Kaune atsisveikinta su a. a. vysk. Juozu PREIKŠU (2018 02 13)
Paskelbta: 2018-02-13 16:32:44

Nuotraukos – Informacijos tarnybos ir seminarijos

Vasario 12–13 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje atsisveikinta su Panevėžio vyskupu emeritu Juozu Preikšu. Viešpats į savo džiaugsmo buveines jį pasišaukė vasario 11-ąją, einantį 92-uosius metus. Paskutinius savo gyvenimo metus vyskupas Juozas praleido Kaune, patarnaudamas tikintiesiems Šv. Antano Paduviečio parapijoje.

Vasario 13 d. 12 val. Kauno arkikatedroje už mirusįjį buvo aukojamos šv. Mišios, o joms pasibaigus vysk. Juozas Preikšas išlydėtas į Panevėžį. Laidotuvių šv. Mišios – vasario 15 d. 12 val. Panevėžio katedroje. Vyskupas Juozas Preikšas bus palaidotas Panevėžio katedros šventoriuje.

Gedulinėmis valandomis pradėtoms šv. Mišioms Kauno arkikatedroje vadovavo arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Ganytojas sveikino gausiai melstis susirinkusius vyskupus, kunigus, tikinčiuosius, tarė užuojautos žodį mirusiojo giminaičiams, bičiuliams, visiems, kurį jį pažinojo.

Šv. Mišias koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Gintaras Grušas, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC ir per 40 kunigų iš kelių Lietuvos vyskupijų. Patarnavo nuolatiniai diakonai Audrius Jesinskas ir Darius Chmieliauskas.

„Meldžiamės už mirusį savo brolį vyskupą Juozą visai artėjant Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui. Visas jo gyvenimas sutilpo į šį šimtmetį ir beveik su juo sutapo. Jo gyvenimas gražiai sutapo su Lietuvos ir Bažnyčios Lietuvoje gyvenimu“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas, atkreipdamas dėmesį, jog vysk. Preikšo gimimo metais – 1926-aisiais – buvo įsteigta ir Lietuvos bažnytinė provincija.

Sovietinės okupacijos metus jis išgyveno būdamas gimnazistas, o įstojo į Kauno kunigų seminariją dramatiškais Lietuvai laikais, 1945 metais. Ją užbaigęs ir įšventintas kunigu, darbavosi ir seminarijoje, ir parapijose. Tolesnė jo tarnystė buvo susijusi su Vilkaviškio vyskupija ir Kauno arkivyskupija, kol 1989 m. buvo paskirtas Panevėžio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi, o 1991 metais – Panevėžio vyskupu ordinaru.

Arkivysk. L. Virbalas su dėkingumu prisiminė 1991 metais Kauno arkikatedroje bazilikoje iš kardinolo Vincento Sladkevičiaus, vysk. Juozo Preikšo ir tuomet vyskupo Sigito Tamkevičiaus rankų su grupele diakonų priimtus kunigystės šventimus. Prisiminė ir susitikimus su vysk. emeritu Preikšu, kai būdamas Panevėžio vyskupu aplankydavo jį Kaune, kur senatvės metus išgyveno apsuptas brolio šeimos rūpesčiu, ir padėkojo jai už tai. Paminėjo ir paskutinį abipusį palaiminimą aplankius jau sunkiai sergantįjį ligoninės reanimacijoje. Pasak ganytojo, daugelis vysk. Juozą prisimena kaip ramų, pastabų žmogų, turėjusį muzikos pomėgį ir sugebėjimų.

„Vyskupas Juozas buvo nuoseklus Evangelijos skelbėjas. Taikos, sutarimo žmogus. Jis skelbė Kristaus Evangeliją, ir šis atsisveikinimas su juo – taip pat jo pamoka“, – sakė arkivyskupas. Mirdamas ant kryžiaus Kristus nugalėjo mirtį, o prisikeldamas mums sugrąžino gyvenimą. Atsisveikinimas su mirusiuoju, pasak ganytojo, mums kalba apie tikėjimą nugalėjusiu mirtį Išganytoju, apie viltį, kurios nesunaikina net kapo duobė, apie meilę, kuria mus apglėbs amžinybėje pasitiksiantis mūsų dangiškasis Tėvas. Arkivyskupas pakvietė palydėti vyskupo Juozo iškeliavimą pas dangaus Tėvą savo malda, dėkojant Dievui už jo gyvenimą, prašant jam gailestingumo.

Šv. Mišių pabaigoje apaštališkasis nuncijus perdavė popiežiaus Pranciškaus atsiųstą užuojautos laišką vyskupams, kunigams, visiems susirinkusiems atsisveikinti su broliu vyskupu Juozu Preikšu, kurį pasirašė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Užuojautos laiške su dėkingumu prisiminti J. Preikšos kunigiškos ir vyskupiškos tarnystės metai Bažnyčioje Lietuvoje. Popiežius perdavė visiems savo apaštališkąjį palaiminimą kaip ramybės ir susivienijimo su Prisikėlusiuoju Kristumi ženklą.

Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio užuojautą Lietuvos Vyskupų Konferencijai perskaitė LVK generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius.

Vasario 13-osios saulėtą vidudienį vysk. Juozas Preikšas išlydėtas į Panevėžį, kuriame su daugiau kaip dešimtmetį čia tarnavusiu ganytoju atsisveikins Panevėžio vyskupijos bendruomenė.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune