GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS ŠVENTIMAS dekanatų ir parapijų lygmeniu
Paskelbta: 2016-02-02 09:40:03

Būtina įgyvendinti visose parapijose:

 • Pateikti Gailestingumo jubiliejaus informaciją parapijų skelbimų lentose, interneto svetainėse, laikraštėliuose.
 • Platinti lankstinukus apie išpažinties sakramentą ir kitus sakramentus.
 • Sudaryti visas galimybes žmonėms atlikti išpažintį. Parapijų skelbimų lentose, interneto svetainėse nurodyti, kada klausoma išpažinčių.
 • Kas sekmadienį skaityti specialiai Gailestingumo metams paruoštą visuotinę maldą.
 • Trumpa katechezė prieš šv. Mišias sekmadieniais (kai bus pateikta medžiaga).

Būtina įgyvendinti miestų ir miestelių parapijose:

 • Organizuoti parapijoje veikiančių grupelių ir kitų parapijiečių piligrimines keliones atskirai ar kartu su kita parapija. Klebonai keliauja kartu su piligrimais – taip lengviau atrasti ryšį su parapijiečiais.
 • Maži gailestingumo žygiai: išsiaiškinti parapijos teritorijoje esančias „žaizdas“; labdaros veiklai ar neturtingai šeimai rasti savanorius konkrečiai pagalbai; akcijoms ar didesniems darbams kviesti visą parapijos bendruomenę, o apie įvykdytus darbus supažindinti parapijiečius, padėkoti dalyviams; kviesti netikinčius įsijungti daryti gerus darbus.
 • Paruošti žmones ir aplankyti ligonius su Komunija kartą per mėnesį.
 • „Alfa“ ar Katechumenato kursai suaugusiems parapijoje.
 • Atverti bažnyčių duris dienos metu, kur tik įmanoma.
 • Parapijos Atsinaujinimo diena gavėnios metu, gatvės evangelizacija.
 • „Carito“ veiklos parapijoje stiprinimas; pagausinti besidarbuojančių šioje srityje parapijiečių gretas, pakviesti šeimas, jaunimą, vaikus bendradarbiaujant su mokyklomis;
 • Švč. Sakramento adoracija pirmą mėnesio sekmadienį, pirmų mėnesio penktadienių praktika.
 • Gailestingumo jubiliejaus šventė.

Rekomeduojama visose parapijose:

 • Organizuoti Kūčių, Velykų ar kitų švenčių šventimą vienišiems žmonėms.
 • „24 valandos Viešpačiui“ kovo 4–5 d.
 • Skambinti varpais „Viešpaties angelo“ maldai 12 val.
 • Gailestingumo vainikėlio malda prieš kurias nors sekmadienio šv. Mišias.
 • Atgailos ar Sutaikinimo pamaldos su gyvu liudijimu.
 • Spalio 8 d. – Gyvojo rožinio jubiliejus, prieš kurį skelbti informaciją, surasti narius ir grupelių koordinatorius, įtraukti naujus žmones.
 • Skatinti ir organizuoti konkrečius gailestingumo darbus.
 • Gailestingumo vakarai (vidinio išgydymo pamaldos) parapijoje su malda, liudijimais, išpažintimi.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune