Lietuviai „Anapilio“ sodyboje (Kanada) paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį ir kitas savo istorijos sukaktis (2018 09 28–30)
Paskelbta: 2018-10-03 15:10:40

Nuotraukos – Kristinos Strumkienės. Už jas dėkojame kun. Nerijui Šmerauskui ir p. Reginai Choromanskis

Rugsėjo 28–30 dieną Kanadoje gyvenantys lietuviai Misisogos mieste esančioje „Anapilio“ sodyboje netoli Toronto iškilmingai paminėjo atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį kartu su kitomis gražiomis sukaktimis – Lietuvos kankinių šventovės bei „Anapilio“ lietuvių sodybos statytojo kun. Petro Ažubalio gimimo 100-mečiu, šios šventovės konsekracijos 40-mečiu ir pirmosios Šv. Jono Krikštytojo parapijos Toronte įsteigimo 90-mečiu. Sukaktuvinės šventės programą vainikavo padėkos šv. Mišios, kurioms vadovavo ir jaunuoliams Sutvirtinimo sakramentą suteikė mūsų tautiečių Kanadoje pakviestas Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas šv. Mišių homilijoje atkreipė dėmesį, kokia svarbi bendruomenei kiekvieno jos nario misija ir, Bažnyčiai pritaikydamas valties palyginimą, priminė Lietuvoje pasakytus drąsinančius popiežiaus Pranciškaus žodžius: „Nebijokite apsispręsti už Kristų... Nes Jis niekada neišlips iš jūsų gyvenimo valties, visada lauks mūsų gyvenimo kryžkelėse.“  (Visą homiliją skaityti >> .)

Suteikęs Sutvirtinimo sakramentą ir padėkojęs ankstesniems Lietuvos kankinių parapijos sielovadai vadovavusiems kunigams, dabartiniam parapijos klebonui kun. Nerijui Šmerauskui, kuris yra Kauno arkivyskupijos kunigas, arkivyskupas palinkėjo atsakingai „tęsti pradėtus darbus naujomis sąlygomis, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje“.

Po šv. Mišių „Anapilio“ sodybos salėje surengtame pokylyje vyko šventinė programa. Parapiją dainomis ir šokiais sveikino choras „Balsas“ iš Montrealio, choras „Volungė“ iš Toronto, Toronto Prisikėlimo parapijos vaikų choras, Vaikų ir jaunimo choras „Gintarėliai“, Lietuvos kankinių parapijos choras, Toronto merginų ansamblis, Toronto lietuvių jaunimo ansamblio „Gintaras“ šokėjai.

Iškilioms progoms pažymėti atvykusieji į šventę kartu pasodino Šimtmečio ąžuoliuką Šv. Jono lietuvių kapinių parke, Kanados lietuvių muziejuje-archyve atidarė gausią sukaktuvinę parodą „Niekada nenuleisk sparnų“, Kryžių kalnelyje pastatė ir pašventino šioms sukaktims skirtą kryžių.

Kunigo Petro Ažubalio prasmingą gyvenimo kelią trumpai pristatė Dalia Ažubalienė ir Audrius Ažubalis, apie kunigo gimtąjį Biržų kraštą papasakojo iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“ atvykusi muziejininkė Edita Lansbergienė. Vyresnieji pokalbiuose dalijosi prisiminimais iš savo parapijos gyvenimo ir iš bendrų prasmingų darbų su jos įkūrėju ir klebonu kun. P. Ažubaliu.

Šventės dalyvius ir svečius, padrąsintus praeities prisiminimų ir Kristaus vilties, džiugi nuotaika įkvėpė kelti sparnus bendrystės skrydžiui.

Vilija KARALIŪNAITĖ

 

Ganytojo žodis

„KRISTUS JĖZUS – mūsų viltis.“ Šia žinia norime gyventi, ja norime dalintis su visais. Jūsų apsilankymas skatins mus, Lietuvos katalikus, drąsiai skleisti Evangelijos šviesą, rūpintis šeimomis, prabilti į jaunimo širdis, būti arti visų, kurie ieško ne vien duonos, bet ir teisingumo bei vilties.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Padėkos žodis popiežiui Pranciškui Kauno Santakoje

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune