2016-ieji Kauno arkivyskupijoje
Paskelbta: 2016-12-30 11:00:47

Ypatingasis Gailestingumo jubiliejus, ženklinęs Visuotinės Bažnyčios gyvenimą visus praėjusius metus, ir Kauno arkivyskupijoje buvo atgailos ir susitaikymo, gailestingumo iniciatyvų bei darbų, piligrimystės bei rūpesčio skelbti Kristaus Evangeliją Jo dar nepažįstantiems metas.

Atvertomis Gailestingumo durimis Kauno arkikatedroje ir Šiluvos bazilikoje buvome tarp 15 jubiliejinių Gailestingumo šventovių Lietuvoje, skatinusių išsirengti į Šventųjų metų piligrimystes. Sausį pats Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas lydėjo į Romą neįgalių jaunuolių bei savanorių grupę iš „Arkos“, „Tikėjimo ir Šviesos“ bei Vilijampolės socialinės globos namų, kuri dalyvavo popiežiaus Pranciškaus audiencijoje bei turėjo galimybę asmeniškai susitikti su Šventuoju Tėvu.

 

Kauno arkikatedroje jubiliejiniais metais kasdien vyko kunigų budėjimas. Arkivyskupijos kunigai nuo 15 val. iki 20 val. kasdien, daugiau kaip pusantro tūkstančio valandų per metus, laukė žmonių ir jiems patarnavo klausydami išpažinčių ar dvasiniais pokalbiais (valandą iki kunigų budėjimo pradžios žmonėms patarnaudavo taip pat ir vienuoliai bei pasauliečiai). Kunigų budėjimas po jubiliejinių metų uždarymo arkikatedroje rengiamas penktadieniais, nuo 16 iki 20 val. 

Kauno arkikatedroje per gavėnią buvo surengta akcija „24 valandos Viešpačiui“, atsiliepiant į popiežiaus iniciatyvą plačiai skelbti apie visiems prieinamą Viešpaties gailestingumą.

Ši žinia ne sykį per metus buvo nešama ir nuteistiesiems – juos ganytojai kartu su „Carito“ savanoriais lankė Pravieniškų kolonijoje bei nuteistųjų ligoninėje, su jais taip pat švenčiant ir kalinių jubiliejų lapkričio mėnesį.

Minint Pasaulinę ligonių dieną VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje pašventinta nauja koplyčia. Jai suteiktas Šiluvos Dievo Motinos Ligonių Sveikatos titulas.

Mūsų ganytojai ėjo arčiau prie žmonių susitikdami su jais senamiesčio kavinėse, vakaruose, kurie buvo pavadinti „Klausk vyskupo“. Kauniečius kvietė ir kiti miesto misijų renginiai: „Kunigai kavinėse“, šlovinimo vakarai ir malda už miestą bei jo gyventojus.

Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados komanda rengė ugdymo seminarų ciklą „Bažnyčios misijos džiaugsmai ir iššūkiai“ parapijų zakristijonams, referentėms, vargonininkams, maldos grupių vadovams, kuris bus tęsiamas ir 2017 metais. Parapijose rengtos Misijų (Atsinaujinimo) dienos. Jaunieji arkivyskupijos ministrantai buvo kviečiami į vasaros stovyklas.Arkivyskupijos Šeimos centras toliau buria šeimas, tęsia sutuoktinių savanorių rengimą sužadėtinių palydėjimui į Santuoką ir kt.  Naujų tarnystės galimybių ieško arkivyskupijos Caritas bei muziejus. Jaunimas centras kūrybiškais, jaunatviškais būdais ieško kelių Viešpačiui ateiti į jaunų žmonių širdis. Jono Pauliaus II piligrimų centras piligrimystės keliais veda ne tik Lietuvoje. Arkivyskupijos jaunimas dalyvavo Pasaulio jaunimo dienose Krokuvoje. 

Vasario 14-ąją „Žalgirio“ arenoje į Kauno arkivyskupijos kvietimą drauge švęsti Šv. Valentino dieną KITAIP – šįmet su Dievo gailestingumo žinia – atsiliepė bemaž 6 tūkst. dalyvių, daugiausia jaunų žmonių iš visos Lietuvos.

Išskirtinis ne tik arkivyskupijos bendruomenei, bet ir visai Lietuvai buvo Kunigų seminarijos Kaune 150 metų gyvavimo jubiliejus, iškilmingai minėtas šių metų balandį.

Balandį šventėme ir jubiliejinę Atsinaujinimo dieną. Jau dvidešimt metų Kaune „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės organizuojamos Atsinaujinimo dienos pasižymi dalyvių gausa iš visos Lietuvos.

Minint Pasaulinę gyvybės dieną, „Gyvybės apdovanojimų 2016“ nominacija už jaunimo ugdymą buvo skirta prie arkivyskupijos Jaunimo centre veikiančiam jaunimo judėjimui „Esi vertas daugiau“.

Gegužės pradžioje Gyvenimo ir tikėjimo institute pradėta ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų ugdymo programa. 

Gegužę bendrystės ir mokinystės džiaugsmą Kaune, RElaY tarptautinėje lyderystės konferencijoje „Misionieriaus apsisprendimas“, šventė daugiau nei 200 dalyvių iš 20-ies Europos valstybių.

Gegužės 22 d., Švč. Trejybės sekmadienį, dėkojome Dievui už arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus vyskupystės bei arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo kunigystės jubiliejus.

Šiemet kartu su kitomis Lietuvos vyskupijomis minėjome arkivyskupijos 90 metų įsteigimo jubiliejų. Jam buvo skirta visa jubiliejinių renginių savaitė (susitikimai su kunigais kavinėse, muzikos ir liudijimų vakarai Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centro kiemelyje). Šiai progai buvo skirtas ir antrasis mūsų diecezijos istorijoje sielovados simpoziumas „Taisykite Viešpačiui kelią!“ Jame per šimtą dvasininkų, vienuolių ir pasauliečių apžvelgė, kaip įgyvendinami jau beveik prieš dešimtmetį vykusio arkivyskupijos II sinodo nutarimai, kokia dabartinė padėtis ir patirtis naujomis visuomenės ir Bažnyčios gyvavimo aplinkybėmis. Gruodį Kauno arkivyskupas paskelbė ganytojiškąjį laišką „Štai aš, siųsk mane“ arkivyskupijos tikintiesiems, kuriame apibendrino simpoziumo siūlymus bei pakvietė ieškoti būdų, kaip patraukti žmones į bažnytines bendruomenes, o per jas ir prie Kristaus.

Birželio pradžioje šiemet minėtos 160-osios Švč. Jėzaus Širdies iškilmių įvedimo metinės, o Gailestingumo jubiliejaus kalendoriuje ši diena buvo paženklinta ir kaip Kunigų jubiliejaus diena. Ta proga Lietuvoje lankėsi Popiežiškojo Šv. Grigaliaus universiteto Romoje prorektorius kun. prof. Hansas Zollneris SJ. Kaune svečias skaitė pranešimus kunigų dvasiniam atsinaujinimui skirtose dienose.

Liepos pradžioje Kaune lankėsi apaštališkosios Penitenciarijos vadovas Kard. Mauro Piacenza, kuris vedė konferencijos kunigams apie Atgailos (Sutaikinimo) sakramentą, nuodėmklausio tarnystę, gailestingumą klausykloje ir kitus su atgaila susijusius klausimus.

Šiais metais Gailestingumo jubiliejaus iškilmes šventėme Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose Šiluvoje. Pagrindinę Šilinių dieną – rugsėjo 11 d. sekmadienį – meldėme Viešpaties gailestingumo dovanos – dvasinio atgimimo Lietuvai. Tądien pašventinta vėliava su Šiluvos Dievo Motinos atvaizdu, kuri vėliau padovanota Šiluvos koplyčiai švenčiant jos įkūrimo 50-metį nacionalinėje JAV šventovėje Vašingtone.

Gruodį arkivyskupijos kunigų konferencijoje apsilankęs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lớpez Quintana dalijosi, kokio kunigo reikia šiandien tikinčiųjų bendruomenėms.

Visi trys arkivskupijos ganytojai – arkivyskupas Lionginas Virbalas, vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas bei arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius – prieš Kalėdas jų džiaugsmingąją naujieną atnešė vargingiausiems miesto gyventojams. Ganytojai, arkivyskupijos „Carito“ bei miesto vadovai gruodžio 24 d. valgė Kūčių vakarienę su Kauno „Sriubos“ valgyklos lankytojais.

Į Piemenėlių Mišiose Kauno arkikatedroje Kūčių vakarą gausiai susirinkusius tikinčiuosius kreipęsis arkivyskupas Lionginas sakė: „Nuoširdžiai sveikinu visus, kurie laukėte Kristaus Gimimo švenčių, ruošėtės Viešpaties atėjimui, kurių širdys kupinos Dievo troškimo.“ „Per kiekvieną iš mūsų Dievas siekia kurti savo meilės, tiesos, teisingumo ir taikos istoriją. Suprasdami savo ribas ir vargingumą, ir mes, kaip piemenys, skubėkime pamatyti „kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“. Šią šventą Kalėdų naktį priimkime Jėzų, Taikos Valdovą, į savo širdis, šeimas, mūsų Bažnyčią ir pasaulį“, – linkėjo ganytojas.

O šv. Kalėdų sekmadienį arkivyskupijos bažnyčiose buvo skaitomas Lietuvos vyskupų sveikinimo laiškas, kuriame, be to, skelbiama ir kita džiugi naujiena, jog 2017 metais švęsime garbingojo arkivyskupo Teofilio Matulionio metus. „Bažnyčios istorijoje niekada netrūko išbandymų, neretai – žiauriausių persekiojimų. Krikščionybė neįsivaizduojama be drąsių savo brolių ir seserų, kurie tikėjimą liudijo aukodami savo gyvenimą. Vienas tokių – arkivyskupas Teofilius Matulionis“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas antrąją šv. Kalėdų dieną Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, kur buvo švenčiamos 12-osios šventovės konsekracijos metinės.

Be to, Kauno arkivyskupijos bendruomenė sausio mėnesį bendra maldos intencija melsis, kad tinkamai pasirengtume arkivyskupo Teofilio Matulionio beatifikacijai, gyvendami jo dvasia ir tikėjimu.

Gruodžio 31 d. padėkos Mišiose Kauno arkikatedroje dėkojome Dievui už praėjusius metus.

Apie 2016-uosius – datos ir faktai – ir svetainės skiltyje „Arkivyskupijos istorija“ >>

Įsimintiniausios akimirkos – atnaujintoje 2016 m. fotogalerijoje >>
 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune