Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje dekanato jaunimas priėmė Sutvirtinimo sakramentą (2018 05 26)
Paskelbta: 2018-05-29 10:08:43

Daugiau nuotraukų – parapijos svetainėje

Gegužės 26 d. Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas teikė Sutvirtinimo sakramentą. Šį baigiamąjį įkrikščioninimo sakramentą priėmė Kėdainių Šv. Juozapo, Krakių, Šėtos parapijų jaunuoliai ir suaugusieji. 

Jaunuoliai visą savaitę ruošėsi šventės programai, puošė bažnyčią, parašė visuotinę maldą, vaikinai repetavo muzikinę programą.

Pasiruošimas Sutvirtinimui vyko visus metus. Sutvirtinamieji dalyvavo šv. Mišiose, kassavaitiniuose susitikimuose, rekolekcijose („Šventosios Dvasios savaitgalis“ ir „Sukurtas pagal Dievo paveikslą“). Gegužės 18 d. vyko seminaras „ „Nebijok, vien tikėk“, kurį vedė Kėdainių dekanas kun. Norbertas Martinkus ir kun. egzorcistas Arnoldas Valkauskas.

Dekanas kun. N. Martinkus kvietė jaunuolius pagalvoti apie savo misiją Bažnyčioje, kvietė aktyviai dalyvauti jos gyvenime, pristatė parapijos poreikius ir galimybes. Kun. A. Valkauskas kalbėjo apie krikščioniškojo tikėjimo svarbą, perspėjo apie pavojus, kurie tyko nutolus nuo Jėzaus. Vakaras baigėsi šv. Mišiomis, Sutaikinimo sakramentu, šlovinimu ir užtarimo malda.

Gegužės 19 d. aktyviausi parapijos savanoriai dalyvavo piligriminėje kelionėje į Trakus ir Vievį. Trakuose meldėsi prie Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, paveikslo. Vievyje parapijos vikaras kun. Povilas Tekorius ir jaunimo vadovai dalijosi tikėjimo, veiklos ir maldos patirtimi. Vėliau piligrimai dalyvavo Sekminių vigilijos Mišiose.

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos informacija

Ganytojo žodis

BAŽNYČIA yra išganymo sakramentas ne išrinktiesiems, privilegijuotiesiems ar šventiesiems, bet erdvė, kurioje Dievo gailestingumas atsiskleidžia visai žmonijai. <...>Popiežius PRANCIŠKUS nuolat kviečia pasiekti ir tuos, kurie pasaulyje yra palikti dėmesio, atjautos, galimybių, vilties paribiuose. DIEVAS neturi posūnių ir podukrų – dovanai išliejama Jo meilė pasiekia visus, kaip ir saulės šviesa.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Iš 2015 07 11 d. homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune