į pirmą puslapį

Paskirtasis arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas

 Kauno arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS, 2020

 Paskirtasis KAUNO ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS

Rotušės a. 14A
44279 Kaunas
El. p.

Gimęs 1972 02 17
Kunigas 2000 06 29
Vyskupas 2012 11 24
Paskirtas Kauno arkivyskupu  2020 02 19

Gimė Kaune 1972 m. vasario 17 d.

Mokėsi Šančių vidurinėje mokykloje bei Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje.

Baigęs vidurinę mokyklą 1990–1992 m. studijavo Kauno technologijos universiteto Radioelektronikos fakultete.

1993 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją.

1997 m. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ siuntimu išvyko tęsti studijų Šventos Marijos seminarijoje ir universitete Baltimorėje JAV.

2000 m. čia baigė pagrindines teologijos studijas ir įgijo teologijos bakalauro bei magistro mokslinius laipsnius.

2000 m. birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ įšventintas kunigu. 2001 m. tęsė studijas Šv. Marijos seminarijoje ir universitete Baltimorėje bei įgijo teologijos mokslo licenciato laipsnį, parašydamas darbą Catholic Social Teaching and Economical Development: A Case Study of Lithuania („Katalikų socialinis mokymas ir ekonominis vystymasis: Lietuvos situacija“).

Nuo 2002 m. vasario Katalikų teologijos fakultete Vytauto Didžiojo universitete dėstė teologijos ir religijos studijų bakalauro studijų programose bendrosios moralės teologijos, specialiosios moralės teologijos kursus; taip pat magistro studijų programoje pastoracijos vadybos ir jaunimo sielovados kursus.

Nuo 2002 m. vasario Katalikų teologijos fakultete Vytauto Didžiojo universitete dėstė teologijos ir religijos studijų bakalauro studijų programose bendrosios moralės teologijos, specialiosios moralės teologijos kursus; taip pat magistro studijų programoje pastoracijos vadybos ir jaunimo sielovados kursus.

2003 m. rugsėjį pradėjo doktorantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete ir paskirtas Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso bei Jono Pauliaus II namų Šiluvoje vadovu.

2003–2007 m. dalyvavo Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo darbe kaip Jaunimo sielovados komisijos pirmininkas.

2005 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu.

2006 m. rugpjūčio išvyko į JAV rašyti doktorato darbo ir būti kapelionu Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijoje Putname, Konektikuto valstijoje.

Nuo 2007 m. rugsėjo tęsė darbą Vytauto Didžiojo universitete. Mokslinė domėjimosi sritis – katalikų socialinis mokymas, etika, laisvoji ekonomika.

2008 m. sausio 18 d. Vytauto Didžiojo universitete apgynė teologijos daktaro disertaciją tema The Origins and Ends of the Free Economy as Portrayed in the Encyclical Letter Centesimus Annus („Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai pagal encikliką Centesimus Annus“).

2009–2011 m. buvo Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete prodekanas.

2010 m. įteiktas Aktono instituto (JAV) Novako apdovanojimas už studijas gilinant sąsajas tarp moralės ir ekonomikos disciplinų bei laisvosios ekonomikos temos nagrinėjimą tarpdalykiniame kontekste.

Nuo 2010 m. vasario dirbo Marijos radijo Lietuvoje programų direktoriumi.

2012 m. rugsėjo 27 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI paskyrė kun. dr. Kęstutį Kėvalą tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru.

2012 m. lapkričio 24 d., Kristaus Visatos Valdovo iškilmių išvakarėse, Kristaus Prisikėlimo šventovėje Kaune įšventintas vyskupu, vadovaujant arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui SJ, asistuojant arkivyskupui Luigi Bonazzi ir vyskupui Gintarui Grušui, dalyvaujant Lietuvos bei užsienio vyskupams, kunigams ir Dievo tautai.

Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus dekretu paskirtas arkivyskupo generalvikaru.

2013 m. vasario 14 d. LVK plenariniame posėdyje išrinktas LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininku. 2014 m. spalio 29 d. perrinktas šioms pareigoms. Šiuo metu yra LVK Nuolatinės tarybos narys, LVK Švietimo komisijos pirmininkas, LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas.

2017 m. balandžio 20 d. popiežiaus Pranciškaus paskirtas Telšių vyskupijos koadjutoriumi. Tarnystę Telšių vyskupijoje pradėjo birželio 1 d. Nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. Telšių vyskupas ordinaras.

2020 m. vasario 19 dieną popiežius Pranciškus paskyrė Kauno arkivyskupu metropolitu. Ingreso iškilmės Kauno arkikatedroje balandžio 13 d.