Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų konferencija užbaigti mokslo metai (2017 06 09)
Paskelbta: 2017-06-12 21:36:51

Birželio 9 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų mokslo metų užbaigimo konferencija „Tikėjimas, kurį mes gavome kaip dovaną, yra šventas paveldas, kurį turime perduoti kitiems“ (šv. Jonas Paulius II).

Konferencijoje dalyvavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas doc. dr. Artūras Lukaševičius, dekanato parapijų ir rektoratų tikybos mokytojai ir katechetai.

Mokytojams sveikinimo žodį tarusi Kauno I dekanato katechetikos centro vadovė Nijolė Kulėšienė palinkėjo stiprybės atliekant savo misiją, gražaus pasidalijimo metų veiklos patirtimi, padėkojo už bendradarbiavimą ir atliktus darbus, pasidžiaugė, kad ši vasara turtinga išskirtinių Dievo dovanų Lietuvių tautai – tai būsimos Lietuvos jaunimo dienos Vilniuje ir arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija, o dalyvavimas šiuose renginiuose praturtins kiekvieno tikinčiojo dvasią.

Konferencijos dalyvius pasveikino Kauno „Saulės“ gimnazijos vaikinų vokalinis ansamblis, kurio vadovas – muzikos mokytojas Ugnius Ciprisevičius. Vaikinai pasveikino mokytojus daina, padovanojo gėlių ir žvakučių ir pakvietė jas uždegti bazilikoje kaip padėką Dievui už praėjusius mokslo metus.

Pirmoje konferencijos dalyje kalbėjęs doc. dr. Artūras Lukaševičius pateikė savo įžvalgų apie tikybos pamokose dėstomą lytiškumo ugdymo ir jaunimo rengimo šeimai programą. Buvo apžvelgti programos uždaviniai, atkreiptas dėmesys į Lietuvos vyskupų laišką katechetams ir tikybos mokytojams, kuriame sakoma: „Visada drąsiai, be jokios baimės pateikite Kristaus Evangelijos mokymą apie žmogų, turintį Dievo jam suteiktą prigimtį, apie šeimą kaip vyro ir moters neišardomos meilės sąjungą, apie santuoką, kylančią iš šios meilės. Mes, katalikai, turime ne tik teisę į savo pažiūras, bet ir paties Kristaus įpareigojimą jas pristatyti pagarbiai, argumentuotai ir su meile.“

Mokytojai aktyviai dalyvavo diskusijoje, kurioje pasidalyta patirtimi ir iškelti pagrindiniai akcentai, kaip subtiliai ir tinkamai perduoti jaunimui tikėjimo žinią apie tvirtos šeimos pagrindą ir žmogaus gyvybės, kaip Dievo duotos dovanos, išsaugojimą.

Antrąją konferencijos dalį tema pagal šv. Jono Pauliaus II žodžius „Tikėjimas, kurį mes gavome kaip dovaną, yra šventas paveldas, kurį turime perduoti kitiems“ vedė Kauno I dekanato dekanas mons. Grigaravičius.

„Mieli tikybos mokytojai ir katechetai, kurie esate pašaukti labai svarbiai misijai – ugdyti jauno žmogaus sielą, vesti juos Dievo pažinimo ir tikėjimo keliu. Tai viena kilniausių švietimo ir auklėjimo profesijų, nes tikėjimas yra pats brangiausias turtas, kurį galime perduoti ateities kartoms, tai pagalba vaikams, paaugliams, jaunimui pažinti Dievą, Jo Sūnų Jėzų Kristų.

Konferencijos šūkiu pasirinkta šv. popiežiaus Jono Pauliaus II ištarmė „Tikėjimas, kurį mes gavome kaip dovaną, yra šventas paveldas, kurį turime perduoti kitiems“ puikiai nusako jūsų darbo specifiką, darbo kryptį, jums keliamą pagrindinį uždavinį – perduoti jaunam žmogui tikėjimą į Dievą, Jo Sūnaus atneštąja Gerąja Naujiena – kad Dievas yra Meilė ir Gailestingumas... Linkiu būti tinkamais pavyzdžiais savo bendruomenėse, savo gyvenime. Būkite kantrūs visuose išmėginimuose, kuriuos sutinkate savo gyvenimo kelyje“, – linkėjo monsinjoras mokytojams.

Vėliau mokytojai ir katechetai bendravo prie arbatos puodelio ir susibūrė bendrai nuotraukai.

Paskui konferencijos dalyviai dalyvavo šv. Mišiose. Liturgijoje mokytojai skaitė skaitinius, savo maldavimus išsakė bendruomeninėje maldoje, melsdami Dievo malonių visiems, tą dieną dalyvavusiems ir negalėjusiems atvykti tikybos mokytojams bei katechetams, ir tiems, kurie jau yra iškeliavę į amžinybę.

Dekanas mons. V. Grigaravičius palaimino mokytojus sakydamas: „Užbaigdami šiuos mokslo metus, pamąstykite, kaip pradėsite ateinančius, kokiu būdu pasibelsite į jaunų žmonių širdis, kad jie gyvai priimtų Dievo žodį, įtikėtų ir savo patirtimi pasidalytų savo aplinkoje, šeimose.“

Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune