Antrasis ugdymo seminaras bažnyčių tarnautojams iš ciklo „Kad Tavo namuose būtų gera ir jauku“ (2017 06 01)
Paskelbta: 2017-06-01 16:59:19

Nuotrauka Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Birželio 1 dieną seminaruose bažnyčių tvarkytojams (jie vyko arkivyskupijos kurijoje) kalbėta apie patarnavimus Jėzaus pavyzdžiu bei darbą ir maldą. Seminarus vedė kun. Artūras Kazlauskas ir ses. Romualda Alma Vabuolaitė FDCJ. Tai jau antrasis seminaras bažnyčių valytojams, skalbėjams ir kitiems svarbius darbus bažnyčiose atliekantiems žmonėms atkreipiant dėmesį, kokia svarbi kiekvieno jų tarnystė, kaip svarbu kiekvieną patikėtą darbą atlikti su džiaugsmu. Ugdymo ciklo seminarus „kad Tavo namuose būtų gera ir jauku“ sielovados bendradarbiams organizuoja arkivyskupijos kurija.

Apie tarnystę kalbėjęs ir pradžioje Tridentinės Bažnyčios modelį aptaręs kun. A. Kazlauskas perėjo prie dabartinės situacijos, kas pasikeitė Bažnyčioje po Vatikano II Susirinkimo. Jos centre (ne viršuje, kaip mokyta anksčiau) yra Kristus, ir būtent todėl visi Bažnyčios nariai yra santykyje ir visi lygūs Dievo akyse. Kiek mylime, tiek arti Dievo ir esame, nepriklausomai nuo pareigų. Meilė yra svarbiausia ir ji nėra jausmai, bet noras patarnauti, kad kitas būtų laimingas. Tarnystė remiasi kojų plovimu – jei nemokėsi priimti Jėzaus patarnavimo, nemokėsi patarnauti kitam. „Daryti dėl Dievo negalima, viską reikia daryti su Dievu“, – sakė kun. Artūras Kazlauskas.

Ses. A. Vabuolaitė FDCJ dalijosi tema, kaip darbą paversti malda. Malda visada yra susitikimas su Dievu, nepriklausomai nuo mūsų maldos formos. Šis susitikimas būtinas, kaip būtinas ir susitikimas su kitu asmeniu. Dievas yra laisvas reaguoti į mūsų planus ir norus ir juos keisdamas Jis daro tai mūsų naudai. Dievas nekuria kopijų, su mumis bendrauja ne kaip su kopija, bet kaip su asmeniu, kaip su atskiru savo kūriniu. Pasak ses. Almos, ne patiems reikia kurti maldos formas, bet leisti Dievui per Šventąją Dvasią melstis mumyse. Melsdamiesi esame Švenčiausiosios Trejybės slėpinyje. Dievas yra mūsų Tėvas, iš Jo mes viską gauname per Šventąją Dvasią. Per gimtąją nuodėmę esame ištrūkę iš Dievo glėbio – Jėzus per kryžių mus sugrąžino į Tėvo glėbį.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune