Kauno akademinės sielovados vadovai aptarė nuveiktus darbus (2017 06 14)
Paskelbta: 2017-06-17 18:33:52

Birželio 14 d. Kauno akademinės sielovados vadovai susirinko į paskutinį bendrą praėjusių mokslo metų posėdį. Posėdyje dalyvavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kapelionas mons. Artūras Jagelavičius, Kauno technologijos universiteto kapelionas kun. Petras Pichas, Aleksandro Stulginskio universiteto kapelionas kun. Rimantas Baltrušaitis, LSMU sielovados koordinatorė teol. lic. Raimonda Janušauskaitė, KTU sielovados koordinatorė Simona Aleksynaitė, VDU sielovados koordinatorė Šarūnė Daugerdaitė, ILK sielovados vadovė dr. Vilija Karaliūnaitė.

Šį kartą sielovadininkai susirinko ne Kauno arkivyskupijos kurijoje, kaip įprasta, bet išvykoje – kitame Nemuno krante, svečiuose pas Vilkaviškio vyskupijos kolegas. Susitikimas prasidėjo ASU Šventosios Dvasios koplyčioje, kur svečiai ir susirinkusieji universiteto bendruomenės tikintieji, pasimeldę Švč. Jėzaus Širdies litaniją, šventė Eucharistiją, dėkodami Dievui už praėjusių mokslo metų akademinės sielovados vaisius.

Šv. Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupas L. Virbalas homilijoje atkreipė dėmesį į tai, kad Kristus mus kviečia vykdyti Naujosios Sandoros tarnystę – ne raidės, bet Dvasios tarnystę. Anot ganytojo, per Mozę duotasis Senojo Testamento Įstatymas buvo įrašytas į akmens plokštes, o tai atspindi „kietą“, nepajudinamą Įstatymo charakterį. Naujoji Sandora paliečia žmogaus širdį ir joje pasilieka su Kristaus Dvasia, kuri džiugina sielą, įgalina mylėti, kurti, tarnauti. Įstatymą reikia vykdyti, bet ne raidiškai, o klausantis širdies balso. Atgimusi širdis negali Dvasios turtų pasilikti vien sau, ji trokšta nešti Gerąją Naujieną kitiems. Todėl, arkivyskupo mintimi, planuojant ateinančių metų darbus ne tiek svarbu organizuoti vis daugiau renginių, kiek svarbu jau pradėtus vykdyti naujai – su gilesnėmis įžvalgomis ir evangeline dvasia.

Po šv. Mišių apibendrinti atliktų darbų ir planuoti naujų akademinės sielovados komanda vyko pas ASU kapelioną kun. Rimantą Baltrušaitį į Tabariškių (Ringaudų) parapiją. Aplankius gražią ir jaukią Kristaus Karaliaus titulą turinčią bažnytėlę, buvo aptarti 2016–2017 mokslo metais kartu organizuoti renginiai – jų aktualumas ir sunkumai, sėkmingi ir taisytini momentai. Taip pat buvo pradėta planuoti ateinančių mokslo metų veikla, pasiskirstyta atsakomybė. Susirinkimas baigėsi vaišėmis nuostabioje gamtos aplinkoje.

Kauno akademinės sielovados informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune