Diakonų šventimai arkikatedroje (2017 06 11)
Paskelbta: 2017-06-12 08:04:35

Birželio 11 d., Švenčiausiosios Trejybės sekmadienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant pagrindines šv. Mišias daugiau kaip dešimties dvasininkų bei gausiai dalyvavusių tikinčiųjų akivaizdoje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas diakonais įšventino du Kauno kunigų seminarijos klierikus – Vincentą Lizdenį ir Emilį Vasiliauską.

„Diakonas – graikiškai „tarnas“. Būti tarnu – tai ir kiekvieno krikščionio uždavinys Kristaus pavyzdžiu patarnauti ir elgtis su žmonėmis, kaip Kristus elgėsi – su meile ir švelnumu“, – prieš šv. Mišias sakė vyriausiasis arkikatedros ceremonijarijus kun. Artūras Kazlauskas, trumpai apibūdindamas susirinkusiai bendruomenei diakonų tarnystę Bažnyčioje, būsimų šventimų apeigų liturgiją bei pakviesdamas drauge melstis, širdimi dalyvauti joje ir dėkoti Dievui.

Kandidatus į diakonus liturgijos pradžioje, paliudydamas jų vertumą būti išrinktiems į diakonų luomą, arkivyskupui pristatė Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas. Paskelbęs apie diakonų išrinkimą, arkivyskupas Lionginas pasakė homiliją, kreipdamasis į dieviškųjų Asmenų meilės ir bendrystės slėpinio susirinkusius švęsti tikėjimo brolius ir seseris ir ypač į šventinamuosius, jų tėvus, seminarijos vadovybę.

„Žmogaus pašaukimas taip pat yra slėpinys. Dievas visus kviečia į savo meilės artumą, o kai kuriuos išsirenka ypatingai draugystei, išskirtiniam uždaviniui atlikti. Sveikinu Jus, Emili ir Vincentai. Po ilgo ir reiklaus maldos bei ugdymo kelio esate čia, prašydami įšventinti jus diakonais.“, – sakė arkivyskupas, padėkodamas jų tėvams, artimiesiems, seminarijos rektoriui, kitiems ugdytojams bei visiems katalikams, ypač kunigams, kurie buvo šiems jauniems žmonėms įkvėpimas ir pavyzdys rinktis kunigystę.

„Šiandien jūs gaunate Kristaus kunigystės pamatus“, – kalbėjo arkivyskupas, pabrėždamas diakonystės esmę – tarnavimą, kuris būdingas visiems šventimų laipsniams – tiek diakono, tiek kunigo, tiek vyskupo, nes pats Jėzus „atėjo tarnauti, o ne kad Jam būtų tarnaujama“. Dievo meilė amžina ir visuotinė, neapribota laiko ir žmonių. Ši meilė Jėzuje tampa tarnavimu. Meilė neatskiriama nuo tarnavimo, o tarnavimas Dievui tampa tarnavimu kiekvienam žmogui, ypač silpnesniam, mažesniam, reikalingam pagalbos.

„Šventimai – tai ne didesnių galių suteikimas ar garbės pripažinimas Bažnyčioje, bet galimybė būti panašesniems į tarnaujantį Jėzų“, – sakė arkivyskupas. Ganytojas palinkėjo diakonams, kad jų tarnystė būtų laisva ir džiaugsminga kaip Jėzaus, kuris parodė savo meilę iki galo. Šventinamieji buvo pakviesti priimti trejybinę Dievo meilę ir būti jos ženklu kitiems, šito mokytis ir žvelgiant į garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio būtent tokios tarnystės ir gyvenimo pavyzdį (visą homiliją skaityti čia >>).

Visų Šventųjų litanijos invokacijomis šaukiantis šventųjų užtarimo diakonai meldėsi prie altoriaus guldami kniūbsčiomis ir tuo išreikšdami visišką atsidavimą Dievui. Vėliau arkivyskupas rankų uždėjimu ir malda įšventino klierikus Vincentą ir Emilį diakonais.

Bičiulių apvilkti naujais liturginiais drabužiais – dalmatikomis (tai labai senas, dar IV amžiuje popiežiaus Silvestro I įteisintas diakonų liturginis drabužis) diakonai Vincentas ir Emilis prie altoriaus priėmė jiems įteiktą Evangelijų knygą su siuntimu eiti ir skelbti Gerąją Naujieną. Naujieji diakonai buvo pasveikinti ramybės pabučiavimu. Kristaus ramybės palinkėjimu vieni kitus pasveikino ir susirinkusieji arkikatedroje, o savo džiaugsmą ir pasveikinimą išliejo ilgais plojimais.

Diakonai Emilis ir Vincentas vėliau patarnavo Eucharistijos liturgijoje, kuriai vadovavo arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Aurelijus Žukauskas, kun. Artūras Kazlauskas, kiti kunigai. Duonos ir vyno atnašas Eucharistijai atnešė diakonų mamos.

Po šv. Mišių arkikatedros šventoriuje diakonų laukė gausus juos sveikinančių žmonių būrys.

Diakonai paskirti atlikti sielovadinės tarnystės į parapijas. Diakonas Vincentas tarnaus Raudondvario parapijoje, o diakonas Emilis – Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje. 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune