GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS ŠVENTIMAS dekanatų ir parapijų lygmeniu
Paskelbta: 2016-02-02 09:40:03

Būtina įgyvendinti visose parapijose:

 • Pateikti Gailestingumo jubiliejaus informaciją parapijų skelbimų lentose, interneto svetainėse, laikraštėliuose.
 • Platinti lankstinukus apie išpažinties sakramentą ir kitus sakramentus.
 • Sudaryti visas galimybes žmonėms atlikti išpažintį. Parapijų skelbimų lentose, interneto svetainėse nurodyti, kada klausoma išpažinčių.
 • Kas sekmadienį skaityti specialiai Gailestingumo metams paruoštą visuotinę maldą.
 • Trumpa katechezė prieš šv. Mišias sekmadieniais (kai bus pateikta medžiaga).

Būtina įgyvendinti miestų ir miestelių parapijose:

 • Organizuoti parapijoje veikiančių grupelių ir kitų parapijiečių piligrimines keliones atskirai ar kartu su kita parapija. Klebonai keliauja kartu su piligrimais – taip lengviau atrasti ryšį su parapijiečiais.
 • Maži gailestingumo žygiai: išsiaiškinti parapijos teritorijoje esančias „žaizdas“; labdaros veiklai ar neturtingai šeimai rasti savanorius konkrečiai pagalbai; akcijoms ar didesniems darbams kviesti visą parapijos bendruomenę, o apie įvykdytus darbus supažindinti parapijiečius, padėkoti dalyviams; kviesti netikinčius įsijungti daryti gerus darbus.
 • Paruošti žmones ir aplankyti ligonius su Komunija kartą per mėnesį.
 • „Alfa“ ar Katechumenato kursai suaugusiems parapijoje.
 • Atverti bažnyčių duris dienos metu, kur tik įmanoma.
 • Parapijos Atsinaujinimo diena gavėnios metu, gatvės evangelizacija.
 • „Carito“ veiklos parapijoje stiprinimas; pagausinti besidarbuojančių šioje srityje parapijiečių gretas, pakviesti šeimas, jaunimą, vaikus bendradarbiaujant su mokyklomis;
 • Švč. Sakramento adoracija pirmą mėnesio sekmadienį, pirmų mėnesio penktadienių praktika.
 • Gailestingumo jubiliejaus šventė.

Rekomeduojama visose parapijose:

 • Organizuoti Kūčių, Velykų ar kitų švenčių šventimą vienišiems žmonėms.
 • „24 valandos Viešpačiui“ kovo 4–5 d.
 • Skambinti varpais „Viešpaties angelo“ maldai 12 val.
 • Gailestingumo vainikėlio malda prieš kurias nors sekmadienio šv. Mišias.
 • Atgailos ar Sutaikinimo pamaldos su gyvu liudijimu.
 • Spalio 8 d. – Gyvojo rožinio jubiliejus, prieš kurį skelbti informaciją, surasti narius ir grupelių koordinatorius, įtraukti naujus žmones.
 • Skatinti ir organizuoti konkrečius gailestingumo darbus.
 • Gailestingumo vakarai (vidinio išgydymo pamaldos) parapijoje su malda, liudijimais, išpažintimi.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Evangelija sako, jog apaštalas Jonas pasiėmė Motiną pas save. Ir mes kvieskime ją pas save. Jos artumas keis mūsų gyvenimą. SVEIKA, MARIJA – ir tamsybės sklaidosi, ateina Šviesa – mūsų Viešpats Jėzus Kristus.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš homilijos Aušros Vartų atlaiduose

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune