Pirmajame Evangelizacijos mokyklos savaitgalyje – atsivertimo ir motyvacijos temos (2018 02 02–04)
Paskelbta: 2018-02-08 12:51:46

Vasario 2–4 d. Kaune, Šv. Jono Krikštytojo centre, antruosius gyvavimo metus pradėjo arkivyskupijos kurijos organizuojama Evangelizacijos mokykla. Į pirmąjį savaitgalį susirinko 26 į mokyklą atrinkti (pagal anketas) dalyviai iš 5 vyskupijų: Kauno, Kaišiadorių, Telšių, Vilkaviškio ir Vilniaus. Į evangelizacinius mokymus susirinko jauni ir jau brandaus amžiaus krikščionys katalikai, siekiantys augti savo tikėjime, mokytis užsidegusia Jėzaus meile savo širdimi dalytis su kitais. Mokyklos savaitgalį padėjo surengti 5 žmonių, pernai įsitraukusių į mokyklos veiklą, komanda.

Šio savaitgalio temos buvo skirtas pirmutiniam evangelizacijos motyvui – Jėzaus meilei bei atsivertimui. Kaip asmeninis atsivertimas veda į misionierišką atsivertimą, remdamasi popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju paraginimu Evangelii gaudium apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje, kalbėjo Evangelizacijos mokyklos vadovė, kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė. Ji pasidalijo mintimis apie Bažnyčios užduotį – būti misionieriška per užsidegusius savo narius, kurie, patyrę asmeninį susitikimą su Jėzumi ir atsivertimą, netveria džiaugsmu ir troškimu eiti ir dalytis su tais žmonėmis, kurie nepažįsta Kristaus.

Kaip iš naujo išgyventi Dievo meilę, Jo išgelbėjimo žinią, apie nuodėmę ir atgailą, asmeninį atsivertimą, dalijosi Saulius Arbočius, šiuo metu talkinantis užsienio lietuvių sielovadoje. Mokymuose kalbėta apie maldą ir Dievo valią, kaip eiti ir dalytis su kitais, be to, aptariant, kaip atsakyti į žmonių dažniausiai užduodamus „sunkius“ klausimus apie Dievą ir tikėjimą (pvz., atskleidžiant Bažnyčios požiūrį į evoliuciją ir pan.).

Savaitgalio dalyviai dalį laiko skyrė maldos bendrystei. Jie galėjo susitaikyti su Dievu atlikdami asmenines išpažintis, kurių klausė kun. Artūras Kazlauskas ir mokyklą aplankęs arkivyskupas Lionginas Virbalas. Šv. Jono Krikštytojo centro koplyčioje mokyklos dalyviai vasario 3 d. šventė arkivyskupo vadovaujamą Eucharistiją. 

Savo homilijoje šį pirmąjį, Mergelės Marijos garbei skirtą mėnesio šeštadienį ganytojas atkreipė dėmesį į Dievo žodį, kalbantį apie išmintingą, įžvalgią, nuovokią širdį, kurią Viešpats dovanoja karaliui Saliamonui (plg. 1 Kar 3). Tokią širdį Viešpats dovanoja ir Mergelei Marijai. Ji širdimi priėmė tai, ką Viešpats jai sakė. Dievas duoda daugiau arba ne to, ko prašome. Išmintinga tikėti, kad Viešpats gali apdovanoti ir tuo, ko mes dar nesuvokiame, nepažįstame.

Kalbėdamas apie lūkesčius, su kuriais žmonės atėjo į šią mokyklą, arkivyskupas pabrėžė ne kažkokių ypatingų, „gudrių“ metodų svarbą, bet nuovokumą ir atvirumą Dievui.

„Pirmiausia melskime nuovokios širdies, o paskui – kad Viešpats rodytų kelią, duotų tinkamus žodžius“, – sakė arkivyskupas, pakviesdamas melstis ir už žmones, kuriuos sutiks, nes ir jiems reikia imlios širdies.

Vasario 4 d. užbaigdami savaitgalį, jo dalyviai džiugiai priėmė padrąsinantį evangelizacijai to sekmadienio Dievo žodį, kalbantį apie pareigą eiti ir skelbti Evangeliją dėl kitų išgelbėjimo apaštalo Pauliaus pavyzdžiu (1 Kor 9).

Antrasis Evangelizacijos mokyklos savaitgalis vyks kovo 2–4 d. Kaune, dalyvaus svečias iš Slovakijos, redemptoristų kunigas misionierius Rastislavas Dluhy.

Evangelizacijos mokyklą remia Lietuvių katalikų religinė šalpa ir Renewal Ministries.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune