Sutaikinimo pamaldos prie kryžiaus Kaune rengiantis 2013 LJD (2013 02 28)
Paskelbta: 2013-03-01 12:15:45

Vasario 28 d., paskutinį mėnesio ketvirtadienį, Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje jaunimas labai gausiai – per 200 jaunų žmonių – dalyvavo Sutaikinimo pamaldose prie kryžiaus rengdamiesi Lietuvos jaunimo dienoms, kurios šiemet birželį vyks Kaune. Be šio miesto moksleivių, studentų, į vakarą Pranciškonų bažnyčioje atvyko gausus būrys Kauno II dekanato jaunimo drauge su dekanu mons. Augustinu Paulausku (paminėtina, jog šis jaunimas  per visą gavėnią ketvirtadieniais drauge dalyvauja Sutaikinimo pamaldose vis kitoje šio dekanato bažnyčioje).

Sutaikinimo pamaldose prie kryžiaus su Taizé giesmėmis giedojo seserys benediktinės ir  br. Eugenijaus Puzynios SJ vadovaujamas jaunimo choras, kuris jau rengiasi giedoti šv. Mišių liturgijoje „Žalgirio“ arenoje per LJD (ketinama šį chorą suburti iš 100–150 narių).

Sutaikinimo pamaldoms vadovavo, Dievo žodį skaitė Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis. Aiškindamas Evangeliją jaunimui kun. A. Arštikaitis pabrėžė kantrią, nuolat laukiančią ir sykiu su žmogumi kenčiančią Dievo meilę: „Jėzus atskleidžia Tėvo veidą. Dievas nori gailestingumo, nori atsivertimo, o ne nusidėjėlio mirties. Nori kiekvieną iš mūsų atgręžti į save, kiekvieną iš mūsų susigrąžinti į savo glėbį.“

„Susitikime su Jėzumi jo žvilgsnis, jo širdis perveria mus kiaurai per mūsų kaukes ir parodo, koks aš esu iš tikrųjų, kas yra mano viduje. Toliau yra mano paties apsisprendimas: ar likti tokiam pat, ar pasikeisti?“ – sakė jaunimui kun. A. Arštikaitis, kviesdamas į susitaikymą su Dievu, kitais ir savimi. 

Jauni žmonės apie tai pamąstyti turėjo galimybę klausydamiesi 3 jaunuolių vėliau skaitomų sąžinės patikrinimo klausimų. Beveik dvi valandas tą vakarą patarnavusių 10 kunigų klausė jaunuolių išpažinčių.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune