Padėka už praėjusius metus ir malda už taiką Kauno arkikatedroje: „Reikia pasitikėjimo, vilties ir meilės, kad sugebėtume pasauliui skelbti taikos žinią“ (2016 12 31–2017 01 01)
Paskelbta: 2017-01-02 13:08:57

Gruodžio 31-ąją, paskutinės senųjų metų dienos vakarą, Kauno arkikatedroje bazilikoje Padėkos šv. Mišiose dėkota Dievui už praėjusius metus, visas Viešpaties dovanas su pasitikėjimu žvelgiant į ateitį bei meldžiant Jo palaimos ateinantiems 2017-iesiems.

Šv. Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas susirinkusius kauniečius, visą švenčiančią bendruomenę kvietė prisiminti svarbesnius metų įvykius, patirtą džiaugsmą, pamąstyti apie Viešpaties dovanojamą laiko dovaną.

Nors, ganytojo homilijos žodžiais, metai nebuvo lengvi Lietuvai ir pasauliui, šloviname Viešpatį už tai, ką Jis nepaliaudamas daro gera. Praėję Gailestingumo jubiliejaus metai skatino ir mus Gailestingojo Tėvo pavyzdžiu daryti gerus darbus. Svarbu ir kitais metais iš mažų gerumo sėklų auginti darnos, solidarumo su kitais medžius.

„Jei norime prasmingai gyventi, jei nenorime, kad laikas nusineštų mus lyg šiaudelius, reikia matyti tai, kas vyksta, ir turėti stebėtis gebančią širdį. Taip daro Marija, tyloje apmąstydama savo gyvenimo įvykius, stengdamasi suprasti giliausią ir tikriausią jų prasmę. To reikia ir mums, nuolat skubantiems, susirūpinusiems statyti, gaminti, pelnyti... Apmąstyti, medituoti reiškia ne tik prisiminti tai, kas atsitiko, bet ir įsileisti į širdies vidų, ieškoti giliausios prasmės, kurią teikia Dievas ir kurią atranda turintis tikėjimo ir meilės žvilgsnį“, – sakė arkivyskupas savo homilijoje, o ją užbaigė Araono žodžiais – „VIEŠPATS telaimina ir tesaugo tave! Teleidžia VIEŠPATS šviesti tau savo veidą ir tebūna tau maloningas! Tepažvelgia VIEŠPATS į tave maloniai ir tesuteikia ramybę!“ (Sk 6, 24–26) – melsdamas palaminimo visiems susirinkusiems, jų šeimoms, artimiesiems, Kauno miestui ir arkivyskupijai, visai mūsų šaliai, jos žmonėms, kurie siekia visų gerovės (visą tekstą žr. >>)

Šių Mišių pabaigoje buvo sugiedotas padėkos himnas „Tave, Dieve, garbinam...“

Sauso 1-ąją šventėme Švč. M. Mariją Dievo Gimdytoją, minėdami ir  Pasaulinę taikos dieną meldėme taikos mūsų dabarčiai ir ateičiai. Pirmoji Naujųjų metų diena kaip maldos už taiką diena popiežiaus Pauliaus VI kvietimu nuo 1968 metų šiemet minima jau 50-ąjį kartą.

Kauno arkikatedroje šv. Mišiose Kauno arkivyskupas L. Virbalas atkreipė dėmesį į Šventojo Tėvo Pranciškaus kvietimą visiems – katalikams ir nekatalikams – „paversti aktyvų nesmurtą taikos politikos stiliumi“, nes tai būdas parodyti, kad vienybė galingesnė ir vaisingesnė už konfliktus.

„Kiekvienas galime prisidėti prie taikos kūrimo, kurdami ją savo širdyse ir aplinkoje. Gimusį Jėzų aplankę piemenys „grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta“ (Lk 2, 20). Dievas gerąją Jėzaus gimimo ir žmonijai teikiamos meilės bei taikos naujieną patikėjo ne kokioms nors galingoms žiniasklaidos priemonėms, o paprastiems ir nuolankiems žmonėms, kurie pasijuto esą mylimi.

Reikia pasitikėjimo, vilties ir meilės, kad sugebėtume pasauliui skelbti taikos žinią, priimti gimusį Dievo Sūnų, kuris visiems perteikia Dievo šypseną. Esame kviečiami su paprastu pasitikėjimu, be pesimizmo ir apsimetimo skelbti pasauliui švenčiamą slėpinį“, – sakė arkivyskupas savo homilijoje >> arkikatedroje pirmąją Naujųjų metų dieną susirinkusiems malda už taikią visų ateitį pradėti naujo Viešpaties dovanojamo laiko.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune