Ateitininkų studentų rudens akademijoje – Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės šventumo pavyzdys bei nauji Bažnyčios mokymo aspektai (2018 10 19)
Paskelbta: 2018-10-22 16:01:34

Spalio 19–21 d. Kaune vyko Ateitininkų studentų rudens akademija, sukvietusi per penkiasdešimt dalyvių. Akademijos tema – Lietuvos šimtmetis bei popiežiaus Pranciškaus vizitas. Ją pradėdami spalio 19 d. studentai ateitininkai rinkosi į šv. Mišias Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje, o joms vadovavo Kauno arkivyskupo generalvikaras vysk. Algirdas Jurevičius. Kartu koncelebravo Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas kun. Paulius Bytautas OFM ir ištikimas ateitininkijos bičiulis Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso ugdytojas kun. Gabrielius Satkauskas.

Homilijoje vyskupas Algirdas kvietė įsigilinti į psalmės žodžius – „Laiminga tauta, kuri išrinkta būti Viešpaties nuosavybe“ (Ps 33,12). Dievas nėra jokios tautos nuosavybė, Jis pats kviečia visus tapti Jo tautos dalimi. Iniciatyva čia visiškai priklauso tik Dievui. Matydamas jaunus veidus, vyskupas priminė Evangelijos mintį nebijoti tų, kurie žudo kūną, bet verčiau bijoti tų, kurie gali įstumti į pragarą (plg. Lk 12, 4–5), ir čia pat davė Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės pavyzdį – ji pasirinko geriau mirti, negu tenkinti užpuolikų gašlumą. Tokie žmonės savo mirtimi paliudija Kristaus žodžių išsipildymą mūsų laikais.

Po pamaldų ir vakarienės studentai ateitininkai susirinko į Domus pacis namus klausyti vysk. Algirdo pranešimo apie Bažnyčios mokymą ir jo kaitą.

Prelegentas pristatė dieviškąjį Apreiškimą kaip Bažnyčios mokymo šaltinį. Vadovaudamasi apaštalų pavyzdžiu (plg. Apd 15). Bažnyčia sprendžia svarbiausius tikėjimo klausimus šaukdama visuotinius susirinkimus, kuriuose ypatingu būdu veikia Šventoji Dvasia. Ji veda tikinčiuosius į tiesos pažinimą, todėl ir Bažnyčios mokymas kai kuriais klausimais istorijos eigoje gali keistis. Kaip naujausią pavyzdį vyskupas įvardijo Bažnyčios mokymą apie mirties bausmę. Anksčiau Bažnyčia pripažino teisę civilinei valdžiai vykdyti mirties bausmę tuomet, kai nėra jokių kitų priemonių apsaugoti visuomenei nuo agresorių, tačiau nuo šių metų rugpjūčio mėnesio Bažnyčia pakeitė savo nuomonę tuo klausimu ir paskelbė pakeitimus savo mokyme: „Bažnyčia, remdamasi Evangelija, moko, kad mirties bausmė yra nepriimtina, nes kėsinasi į žmogaus asmens neliečiamumą ir orumą. Bažnyčia taip pat ryžtingai siekia mirties bausmės panaikinimo visame pasaulyje“ (KBK 2267, naujoji redakcija). Po pranešimo vyskupas atsakė į studentų klausimus.

Vakarą vainikavo bendra malda koplyčioje, kuriai vadovavo kun. Gabrielius.

Generalvikaro vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS informacija

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune