Tikėjimo metams skirtas tikybos mokytojų metodinis renginys „Tavo veido, Viešpatie, ieškau!“ (Ps 27, 8) Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje (2013 02 26)
Paskelbta: 2013-03-07 14:54:14

Vasario 26 d. Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos namuose vyko arkivyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų metodinis renginys „Tavo veido, Viešpatie, ieškau!“ (Ps 27, 8), skirtas Tikėjimo metams.

Fotografija Violetos Juškienės

Susirinkusius pasveikino parapijos vikaras kun. Andrius Alminas. Kunigas teigė, kad dalydamiesi savo patirtimi tobulėjame ir augame. Svarbu, kad šis pasidalijimas būtų su meile, nes tikybos pamokos yra Dievo meilės oazė dykumoje. Mokytojas tarsi tarnas, padedantis vaikui atrasti tą oazę. Vikaras kun. Andrius Alminas kvietė tikybos mokytojus pasvarstyti: ką man reiškia ši tarnystė? Ar šią svarbią man pavestą misiją vykdau su meile?

Pasiklausyti ir pasidžiaugti besidalijančiais savo gerąja patirtimi tikybos mokytojais atvyko ir parapijos klebonas kun. Virginijus Pabrinkis.

Pal. Jurgio Matulaičio parapijos Metodinės tarybos narė ir A. Smetonos gimnazijos tikybos vyr. mokytoja Ilona Jurevičiūtė pristatė parapijoje vykstančią parapinę katechezę, esančias mokyklas ir jose dirbančius tikybos mokytojus.

Savo patirtimi dalijosi Kauno „Purienų“ vidurinės mokyklos tikybos vyr. mokytoja ses. Veronika Višimerskaitė. Mokytoja džiaugėsi kasmetine adventine susikaupimo diena, kurioje dalyvauja visa mokyklos bendruomenė. Ši susikaupimo diena vyksta vis kitoje Kauno miesto bažnyčioje. Mokiniams pristatoma bažnyčios istorija, architektūra, mokoma elgtis bažnyčioje, šv. Mišių metu, taip pat aukojamos šv. Mišios. Taip pat mokykloje jau tapo tradicija kiekvienais metais Kalėdoms puošti kiekvieną mokyklos kabinetą. Mokykloje tuomet tarsi vyksta gražiausio kalėdinio kabineto konkursas. Per šį kūrybinį procesą kiekvienas mokytojas, klasė išgyvena savitą Kalėdų džiaugsmą. Ses. Veronika Višimerskaitė mokykloje turi sakralinės raiškos būrelį, kuriame vaikai gieda grigališkąjį choralą. Mokytoja ypač pabrėžė muzikos kaip dvasinės ugdymo priemonės reikšmę. Pasidalijo savo pastebėjimais, kad dažnai neklusnus, nemokantis susikaupti vaikas mėgsta triukšmingą muziką, tad svarbu, kokią muziką ir kaip klauso vaikai. Taip pat mokytoja pastebėjo, kad šiandieninis jaunuolis ypač domisi seksualinės srities dalykais, tad labai svarbu ir lytiškumo ugdymas. Jam mokytoja skiria ypatingą dėmesį jau nuo 7 klasės.

Tikybos dėstymo patirtimi Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijoje pasidalijo tikybos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja Violeta Juškienė ir tikybos vyr. mokytoja Milda Mikulevičiūtė. Direktoriaus pavaduoja V. Juškienė pasidžiaugė ilgamečiu gimnazijos bendradarbiavimu su Tiberiados bendruomenės broliais, susitikimais tiek vienuolių bendruomenėje, tiek jų atvykimais į gimnaziją. Taip pat didelę reikšmę turi, pasak Violetos Juškienės, mokyklos samariečių būrelis, socialiai remtinų ir neįgalių vaikų „Atjautos“ būrelis, Panemunės senelių globos namų lankymas – tai padeda ugdyti jauną žmogų, pastebint kito žmogaus poreikius, negalias, nepriteklių. Gimnazijoje yra folkloro studija, kur giedamos senovinės lietuvių religinės giesmės. Taip pat mokykloje penktadienio vakarais vietoj diskotekų jaunimui vyksta liaudiškos vakaronės, į kurias susirenka apie 200 moksleivių. Tikybos vyr. mokytoja Milda Mikulevičiūtė pristatė parodomąją pamoką 11 klasei „Pašaukimas“.

Fotografija Violetos Juškienės

Taip pat parodomąją pamoką pradinukams apie dorybes ir ydas pagal Šventojo Rašto palyginimą apie turtuolį ir Lozorių (Lk 16, 18–31) pristatė VšĮ Kauno Montessori pradinės mokyklos tikybos mokytoja Raminta Kruopytė. Mokytoja supažindino, kaip skaityti Šventąjį Raštą mažiesiems, naudojantis prancūzų pedagogės praktikės Noelle le Duc metodiką.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune