Kauno arkikatedroje bazilikoje pristatyti kandidatai į nuolatinį diakonatą (2013 09 22)
Paskelbta: 2013-09-23 08:43:18

Rugsėjo 22 d., sekmadienį, per šv. Mišias Kauno arkikatedroje bazilikoje kartu Eucharistiją šventusios bendruomenės, savo šeimų bei Viešpaties akivaizdoje 7 vyrai išreiškė pasiryžimą 4 metus rengtis nuolatiniam diakonatui ir vėliau tarnauti Bažnyčiai nuolatinių diakonų luome.

Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui bei susirinkusiai bendruomenei kol kas tik Kauno arkivyskupijoje pradedamo nuolatinių diakonų rengimo kandidatus – septynis šeimas bei profesijas turinčius vyrus Nerijų Čapą, Darių Chmieliauską, Audrių Jasinską, Arūną Jurčių, Kastantą Lukėną, Beną Ulevičių ir Darių Venčkauską – pristatė Nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas kun. Kęstutis Genys.

Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas kun. Kęstutis Genys bei Marijos radijo programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS.

Homiliją pasakęs arkivyskupas kvietė visus pamaldų dalyvius dėkoti Dievui už tai, kad leidžia kartu su Juo dalyvauti pasaulio kūrime, kad jie gali pasitarnauti ir teikti džiaugsmo kitiems, būti palaimos ženklu visuomenėje, taip pat ragino prašyti pagalbos būti gerais Jo sukurtojo pasaulio prievaizdais, ištikimai Jam tarnauti.

Bendruomeninėje maldoje melstasi už kandidatus į nuolatinę diakonystę, kad jie būtų artimi Kristui ir tarnautų žmonėms atliepdami jų lūkesčius, kad klausytųsi Šventosios Dvasios balso, kad savo pavyzdžiu ir žodžiu stiprintų žmonių tikėjimą.

Šv. Mišių pabaigoje diakonystės kandidatus sveikinęs arkivyskupas palinkėjo ryžtingai siekti savo tikslo. Pasak ganytojo, pasiryžusiems tapti nuolatiniais diakonais reikėjo dvigubai daugiau drąsos – nors pasaulyje Katalikų Bažnyčioje  jau tarnauja dešimtys tūkstančių diakonų, šie vyrai pirmieji Lietuvoj eis tuo keliu. Tad tikinčiųjų bendruomenė paraginta melstis ne tik už kunigus, vienuolius, bet ir už būsimus nuolatinius diakonus, Viešpaties pakviestus į tokį tarnavimo Bažnyčiai kelią. 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune