šiluvos muziejuje. Sutvarkytoje Bazilikoje tikintieji ir kiti lankytojai jausis patogiau ir saugiau, ji bus atviresnė ir prieinamesnė visuomenei. Numatoma atlikti stogo dangos keitimą, rekonstruoti šoninius altorius su sakykla ir krikštykla. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune