Kunigų skyrimai (birželis–liepa, nauji papildymai)
Paskelbta: 2024-06-25 17:25:23

LIEPA

Kunigas Gintautas KABAŠINSKAS atleistas iš Čekiškės Švč. Trejybės parapijos klebono pareigų ir paskirtas Skirsnemunės Šv. Jurgio ir Šimkaičių Šv. Martyno parapijų klebonu.

Kunigas Egidijus PERIOKAS atleistas iš Skirsnemunės Šv. Jurgio ir Šimkaičių Šv. Martyno parapijų klebono pareigų ir paskirtas Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo ir Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus pararpijų klebono pareigų.

Kunigas Linas ŠIPAVČIUS paskirtas Čekiškės Švč. Trejybės parapijos klebonu paliekant visas iki šiol einamas pareigas.

Kunigas Žilvinas ZINKEVIČIUS atleistas iš Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo ir Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebono pareigų ir paskirtas Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo, Žaiginio Šv. Antano Paduviečio ir Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijų klebonu bei penkerių metų kadencijai Raseinių vicedekanu.

---

Kunigo Kęstučio GENIO skyrimas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Žaiginio Šv. Antano Paduviečio ir Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijų klebonu bei Raseinių vicedekanu atšaukiamas ir jis suspenduojamas nuo visų kunigiškųjų pareigų pagal Kanonų teisės kodekso 1395 kan. § 1.

Kunigas Vincentas LIZDENIS atleistas iš Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaro, Kauno arkivyskupijos kurijos vicekanclerio ir Kauno arkivyskupo asmeninio sekretoriaus pareigų ir išleistas tarnystei Apaštalinėje nunciatūroje Baltijos šalims paliekant inkardinaciją Kauno arkivyskupijoje.  

Kunigas Vidmantas BALČAITIS atleistas iš Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaru su teise laiminti santuokas. 

Kunigas Gytis STUMBRAS atleistas iš Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

BIRŽELIS

Kunigas Petras AVIŽIENIS atleistas iš Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo parapijos klebono pareigų dėkojant už pagalbą Kauno arkivyskupijai.

Kunigas Gintaras BLUŽAS OFS paliekant galioti leidimą tarnauti Vilniaus arkivyskupijoje (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvo pareigose) paskirtas Kauno arkivyskupijos komunikacijos koordinatoriumi.

Kunigas Marius BOREIŠA paskirtas Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionu paliekant kitas iki šiol turėtas pareigas.

Kunigas Kęstutis GENYS atleistas iš Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaro ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės (Hipodromo g. 13) kapeliono pareigų ir paskirtas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Žaiginio Šv. Antano Paduviečio ir Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijų klebonu bei penkerių metų kadencijai Raseinių vicedekanu.

Kunigas Gražvydas GERESIONIS atleistas iš Žemaitkiemio Šv. Kazimiero parapijos klebono pareigų paliekant kitas iki šio turėtas pareigas.

Kunigas Audrius GIEDRAITIS atleistas iš Viduklės Šv. Kryžiaus parapijos rezidento pareigų ir išleistas gydytis.

Kunigas Pablo GIL NOGUÉS paskirtas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kapeliono pagalbininku.

Kunigas Donatas GRIGALIUS atleistas iš Vosiliškio Šv. Juozapo parapijos klebono pareigų dėkojant už pagalbą Kauno arkivyskupijai.

Kunigas Gintautas JANKAUSKAS paskirtas Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu paliekant kitas iki šiol turėtas pareigas.

Kunigas Juozas KAKNEVIČIUS paskirtas Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonu paliekant kitas iki šiol turėtas pareigas.

Kunigas Vincentas LIZDENIS paskirtas Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaru su teise laiminti santuokas paliekant visas iki šiol einamas pareigas.

Kunigas Norbertas MARTINKUS atleistas iš Betygalos Šv. Mikalojaus ir Paliepių Šv. Kryžiaus parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Betygalos Šv. Mikalojaus, Paliepių Šv. Kryžiaus bei Vosiliškio Šv. Juozapo parapijų klebonu ir Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Kunigas Benas Audrius MARTUSEVIČIUS paskirtas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės (Josvainių g. 2) kapelionu paliekant kitas iki šiol einamas pareigas.

Diakonas Titas MISEVIČIUS paskirtas diakono tarnystei Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijoje.

Kunigas Virginijus PABRINKIS paskirtas Kauno Šv. Jono Pauliaus II (Šilainių II) parapijos pagalbininku pastoracijoje vikaro teisėmis ir pareigomis su teise laiminti santuokas paliekant iki šiol turėtas pareigas.

Kunigas Domas PAULIKAS atleistas iš Kauno šv. Jono Pauliaus II (Šilainių II) parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos rezidentu paliekant kitas iki šiol turėtas pareigas.

Kunigas Šarūnas PETRAUSKAS atleistas iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Žaiginio Šv. Antano Paduviečio ir Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijų klebono bei Raseinių vicedekano pareigų ir paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaru su teise laiminti santuokas ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės (Hipodromo g. 13) kapelionu.

Kunigas Edvinas RIMAVIČIUS atleistas iš Josvainių Visų Šventųjų ir Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebono ir Kėdainių vicedekano pareigų ir paskirtas Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bei Žemaitkiemio Šv. Kazimiero parapijų klebonu ir Ukmergės Švč. Trejybės parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Kunigas Romualdas RAMAŠAUSKAS atleistas iš Betygalos Šv. Mikalojaus ir Paliepių Šv. Kryžiaus parapijų klebono pareigų ir išleistas gydytis.

Kunigas Mindaugas SMETONIS atleistas iš Domeikavos Lietuvos kankinių parapijos rezidento pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaru su teise laiminti santuokas ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų kapelionu.

Kunigas Rolandas TAUČIUS OFM paskirtas Jurbarko Švč. Trejybės parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Diakonas Martynas VASILIAUSKAS paliekant kitas pareigas paskirtas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės (Josvainių g. 2) pagalbininku sielovadai.

Kunigas Oskaras Petras VOLSKIS atleistas iš Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo, Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriaus pareigų bei Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Josvainių Visų Šventųjų ir Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebonu.

Kunigas Eligijus ŽAKYS atleistas iš Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaro ir Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro kapeliono pareigų ir išsiunčiamas bažnytinės teisės studijų Romoje.

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune