VELYKNAKTIS arkikatedroje: „Šiandien yra mūsų vilties šventė.“ (2017 04 15)
Paskelbta: 2017-04-17 13:31:18

Nuotraukos Gintaro ČESONIO ir Silvijos KNEZEKYTĖS

Balandžio 15 d. vakarą pilnose arkivyskupijos bažnyčiose, švęsdami pačią iškilmingiausią metuose liturgiją, kai pašventinama ugnis ir uždegama Velykų žvakė, atnaujinami Krikšto pažadai ir sveikinami Krikštą priėmusieji katechumenai, Velyknakčio dalyviai sulaukė Dievo pažadų išsipildymo, išgirdo gerąją Kristaus Prisikėlimo naujieną ir jau giedojo džiaugsmingąjį „Aleliuja“, sveikindami Prisikėlusįjį ir vieni kitus su Jo atneštos ramybės palinkėjimu. Minios žmonių dalyvavo ir pamaldose Velykų rytą balandžio 16-osios sekmadienį, ėjo velykines procesijas aplink šventoves. Sekmadienį bažnyčiose buvo skaitomas Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas šv. Velykų proga >>.

Kauno arkikatedroje bazilikoje Velyknakčio keturių dalių – Žiburių, Žodžio, Krikšto bei Aukos – liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Ją drauge šventė arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kun. Robertas Grigas, patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai. Gausūs Velyknakčio dalyviai meldėsi už 8 suaugusius katechumenus (3 moteris ir 5 vyrus), priimančius Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentus, ir džiaugsmingai, plojimais pasveikino juos tapus Katalikų Bažnyčios nariais.

Dar prieš Velyknaktį žmonių buvo gausu arkikatedroje, kiti supo laužą Rotušės aikštėje greta arkikatedros, kur prasidėjo Žiburių liturgija. Arkivyskupas čia pašventino ugnį ir nuo jos uždegė Velykų žvakę, joje prieš tai įrėžiant „alfa“ ir „omega“ – Kristų kaip pradžią ir pabaigą bei 2017-uosius Viešpaties metus.

Procesijoje per aikštę atnešta į arkikatedrą ši Velykų žvakė – pats Kristus-Šviesa –netrukus apšvietė šventovės skliautus ir įžiebė žvakes žmonių rankose šios šventosios nakties budėjimui, atvėrė jų širdis velykiniam Kristaus prisikėlimo slėpiniui.

Žodžio liturgijos skaitiniai vienas po kito pasakojo išganymo istoriją nuo pat sukūrimo ir pamažu vedė į Naujojo Testamento laikus. 

Kristaus Prisikėlimo žinios nujautimu jau alsavo velykinis šlovinimo himnas su džiaugsminguoju „Aleliuja“, o netrukus šią esminę krikščionio gyvenimui naujieną jau liudijo prel. V. S. Vaičiūno paskelbtos Evangelijos pagal Matą įstabieji angelo žodžiai moterims: „Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs“ (Mt 28, 5–6).

„Sulaukėme Velykų žinios, Prisikėlimo žinios! Mus supa ypatinga nuotaika – po gavėnios, Didžiojo penktadienio dramos šį vakarą susirinkome švęsti vilties, švęsti to, ką tik Dievas gali suteikti – gyvenimo pergalės prieš mirtį!“ – dalijosi velykiniu džiaugsmu arkivyskupas Lionginas, atkreipdamas dėmesį velykinį himną, kuriame net dvylika kartų nuskambėjo žodis „naktis“. Tačiau ši naktis palaiminga – nakties tamsą, nežinią, baimę išsklaido Kristaus šviesa.

Arkivyskupo homilijos žodžiais, prisikėlęs Viešpats yra su kančios ženklais – su rankomis, pervertomis vinimis. Su kančios ženklais savo kūne Jis ateina į šį netobulą pasaulį, kuriame daug nerimą keliančių įvykių, be to, nei vienas nežinome, kas mūsų laukia ateityje. Tačiau, pasak ganytojo, ir sunkumai, kančios tampa gyvybės medžiu kiekvienam, kas tai neša su Kristumi.

„Viešpats yra su mumis ir mūsų nenuvils niekada. Tai mūsų vilties pagrindas. Kaip sakė popiežius Pranciškus, krikščioniška viltis „nėra paprastas optimizmas ar psichologinis nusiteikimas, padrąsinantis kvietimas. Krikščioniška viltis yra dovana, kurią Viešpats mums suteikia, jei išeiname iš savęs ir atsiveriame Jam. Ši viltis neapgauna, nes Dvasia buvo išlieta mūsų širdyse. Guodėjas nepateikia visko gražiai, nepanaikina blogio burtų lazdele, tačiau išlieja tikrą gyvenimo jėgą, kuri yra ne problemų nebuvimas, bet tikrumas, jog visada esame mylimi ir kad Kristus mums atleidžia, kad Jis dėl mūsų nugalėjo nuodėmę, mirtį ir baimę. Šiandien yra mūsų vilties šventė, šiandien švenčiame tą tikrumą; niekas ir niekada negalės mūsų atskirti nuo Jo meilės“ (iš popiežiaus Velyknakčio homilijos).

Tegul šią naktį Velykų šviesa apšviečia mus visus, o ypač tuos, kurie priima Krikštą ir yra sutvirtinami Viešpaties Dvasia. Viešpaties teikiama viltis tegul teikia drąsos žengti su Kristumi kiekvieną dieną“, – sakė homiliją užbaigdamas ganytojas.

Po homilijos arkivyskupas suteikė Krikštą ir Sutvirtinimą aštuoniems jauniems žmonėms, kurie rengėsi tapti krikščionimis katechumenate. Visi pamaldų dalyviai vėliau atnaujino ir savo pačių Krikšto pažadus, iš naujo pasiryždami būti Dievo vaikais, gyventi Jo vaikų gyvenimą prisikėlusio Viešpaties šviesoje.

Jau Prisikėlusio Kristaus artumoje buvo švenčiama iškilminga Eucharistija. Labai daug žmonių, būdami susitaikę su Dievu velykine išpažintimi, joje priėmė šventąją Komuniją abiem pavidalais, palaimingai išgyvendami jų širdis pripildančią Kristaus ramybę, viltį, džiaugsmą, kad tuo paskui dalytųsi su kitais.

Liturgijos pabaigoje darsyk pasveikinęs visus atėjusius ir kartu sulaukusius šv. Velykų, ypač jaunuosius krikščionis, Kauno arkivyskupas L. Virbalas suteikė ganytojiškąjį palaiminimą.

 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune