Kunigų skyrimai
Paskelbta: 2012-09-24 10:55:17

Kun. Massimo BIANCO SDB atleistas iš Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos klebono pareigų ir pareigos aptarnauti Karčiupio koplyčią.

Kun. Jacek PASZENDA SDB paskirtas Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos klebonu.

Aptarnauti Karčiupio koplyčią paskirtas Rumšiškių parapijos klebonas kun. Kazys GRAŽULIS.

Kun. Gytis STUMBRAS paskirtas KMU Klinikų kapelionu, paliekant eiti Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaro pareigas.

Kun. Gintaras Vincentas TAMOŠAUSKAS OFM Cap. atleistas iš Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos klebono pareigų ir paskirtas šios parapijos vikaru.

Kun. Tomasz PILCH OFM Cap. atleistas iš Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos vikaro pareigų ir paskirtas šios parapijos klebonu.

Kun. Ramūnas NORKUS, Telšių vyskupo sutikimu, paskirtas Kauno kunigų seminarijos (ir sykiu Telšių seminarijos) parengiamojo kurso Šiluvoje vadovu.

Kun. Virginijus BIRJOTAS paskirtas Kauno arkivyskupijos Caritas direktoriumi dar vienai 4 metų kadencijai, paliekant eiti Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos klebono pareigas.

Kun. Darius VARNELIS atleistas iš Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaro bei Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinės mokyklos kapeliono pareigų ir išleistas vienų metų poilsio.

Diak. Darius VASILIAUSKAS paskirtas diakono tarnystei Kauno arkikatedroje bazilikoje.

 

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško tikintiesiems gegužės mėnesį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune