Arkivyskupijos kunigų konferencija Kaune (2011 01 12)
Paskelbta: 2011-01-13 07:41:17

Sausio 12 d. Kauno kurijoje vyko pirmoji šiais metais arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencija. Joje dalyvavo tądien laisvesni nuo neatidėliotinų sielovadinių pareigų arkivyskupijos parapijose tarnaujantys kunigai. Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui išvykus į LR Seime organizuotą renginį tragiškosios Sausio 13-osios dvidešimtmečiui, susirinkimui vadovavo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas.

Šioje konferencijoje kunigams buvo pristatyta Dievo Gailestingumo metų programa Kauno arkivyskupijoje atsiliepiant į Lietuvos vyskupų kvietimą 2011 metus skirti Dievo gailestingumo žiniai. Su programa, jos sielovadiniais tikslais, prioritetais bei Dievo gailestingumo šventimo būdais išsamiai supažindinęs vysk. J. Ivanauskas sakė, jog šie metai išskirtiniai – juk kiekvienas žmogus yra reikalingas Dievo gailestingumo. Kunigų dėmesys buvo atkreiptas į popiežiaus Jono Pauliaus II encikliką Dives in misericordia, detalizavusią Bažnyčios misiją atlikti Dievo gailestingumo tarnystę jį skelbiant, liudijant, išpažįstant, jį įgyvendinant ir jo maldaujant. Parapijų klebonai, dekanai paraginti vėliau aptarti programą parapijose, dekanatuose, su pastoracinėmis tarybomis drauge ieškant būdų, kaip švęsti šiuos Dievo malonės metus, kad Gailestingumo žinia pasiektų visą arkivyskupijos bendruomenę, o ypač žmones, kenčiančius nuo įvairių priklausomybių ir vargstančius dvasia bei kūnu, ligonius, vienišus, nutolusius nuo tikėjimo ir ieškančius Dievo.

„Dievo Gailestingumo metai ypač tepaliečia mus asmeniškai, teatnaujina kiekvienos parapijos ir visos arkivyskupijos gyvenimą“, – sakė vyskupas J. Ivanauskas, pabrėždamas, jog Dievo Gailestingumo metų šventimas arkivyskupijoje apims keturis lygmenis: asmeninį žmogaus gyvenimą, parapijas, dekanatus bei visą arkivyskupiją. Programoje skatinama dėti pastangas, kad kiekvieną pasiektų Dievo meilės žinia per Dievo žodį, švenčiamus sakramentus (ypač Atgailos ir Eucharistijos), maldą (ypač šeimose), katechetinius pamokslus ir kt., kad būtų paskatintas dorybių ugdymas, atleidimas, susitaikymas. Pasak ganytojo, šie metai gera proga ugdytis atlaidumą, didžiadvasiškumą tarpusavio santykiuose. Tikintieji pavieniui ir parapijų bendruomenėse skatinami praktikuoti pasaulyje gerai žinomą pamaldumą Gailestingajam Jėzui, gerbti jo atvaizdą, atlikti piligriminę kelionę į Gailestingumo šventovę Vilniuje, dalyvauti nacionaliniame Dievo Gailestingumo kongrese ir kt. Arkivyskupijoje Dievo Gailestingumo metai pradedami sausio 16 d. priimant Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopiją arkikatedroje bazilikoje (vėliau ji keliaus po visas parapijas), užbaigiami antrąją šv. Kalėdų dieną Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Arkivyskupijos masto Dievo Gailestingumo šventė bus švenčiama birželio 26-ąją, per Devintines, pagrindinės iškilmės – rudenį, didžiuosiuose Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose Šiluvoje.

Antrojoje konferencijos dalyje vysk. J. Ivanauskas toliau apžvelgė Kauno antrojo sinodo nutarimus, kurie reglamentuoja parapijų tarybų veiklą, parapijų perdavimo ir priėmimo klausimus, kitas sielovados aktualijas.

 


 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune